Доц. д-р Красимира Чакърова

February 5th, 2011


Доц. д-р Красимира Чакърова е преподавател по съвременен български език във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Завършва средното си образование в ЕСПУ “Димитър Благоев”, гр. Пловдив (днес гимназия с хуманитарен профил “Св. св. Кирил и Методий”).
В периода 1984-1989 следва специалността Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, която завършва през 1989 г с дипломна работа на тема “Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в сърбохърватския език”.
По време на обучението си в университета взема участие в две национални студентски олимпиади по български език (в гр. Пловдив и в гр. Шумен), където се класира на първо място.
Веднага след дипломирането си започва работа като преподавател по български език и литература в ОМГ “Академик Кирил Попов”, гр. Пловдив.
През 1990 спечелва докторантски конкурс по съвременен български език към Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”, а през 1994 г., след успешно положен конкурсен изпит, е избрана за редовен асистент по съвременен български език в същата катедра.
През 2000 г. защитава дисертация на тема “Категорията кратност в съвременния български книжовен език” под научното ръководство на проф. дфн Иван Куцаров и получава научната степен “доктор”, а през 2006 е избрана за редовен доцент.
Хабилитационният й труд е посветен на езиковите средства за изразяване на волитивност в съвременния български език (“Императивът в съвременния български език”).
Научните й интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, съпоставителната аспектология и психолингвистиката. Води лекционни курсове по морфология на съвременния български език, българска аспектология, съпоставителна аспектология, основи на редактирането, език и стил на бизнес документацията, медийни текстове и др.
Има над 80 научни публикации (вж. http://www.belb.net/cat.php?personal=chakyrova в България и чужбина; участва в редица национални и международни проекти.
Автор е на три книги: Феноменът стилистична грешка (в съавт. с П. Костова), Пловдив, 1999; Помагало по българска морфология, Пловдив, 2000; Аспектуалност и количество, В. Търново, 2003. За последната от тях е наградена с Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България. Под печат е четвъртата й книга („Императивът в съвременния български език”)
Председател на секция “Филология” към Съюза на учените, филиал Пловдив; член на ръководството на Клуба на младите учени в град Пловдив; учредител и ръководител на Лингвистичния клуб “Проф. Б. Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Автор е на идейния проект за провеждането на университетската олимпиада по морфология на съвременния български език и на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив.
Тя е и съавтор на проекта за създаването на Българска електронна лингвистична библиотека (www.belb.net ); член е на редакционния екип на сп. “Славянски диалози”, издание на Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”.
През 2006 г. доц. д-р Красимира Чакърова започва работа (на втори трудов договор) като преподавател по български език в подготвителното отделение за чуждестранни студенти в УХТ – Пловдив и е избрана за директор на новоучредения Департамент за езиково обучение, физическо възпитание и спорт.


ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги:

а) Монографии:

1. Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 204 стр.

  • Рецензии:

Ж. Бояджиев “Помагало по българска морфология”, Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 203 стр. – В: Съпоставително езикознание, 2001, кн. 3, стр. 111-112.

К. И. Куцаров “Помагало по българска морфология”, Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 203 стр. – В: Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000, Филологии, стр. 755-758.

2. Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. В. Търново, 2003, Издателство “Фабер”, 308 стр.

  • Рецензия: Л. Крумова-Цветкова. “Аспектуалност и количество”, В. Търново, 2003, 308 стр. – В: Български език, 2004, кн. 1, стр. 108-111.

3. Кр. Чакърова. Императивът в съвременния български език. Пловдив, 2009, Издателство „Пигмалион”, 207 стр.

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. Кр. Чакърова, Д. Иванова “Сборник тестове по езикова култура”, Пловдив, 1998, Издателство “Макрос”, 62 стр.; II изд. 2006, Издателство “Алфамаркет”, Пловдив, 66 стр.

2. В. Маровска, Т. Гайдарова, Кр. Чакърова, Б. Дикова “Тестове по езикова култура”, София, 2004, Издателство “Ромина”, 82 стр.

3. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2005, издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

4. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, Д. Иванова “Тестове по езикова култура”, 2006, Издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

5. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2007, Издателство “Контекст” – Пловдив, 46 стр.

6. Кр. Чакърова, Т. Дерекювлиев „Тестове по езикова култура. Варианти и за специалност „Физическо възпитание”, 2007, Издателство „Контекст”, 64 стр.

7. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2008, Издателство “Контекст” – Пловдив, 48 стр.

8. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2008 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2009, 48 стр.

9. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2010,  стр.

в) Колективни трудове:

Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка (как да откриваме и редактираме коварните сателити на нашата реч). Пловдив, 1999, Книгоиздателска къща “Марица”, 156 стр.

  • Рецензия: К. Г. Попов “Полезни за лингвистиката изводи от практиката на речта” – В: Български език, 2004, кн. 4, стр. 135-137.

II. Студии и автореферати на дисертации:

“Категорията кратност в съвременния български книжовен език” (автореферат на докторска дисертация), Пловдив, 2000, 31 стр.

III. Научни статии:

а) Публикувани в България:

1. “Към морфологичната характеристика на умозаключителните форми” – В: Научни трудове на ПУ, т. 28, кн. 1, 1990 – Филологии, стр. 183-188.

2. “За итеративните глаголи в българския и полския език” – В: – Научни трудове на ПУ, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, стр. 99-105.

3. “Още веднъж за характера и мястото на категорията глаголно число в морфологичната система на съвременния български език” – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, т. I, Езикознание (20 години българска филология в ПУ. Доклади от юбилейната научна конференция – Пловдив, 9-10 юни 1993), 1995, стр. 53-57.

4. ”Итеративните глаголи в новобългарския книжовен език” – В: Език и литература, 1993, кн. 1, стр. 58-71 (в съавторство с Д. Иванова).

5. “За дефинирането на инфинитните вербални форми в съвременната българска и полска граматична литература” – В: Научни трудове на ПУ, т. 32, кн. 1, 1994 – Филологии, стр. 103-108.

6. “За една типологическа разлика между номиналната и вербалната сфера по отношение на езиковата квантификация” – В: Научни трудове на ПУ, т. 32, кн. 1, 1994 – Филологии, стр. 181-186.

7. “Към въпроса за синтетичното условно наклонение в съвременния български език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 33, кн. 1, 1995 – Филологии, стр. 79-86.

8. “Лексикални средства за изразяване на кратност в съвременния български език” – В: 15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти (Юбилейна научна сесия. Сборник доклади, 8-10 ноември 1996 г., ВМИ – Пловдив), стр. 110-115.

9. “Синтактичните средства за изразяване на кратност в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 34, кн. 1, 1996 – Филологии, стр. 93-102.

10. “Езикови средства за изразяване на дистрибутивно множество от ситуации в съвременния български книжовен език” – В: Славистика, Пловдив, 1998, стр. 143-155.

11. “Изразяването на вербална единичност в българския език през призмата на кванторната теория” – В: 25 години Педагогически колеж Пазарджик (“Традиции и новаторство в българското образование на границата на две столетия”), Пловдив, 1999, стр. 158-162.

12. “Словообразувателни средства за изразяване на мултипликативност в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 35, кн. 1, 1997 – Филологии, стр. 139-144.

13. “Нови щрихи към историята на една глаголна категория” – В: Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив на тема “Науката пред прага на новото хилядолетие”, том III, Секция “Естествени науки”, Секция “Хуманитарни науки”, Пловдив, ноември, 1998, стр. 243-246.

14. “Открито за една “скрита” категория на българския глагол” – В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки, т. 4, Философия, социология, икономика, образование и квалификация, Стара Загора, 1999, стр. 144-148.

15. “За същността на вторичната имперфективация в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 36, кн. 1, 1998, стр. 171-183.

16. Българският Нарцис в огледалото на своя език (наблюдения върху естетическата норма в съвременната речева практика на българина)” – В: Изворът на Нарцис, (Юбилеен сборник по случай 50-годишнината на доц. д-р Клео Протохристова), Пловдив, 2000, Издателство “Страница”, стр. 87-108; а също и в Алманаха за литература и изкуство “Света гора”, В. Търново, бр. 4, 2003, стр. 243-260.

17. “Темпоралните квантификатори в съвременния български книжовен език” – В: Краят на хилядолетието – носталгии, раздели и надежди, София, 2000, Университетско издателство “Климент Охридски”, стр. 410-418.

18. Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък” – В: Сб. Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001, стр. 309-314.

19. “За една “несобствена” функция на морфологичната категория число на имената” – В: Научни трудове на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999, Филологии, стр. 331-338.

