Таня Нейчева

October 24th, 2018

 

Таня НейчеваТаня Стоянова Нейчева е завършила Руска филология с магистърска степен (1998) и семестриално Славянска филология, сърбо-хърватски език (2009) в ПУ “Паисий Хилендарски”. От 2001 до 2004 г. е редовен докторант по славянска историческа лингвистика към Катедрата по руска филология в същия университет.
Научните й интереси са в областта на църковнославянския език, историческата граматика на руския език и сравнителното славянско езикознание. Автор е на публикации в областта на историческата граматика и историческата лексикология на руския език, историята на руския книжовен език и църковнославянския език.
Публикувала е научни и художествени преводи от руски, сръбски, хърватски и горнолужишки език. Преподавала е руски език, историческа граматика на руския език, история на руския книжовен език и старобългарски език. От 2005 г. е технически организатор в Департамента за чуждестранни студенти към ПУ “Паисий Хилендарски”.
Има участие научно-изследователските проекти “Създаване на Речник на българската лингвистична терминология (със съответствия на английски, немски, френски и руски език)” – проект на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” (2007-2008), “Създаване на нов руско-български тематичен речник” (2006-2007); „Издаване на списание “Славянски диалози” за славянски езици, литератури и култура” (2004-2005); „Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити” (2009-2010). Участва в проекта за създаване на многоезичен речник на лингвистичните термини, както и в редакционната колегия на сборниците с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти (Пловдив 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 г.): „Отвъд думите: превращенията на смисъла”, „Словото: образи и отражения” и „Текстове и прочити”.

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.