Доц. д-р Красимира Чакърова

October 24th, 2018

 

Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова е преподавател по съвременен български език във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Завършва средното си образование в ЕСПУ “Димитър Благоев”, гр. Пловдив (днес гимназия с хуманитарен профил “Св. св. Кирил и Методий”).
В периода 1984 – 1989 следва специалността Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, която завършва през 1989 г. с дипломна работа на тема “Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в сърбохърватския език”.
По време на обучението си в университета взема участие в две национални студентски олимпиади по български език (в гр. Пловдив и в гр. Шумен), където се класира на първо място.
Веднага след дипломирането си започва работа като преподавател по български език и литература в ОМГ “Академик Кирил Попов”, гр. Пловдив.
През 1990 спечелва докторантски конкурс по съвременен български език към Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”, а през 1994 г., след успешно положен конкурсен изпит, е избрана за редовен асистент по съвременен български език в същата катедра.
През 2000 г. защитава дисертация на тема “Категорията кратност в съвременния български книжовен език” под научното ръководство на проф. д.ф.н. Иван Куцаров и получава научната степен “доктор”, а през 2006 е избрана за редовен доцент.
Хабилитационният ѝ труд е посветен на езиковите средства за изразяване на волитивност в съвременния български език (“Императивът в съвременния български език”).
Научните ѝ интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, съпоставителната аспектология и психолингвистиката. Води лекционни курсове по морфология на съвременния български език, българска аспектология, съпоставителна аспектология, основи на редактирането, език и стил на бизнес документацията, бизнес комуникации, медиезнание  и др.
Има над 90 научни публикации в България и чужбина; участва в редица национални и международни проекти.
Автор е на четири книги: Феноменът стилистична грешка. Как да откриваме и редактираме коварните “сателити” на нашата реч (в съавт. с П. Костова), Пловдив, 1999; Помагало по българска морфология, Пловдив, 2000; Аспектуалност и количество, В. Търново, 2003, Императивът в съвременния български език, Пловдив, 2009. За третата от тях е наградена с Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България.
К. Чакърова е председател на секция “Филология” към Съюза на учените – Пловдив; учредител и ръководител на Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Заема длъжността заместник-декан на Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” в периода 211 – 2015 г. Автор е на идейния проект за провеждането на университетската олимпиада по морфология на съвременния български език и на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив.
Тя е и съавтор на проекта за създаването на Българска електронна лингвистична библиотека “Стефан Гърдев” (http://georgesg.info/belb/); член е на редакционния екип на сп. “Славянски диалози”, издание на Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, на поредиците “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” – Филология” и “Научни трудове на СУБ – Пловдив“, на сп. Съвременна лингвистика”, издание на СУ “Св. Климент Охридски”.
В периода 2006 г. – 2016 г. доц. д-р Красимира Чакърова работи (на втори трудов договор) като преподавател по български език в подготвителното отделение за чуждестранни студенти в УХТ – Пловдив и е директор на новоучредения Департамент за езиково обучение, физическо възпитание и спорт. От 2011 г. е хоноруван преподавател в магистърската програма “PR на арторганизации” в АМТИИ – Пловдив.

Списък на публикациите вж. в https://blogs.uni-plovdiv.net/bgezik_slovo/дисциплини/доц-д-р-красимира-чакърова/публикации/

Comments are closed.