20. За установяването на нови аналитични форми в парадигмата на българския императив” – В: Пространства на езика и присъствието (юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство “Сема 2001”, стр. 157-166.

21. “Лексикални модификатори за изразяване на императивност в съвременния български език” – В: Обучението по български език в началото на XXI век, Смолян, 2001, стр. 33-37.

22. “Към въпроса за парадигматичната природа на някои спорни вербални съчетания в съвременния български език, или за “граничните” зони в граматиката” – В: 10 години Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, т. IV, Бургас, 2001, стр. 139-154.

23. “Още веднъж за проявите на семантична интерференция в сферата на българските местоимения” – В: Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000, Филологии, стр. 71-78.

24. “Синестезията в творчеството на Петя Дубарова” – В: Сборник доклади. Творчеството на Петя Дубарова. (Тема: Творчеството на Петя Дубарова – в и извън социалната определеност), Пловдив, 2002, стр. 58-72.

25.“Към въпроса за семантико-функционалните отлики между синтетичните и аналитичните повелителни форми в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том II, Пловдив, 2002, стр. 279-285.

26. “Синтактични средства за изразяване на повелителност в съвременния български език” – В: Езикът: история и съвременност, Шумен, 2002, стр. 172-181.

27. “За някои особености при вербализацията на итеративно множество от ситуации в съвременния български книжовен език” – В: Сб. Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците, Благоевград, 2002, стр. 55-62.

28. “Към въпроса за граматичните синоними на императива в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том III, Пловдив, 2003, стр. 321-326.

29. “Граматичната итеративност – една екзотична грамема в съвременния български език” – В: Славистика. II (сборник, посветен на Международния славистичен конгрес в Любляна), Пловдив, 2003, стр. 125-134.

30. “Аналитичните повелителни форми в българския и полския език през призмата на съпоставката” – Славистиката през XXI век – перспективи и очаквания, София, 2003, стр. 180-187.

31. “Някои наблюдения върху езиковото изразяване на акционна мяра в съвременния български език” – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство, София, 2003, стр. 456-463.

32. Още веднъж за развоя на една архаична група морфологични итеративи в съвременния български книжовен език (с оглед на междуезиковата асиметрия)” – В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, В. Търново, 2003, стр. 92-96.

33. “On the question of narrative variations in Bulgarian prose” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том IV, Пловдив, 2004, стр. 187-195.

34. “За формалния показател на грамемата итеративност в съвременния български език” – В: Българистични студии, София, 2004, стр. 128-135.

35. “Императивът в българската книжовно-разговорна реч” – В: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново, 2004, стр. 279-289.

36. “Субективна модалност и пасивност – механизми на съчетаването им в съвременния българския език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии, стр. 105-116.

37. “Нов поглед към видовата теория на Светомир Иванчев” – В: Славянски диалози, бр. 1, 2005, стр. 87-96, а също и в: Славистични изследвания. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината от рождението на проф. Боян Ничев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2008, стр.227-237.

38. “Стилистиката и езиковото обучение: очакванията на едно четвъртвековие” – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, София, 2005, стр. 185-192.

39. “Императивът в публицистичния стил на съвременния български език” – В: Юбилеен славистичен сборник. (Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалността Славянска филология в Югозападния университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 03.-05. 10. 2004), Благоевград, 2005, стр. 346-355.

40. “Опит за сравнително-типологичен анализ на императивните парадигми в славянските езици” – В: Научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003, Филологии, стр. 351-364.

41. Към въпроса за наративните преходи в българската художествена проза” – В: Littera skripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София, 2005, стр. 457-469.

42. “От “змейовете” до “орелите”: езиковите откривателства на Йордан Вълчев” – В: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново, 2005, стр. 75-85.

43. “Към въпроса за морфологичната характеристика на да-конструкциите в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том VI. Балканска конференция на младите учени, 16-18 юни 2005. Пловдив, 2006, стр. 33-40.

44. “Към въпроса за взаимодействието на императива с глаголните категории лице, време, залог и вид на изказването” – В: По слhдоу оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, стр. 174-185.

45. „Typological analysis of the imperative paradigms in the Slavic languages” – В: Contrastive Linguistics, 2006, бр. 1, стр. 41-54.

46. “Към анализа на две типологически сходни парадигми (българския и руския императив)” – В: Славистика и общество. София, 2006, стр. 138-145.

