Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език

February 16th, 2011


Изследването на количеството, една от основните категории на битието и мисленето, отразена многообразно и в езика, е предизвикателство, което напоследък привлича вниманието на лингвистите. Осмислянето и установяването на количествените характеристики на явленията в заобикалящата ни действителност и установяването на формите на тяхното езиково отражение дава възможност да се отбележи както особеното, така и общото, инвариантното в тази област между редица езици. А това безспорно обогатява тяхното изучаване и съпоставяне, спомага за установяване на типологията им и за вникване в начина на мислене и отражение на света от различните народи.

Изследването на Лилия Крумова-Цветкова „Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език” представя богатството от количествени значения в българския език и многообразието от средства за тяхното езиково изразяване – граматични (морфологични и синтактични), лексикосемантични, фразеологични, словообразувателни. Авторката подхожда функционално – от съдържанието към формите, които го предават, като открива необикновено богатство от възможности и синонимни начини за означаване на количествена семантика в различни нейни разновидности и нюанси. Разкрива се ролята в квантификацията не само на почти всеобщата граматическа категория число, на именни форми като събирателни имена (nomina collectiva) или pluralia tantum, но и на процесуални категории като вид и време на глагола, на начини на глаголното действие, както и на редица лексикални, семантични и синтактични квантификатори.

В достъпен вид, стегнато и четивно, всестранно и задълбочено е представена още една страна от необикновената съдържателност и гъвкавост на българския език.

Книгата е принос в българското и общото езикознание и представлява интерес за учени, философи, народопсихолози и студенти, които се занимават с изучаване на езика и неговите категории, изразни средства и философия, които вникват в проявите на семантиката, граматиката, словообразуването, лексикологията. Специално внимание тя заслужава при съпоставка на явления от славянските и други езици. Установените количествени признаци и значения са необходимата основа, посредник (tercium comparationis), необходим за такива изследвания.


Чл.-кор. дфн Емилия Пернишка

Крумова-Цветкова, Лилия. Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език. София, 2007, стр. 5–6


Comments are closed.