Димитрия Иванова

April 19th, 2021

 

Димитрия Иванова Иванова е докторант по история на българския език в Института за български език към БАН с научен ръководител проф. д.ф.н. Мариана Цибранска.

Средното си образование завършва в СОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Пловдив с хуманитарен профил (2008 г.). През 2007 г. взема участие в конкурс на тема “Как библиотеката промени живота ми?” и печели първо място за есе в община Родопи.

В периода 2008 – 2012 г. е студентка в ПУ “Паисий Хилендарски” (бакалавърска програма по български език и английски език), а през 2014 г. става магистър по специалността “Актуална българистика”.  През 2011 г. печели второ място в Общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език. Взема участие в няколко издания на ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив, където печели второ (2011 г.) и трето място (2012 г.) – в секция за бакалаври, и първо място (2013 г.) – в секция за магистри. Член е и на редакционната колегия на няколко сборника, включващи отличените доклади от тази конференция.

Владее отлично английски език, слабо руски и френски. Научните ѝ интереси са в областта на историческата лингвистика, сравнителното езикознание и морфологията на съвременния български език. Има траен интерес и към историята и географията.

Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г. и участва активно в живота на формацията.

Научни публикации:

  1. Наблюдения върху падежните реликти в системата на съществителните имена в българския и английския език. – В: Безкрайността на словото, Пловдив, 2012, с. 72 – 81.
  2. Съществителните имена от r-основи с общи корени в старобългарския и староанглийския език. – В: Словото (не)възможната мисия, 2013, с. 94 – 98.
  3. Към въпроса за функционално-семантичното микрополе на условността в съвременния български и английски език. – В: Канонът на словото, 2014, с. 104 – 109.
  4. Nomina personalia в Похвална беседа за софийските мъченици. – В: Словото – идеи, идеали, утопии, 2017, с. 11 – 20.
  5. Християни и мюсюлмани в “Житие на Георги Софийски“. Преглед на антропонимната система. – В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 55, кн. 1, сб. А, Филология (под печат).

 

Comments are closed.