47. „Още веднъж по въпроса за морфологичния статут на българските детерминативи” – В: Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2007”, том LIV, свитък 3, 2007, стр. 344-350.

48. „Наративните преходи в романа „Антихрист” на Емилиян Станев” – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, стр. 147-159.

49. “Към въпроса за морфологичната характеристика на синтетичните императивни форми в съвременния български език” – В: Лингвистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Стефана Димитрова. Пловдив, 2008, стр. 141-148.

50. „Повелителните да-конструкции в съвременния български език и проблемът за “българския конюнктив”. – В: Славистика. III. В чест на XIV международен конгрес на славистите, Охрид, 2008 г. Пловдив, 2008, стр. 98-112.

51. „Наблюдения върху съвременното функциониране на два типа модални конструкции с десемантизирани глаголи” –В: Научни трудове на ПУ, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, стр. 173-187 (статията е публикувана през 2008).

52. “За някои специфики на жестомимичния език, използван от слуховоувредени лица” (в съавторство с Павлина Буцева) – В: Езиков свят, т. 7, кн. 1, 2009, стр. 73-79.

53. „Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език” (в съавторство с Н. Желязков) – В: Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, том LVI, свитък 2, стр. 465-470.

54. „Модалните конструкции с де да в съвременния български език” – В: Езиковедски изследвания. В чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов. София, 2009, стр. 131-146.

55. „Българските конструкции с глагола има и техните аналози в руския език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, стр. 515-529 (статията е публикувана през 2009).

б) Публикувани в чужбина:

1. “Лексикализация на итеративни глаголи в полския и българския език” – W: IV kolokwium sÓawistyczni polskobuÓgarskie. Materialy sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaÕ, 1999, str. 12-19.

2. “Болгарский аналитический императив и его функциональные эквиваленты в русском языке” – В: Материалы XXX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 14. Шестые державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”. Часть 2, Санкт-Петербург, 2001, стр. 40-47.

3. “Степени на граматикализация в сферата на славянския глаголен вид” W: VIII Kolokwium SÓawistyczni PolskoBuÓgarskie. T. I (Materialy sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gniezno, 2001, str. 151-161.

4. “Функционално-семантична характеристика на модалните форми с нека в съвременния български език” – В: Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift fòr Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Verlag Otto Zagner, Mònchen, 2008, s. 115-127.

IV. Съобщения, персоналии, информации и др.:

1. Трети българо-полски колоквиум на славистичните катедри при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Университета “Адам Мицкевич”, Познан (8-9 ноември 1990) – В: Научни трудове на ПУ, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, стр. 469-472 (в съавторство с А. Хранова и И. Пелева).

2. Четвърти славистичен полско-български колоквиум (Познански университет “Адам Мицкевич” – 15, 16. Х. 1992 г.) – В: Научни трудове на ПУ, т. 30, кн. 1, 1992 – Филология, стр. 205-208.

3. Филолози взеха участие в международна конференция. – Пловдивски университет, бр. 5-6 (287-288), година XVIII, април 2001, стр. 4

4. Предстои поредната национална научна конференция на студентите филолози. – Пловдивски университет, бр. 3-4 (285-286), година XVIII, март 2001, стр. 10-11 (съвместно със Св. Черпокова).

5. Призванието да служиш на словото (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика). – Българска реч, година VIII, 2002, кн. 3, стр. 10-13

6. Проф. дфн Иван Куцаров на 60 години. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии, стр. 5-10.

7. Ентусиазмът и творческата амбиция са истинският двигател на студентските конференции. – Vivat philologia, 21-22 май 2003, стр. 2 (съвместно със Св. Черпокова)

8. Студентите филолози – опит за (не)носталгичен портрет. – Пловдивски университет, бр.15-16 332-333), година XXI, 30. 10. 2003, стр. 9.

9. Пловдивската конференция – значим форум на евристичните идеи във филологията. – Vivat philologia, 22-23 май 2008, стр. 1 (съвместно с Т. Ичевска).

10. УХТ е с успешен маркетинг. – УХТ спектър, юбилейно издание, октомври 2008 г., стр. 4.

11. Съюзът на учените – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина. – Пловдивски университет, бр. 10 (386), година XXVI,19. 12. 2008, стр. 10-11.

12. Съюзът на учените – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина. – Наука, година XIX, 2009, кн. 1, стр. 48-50.

