Виолета Георгиева

October 16th, 2018

 

Виолета Георгиева е редовен докторант към Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски” от 2010 г. по научна специалност „Съвременен български език (синтаксис)”, с ръководител доц. д-р Петя Бъркалова. През 2007 г. завършва бакалавърска програма по българска филология в ПУ. През 2009 г. успешно защитава магистърска теза по актуална българистика: Структурна и семантико-функционална характеристика на полипредложните конструкции в съвременния български език, под ръководството на доц. д-р Красимира Чакърова. Член е на редакционната колегия на сборниците „Планетата Слово” и “Думи срещу догми” от Националните конференции за студенти и докторанти през 2009 и 2010 г.

Интересите й са в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език. Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език (под печат)

2. Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин (1931 – 1975) // В: “Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, Пловдив 2010

3. Адвербиализация на предлозите в съвременния български език (под печат)

4. Наблюдения върху полипредложните конструкции и функциите на предложните групи в българското изречение

5. Наблюдения върху функционирането на предлога по в полипредложно съчетание

 

РЕЦЕНЗИИ:

1. Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар

 

Comments are closed.