Десислава Димитрова

April 5th, 2021

Десислава Минчева Димитрова е доктор по морфология на съвременния български език и хоноруван преподавател по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От февруари 2021 г. преподава български език на чужденци в Медицински университет – Пловдив. През 2012 г. се дипломира по специалност „Българска филология” (задочно обучение), защитава дипломна работа на тема: „Лексикално-граматичната категория вид на глагола – научна интерпретация и формално-семантични проблеми”. През 2016 г. завършва магистърската програма „Актуална българистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски”, защитава дипломна работа на тема: „Състояние на действието“.

През май 2016 г. получава първа награда за доклада си „За някои периферийни средства в микрополето на конклузивната модалност, с който участва в Осемнадесета национална конференция „Слово и памет”, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” и Съюза на учените – Пловдив (май, 2016).

Член е на Лингвистичния клуб от 2019 г.

От 2020 г. членува в Клуба на младите учени към Съюза на учените в България в Пловдив.

Член е на екипа на техническите редактори на Годишника „Verba iuvenium“ / „Словото на младите“ // https://lib.uni-plovdiv.net/handle/123456789/728, включено в Националния референтен списък на НАЦИД (ISSN 2682-9460).

От 2019 г. е член на организационния комитет на Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив.

Член на организационния комитет на VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – ПЛОВДИВ, 2020, организирана от Клуба на младите учени в СУБ – Пловдив (март 2020 – юни 2020).

Научните ѝ интереси са в областта на общото и индоевропейското езикознание, морфологията на съвременния български език, морфологията на съвременния френски, немски, английски и гръцки език.

Владее в различна степен гръцки, немски, английски и френски език.

ПУБЛИКАЦИИ

За някои периферийни средства в микрополето на конклузивната модалност. // Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2017, 49 – 60.

За някои морфологични категории на българския и френския глагол – съпоставителни аспекти. // Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2018, 119 – 129.

За грамемите резултативност и свършен вид в българския език и преводните им аналози във френския език. // Научни трудове. Филология. Чуждоезикова лингвистика. Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, том 55, кн. 1, сб. Б, 322 – 333.

Граматични и функционално-семантични еквиваленти на българските глаголни видове в новогръцкия език. // Verba iuvenium. Словото на младите. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти. Бр. 1. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 181 – 195.

Към въпроса за маркирания член на категорията вид на глагола в новогръцкия език. // Съвременна лингвистика. Списание на факултета по славянски филологии. София: УИ „Св. Климент Охридски“, брой 1, 2019, 49 – 57.

Ядрени и/или периферийни средства за изразяване на презумптивна семантика в българския и в новогръцкия език. // Български език и литература / Bulgarian Language and Literature, Volume 61, Number 4, 2019, 398 – 407.

Към въпроса за страдателния залог в българския и немския език. // България и европейското културно наследство. Сборник с доклади от V международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Виена, декември 2018. София: Аз-буки, 2018, 64 – 73.

Рецензия на: K. Kabakčiev. An English Grammar: Main Stumbling Blocks for Bulgarians Learning English. Stuttgart: Mariana Kabakchiev Verlag, 2017. 592 p. // Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics, ХLIV, 2019, № 4, 121 – 125.

Граматични и функционално-семантични еквиваленти на българските грамеми резултативност и свършен вид в английския език. // Verba iuvenium. Словото на младите. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти. Бр. 2, 2020, 81 – 95.

Акционно-резултативни опозиции в българския и немския език – съпоставителни аспекти. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 56, кн. 1, сб. Б, 2018 – Филология, 457 – 466.

Към въпроса за страдателния залог в българския и английския език. // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Т. 57, кн. 1, сб. А, 2019 – Филология, 256 – 266.

Към въпроса за резултативните инфинитиви във френския и немския език и лингвистичните им съответствия в българския език. // Филологически форум. Хуманитарно списание за млади изследователи. Факултет по славянски филологии. Година 2020, брой 2 (12), 81 – 91.

 

Comments are closed.