Олга Моллова Чапърова

April 7th, 2021

Олга Васкова Моллова Чапърова е докторант по съвременен български език (морфология) в Катедрата по български език на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова.

Завършва средното си образование в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив с изучаване на първи чужд език руски. Тя е бакалавър по специалността „Руска филология” и магистър по специалността „Актуална русистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски”, като защитава с отличен успех дипломната си работа на тема „Статус и реализация функционально-семантической категории определенность/неопределенность (болгарско-русские параллели)“. Член е на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” от 2017 г. Участник в редакционната колегия на „Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти”, Пловдив, 2016 г., и на „Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти”, Пловдив, 2017 г.

Научните ѝ интереси са в сферата на морфологията на българския език, функционално-семантичната граматика и други области на лингвистиката, също така и в областта на съвременния руски език.

Владее отлично руски език (писмено и говоримо), ползва и английски език (ниво В1).

Заемани преподавателски длъжности до момента:

2016 г. – учител по руски език в детска градина „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

2014 г. – 2018 г. лектор по руски език, Център по руски език и култура към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

От 10/2014 г. до момента – хоноруван асистент по практически руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

05/11/2013 г.–13/11/2013 г. – младши учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (лектор)

Участия във форуми:

 • Участие в IV международна лятна квалификационна школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному“ във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, гр. Варна, 2012 г.
 • Участие в I научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 2011 г.
 • Участие в II научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, 2012 г.
 • Участие в майсторски клас, част от проекта „Открытая линия“ – „Новейшие тенденции и практики преподавания русского языка как иностранного“.
 • Участие в III научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив,2013 г.
 • Участие в лекционно и практическо обучение „Презентационни умения“ към Софика Груп АД, 04.12.2013 г.
 • Участие в IV научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив, 2014 г.
 • Участие в III Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Белград, Сърбия, 2014 г.
 • Участие в IV Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Камчия, България, 21-26 септември 2015 г.
 • Участие в Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти „Слово и памет“, гр. Пловдив, 2016 г.
 • Участие в Научна конференция с международно участие „Русистика сегодня – традиции и перспективы“, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 23-26 ноември 2016 г.
 • Участие в Деветнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“, гр. Пловдив, 11 и 12 май 2017 г.
 • Участие в Международната научна конференция Паисиеви четения 2017: „Безпокойства на хуманизма: филологията – застрашена, необходима, неотстранима”, гр. Пловдив, 9 и 10 ноември 2017 г.
 • Участие в XIX световен фестивал на младежта и студентите, гр. Сочи (14.10. – 22.10.2017 г.).
 • Участие в дискусионен форум, организиран от Катедрата по български език в СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Нови тенденции в развитието на филологическите специалности във ВУЗ“, 14.11.2017 г., гр. София.
 • Участие в експертна група по процедура за програмна акредитация на докторските програми: „Английски език“, „Немски език“ в професионално направление 2.1. Филология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки на Югозападен университет „Неофит Рилски“, 15 – 17 февруари 2018 г.
 • Участие в първата задочна международна научно-практическа конференция за млади учени – магистри и докторанти „Язык. Коммуникация. Культура“, Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“, гр Москва, 20.04.2018 г.
 • Участие в Двадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“, гр. Пловдив, 17 и 18 май 2018 г.
 • Участие в ДВАНАЙСЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ «Русистика в современном мире», ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 11 – 14 октомври 2018 г.
 • Участие в ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ „45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 8 – 10 ноември 2018 г.
 • Участие в Международната научна конференция за млади учени „День науки – 2019“, Алтайски държавен педагогически университет, 2019 г.

Отличия и награди:

 • Плакет за отличен успех, Филологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, випуск 2015
 • Диплом за присъдена специална награда в XVIII национална научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Слово и памет“, Пловдивски университет, 2016 г.
 • Грамота за участие в КСК 2016 г. и в подготовката на тържествената промоция на випуск 2015 г., Пловдивски университет, 2016 г.
 • Грамота за I-во място в номинацията „Лучший стендовый доклад“ в Международната научна конференция за млади учени „День науки – 2019“, Алтайски държавен педагогически университет, 2019 г.

Специализации:

 • 2012 г. – Международен летен учебен курс в Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин“ (Москва,Русия).
 • 18 – 24.09.2016 г. – Стаж в най-добрите детски градини в г. Москва по проект на полилингвалната образователна програма „Еврика“.

Рецензии:

Силвия Станоева, дипломна работа по бакалавърска програма „Педагогика на обучението по български език и италиански език” на тема: Морфологичната категория степен за сравнение в съвременния български и италиански език (формално-семантични паралели).

Научни публикации:

К вопросу о реализиации функционально-семантической категории определенность/неопределенность (параллели на примерах художественной литературы в болгарском и русском языках). //  Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2016 г., стр. 108 – 117.

От „Гори тилелейски“ до „Тридевять земель“ (наблюдения върху две групи фразеологични единици с локативна семантика в съвременния български и руски език). // Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата Национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2017 г., стр. 172 – 183.

К вопросу о реализации функционально-семантической категории определенность / неопределенность (параллели на примерах устойчивых словосочетаний и фразеологизмов в болгарском и русском языках). // Русистика сегодня: традиции и перспективы / Русистиката днес: традиции и перспективи. София, 2017., стр. -216 – 230.

Сущность и понимание понятий функционально-семантическая категория (ФСК) и функционально-семантическое поле (ФСП) в диахронном и синхронном аспектах лингвистических исследований. // Международна научно-практическа конференция за млади учени – магистри и докторанти „Язык. Коммуникация. Культура“. Альманах научных статей молодых ученых. Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“, Москва, 2018 г., стр. 87-89.

Философски и лингвистични аспекти на понятието пространство (в научната литература на българския и руския език). // Verba iuvenium, бр. 1, 2020, стр. 146 – 157.

Специфика функциональной грамматики в парадигме лингвистики (в поле болгарской и русской научной мысли) (под печат).

Адвербиальные средства выражения локативности в современном болгарском и русском языках. // Международната научна конференция за млади учени „День науки – 2019“. Електронен индексиран в РИНЦ сборник за научни статии „Пятый этаж“. Алтайски държавен педагогически университет, 2019 г.

 

 

 

 

Comments are closed.