Публикации

May 12th, 2012


Борислав Борисов – ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА КОДИФИЦИРАНЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК

Борислав Борисов – БЪЛГАРСКИТЕ И ЧЕШКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ГРАМАТИКИ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ

Борислав Борисов – ВЪЗРАЖДАНЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ

Борислав Борисов – ПРЕДСТАВАТА НА М. В. ЩЕЙЕР ЗА ГЛАГОЛНАТА СИСТЕМА В ЧЕШКИЯ ЕЗИК ПРЕЗ ХVІІ ВЕК

Борислав Борисов – ПО-ИНТЕРЕСНИ СЛУЧАИ ПРИ ПРЕВОД НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК

Борислав Борисов – МИСИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ГРАМАТИКИ

Виолета Георгиева – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТРИПРЕДЛОЖНИ СЪЧЕТАНИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Виолета Георгиева – ХИДРОФИЛИЯ И ХИДРОФОБИ. НОВ РИБЕН БУКВАР

Гергана Петкова – ПРОЯВИ НА ДЕФЕКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА КАТЕГОРИЯТА РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И ИСПАНСКИЯ ЕЗИК

Десислава Крушарова – ПОГЛЕД КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕКСИКА В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ “ПЪЛЕНЪ РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИКЪ“ ОТ 1914 Г.)

Енчо Тилев – ОМОГРАФЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОМОНИМИКИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Енчо Тилев – О НЕКОТОРЬІХ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ РЕАЛИЯХ И О ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ ОБОИХ ЯЗЬІКОВ

Енчо Тилев – ЕЛАТИВЪТ В РУСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – МЕЖДУ ОМОНИМИЯТА И АНАЛИТИЗМА

Енчо Тилев – КЪМ ВЪПРОСА ЗА СЕМАНТИКАТА НА ПРЕДСТАВКАТА ВЪЗ- В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Светлана Стаменова – ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕВОДА НА ДЕТЕРМИНАТИВНИТЕ ИМЕННИ ФРАЗИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тенчо Дерекювлиев – СТАРИННА ДОМАШНА ЛЕКСИКА ОТ ЗАПАДНОРУПСКИ ГОВОР, РЕГИСТРИРАНА В ТЪРЛИСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Тенчо Дерекювлиев – АНТРОПОНИМЪТ МЕГЛEНА – АСПЕКТИ НА ГЕНЕЗИСА И СЕМАНТИКАТА


Comments are closed.