13. Отново за пълния член, или как се съчиняват “новини”. – Пловдивски университет, бр.9-10 (394-395), година XXVII, 18. 12. 2009, стр. 8-9.

V. Рецензии:

Ив. Куцаров “Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994. 224 стр. – В: Съпоставително езикознание, год. ХХ, 1995, кн. 6, стр. 78-81.

VI. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

1. Редакторство на книгата “Жената в мен (лирика), София, Издателство “Рудстрой” ГБ, 71 стр. Автор: Таня Благова

2. Редакторство на книгата “Добри Войников. “Криворазбраната цивилизация” в 64 страници”, Пловдив, 2000. Издателство “Страница”, 64 стр. Автор: Живко Иванов

3. Съставител на сборника “Пространства на езика и присъствието” (посветен на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство “Сема 2001”, 228 стр. (съвместно с Вера Маровска и Бистра Дикова)

4. Редакторство на книгата “Академичната свобода”, Пловдив, 2002, Издателство “Макрос”, 172 стр. Автор: Асен Карталов

5. Редакторство на юбилейния вестник “Vivat philologia”, посветен на петгодишнината от възстановяването на националните студентски конференции в Пловдив и 30-годишния юбилей на филологическите специалности в ПУ “Паисий Хилендарски, 21-22 май 2003, 8 стр., Издателство “Актив 2006”

6. Редакторство на Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том II и III, секция “Филологии” (съвместно с Живко Иванов)

7. Член на редакционната колегия на сборника с резюмета от Международния славистичен симпозиум, 3-4 ноември, 2003, Пловдив, Издателство “Сема 2001”, 56 стр.

8. Член на редакционния съвет на Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том IV, Пловдив, 2004

9. Член на редакционния екип на вестник “Vivat philologia”, посветен на началото на учебната 2004-2005 г. във Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, септември 2004, 4 стр., Издателство “Актив 2006”

10. Съавтор на Българска електронна лингвистична библиотека (www.belb.net)

11. Член на редакционната колегия на сп. “Славянски диалози”

12. Член на редакционната колегия на сборника с резюмета от международните Паисиеви четения, 12-12 октомври, 2006, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 47 стр.

13. Съставител и член на редакционната колегия на сборниците с доклади от националните конференции за студенти и докторанти в Пловдив:

VII. Участие в научни проекти:

1999 г. – “Българската литературна класика във форма на електронен текст” (част от световния проект “Гутенберг”), съвместно със Светла Черпокова.

2000 г. – “Технологизация и мениджмънт на студентските научни сесии като най-ефективни форми за творческа изява на студентите филолози”, съвместно със Светла Черпокова.

2000 г. – “Развиване на междукултурния и мултиетнически диалог чрез виртуална и реална комуникация” (проект с участието на представители от България /ПУ “Паисий Хилендарски”/, Югославия, Босна и Херцеговина).

2001 г. – “Институционален мениджмънт на студентските научни сесии във Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно със Светла Черпокова.

2005 г. – Създаване на Речник на българската лингвистична терминология (с английски, немски, френски и руски съответствия)” – проект на Лингвистичния клуб при ПУ „Паисий Хилендарски” (ръководител на проекта).

2008 г. – „Развитие на междукултурната и комуникативна компетентност на студентите в Подготвително отделение на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт чрез използване на интерактивни техники” – проект на Центъра по езиково обучение в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ – Пловдив (ръководител на проекта).

2008 г. – „Високите технологии в изследването на езиците и литературите” – проект на Филологическия факултет на ПУ (съвместно с доц. д-р Петя Бъркалова, доц. д-р Живко Иванов, доц. д-р Светла Черпокова, доц. д-р Руси Николов, ас. д-р Борян Янев).

2009 г. Проект за актуализация на българския правопис, съвместно с доц. д-р Вера Маровска.

VIII. Други (статии под печат)

1. “Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)” – доклад, четен на Юбилейната международна научна конференция “Българският език – история, настояще, бъдеще”, София, 3-7. 10. 2002 (в съавторство с Х. Мевсим), електронна публикация в http://liternet.bg/publish18/h_mevsim/turcizmi.htm

2. Семантико-стилистичен потенциал на българските модални конструкции от типа да беше дошъл – доклад от Международна научна конференция “Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст”, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г.


Comments are closed.