Книги

February 16th, 2011


Атанаска Тошева – “ЕЗИКЪТ НА “ИСТОРИЯ ВО КРАТЦЕ О БОЛГАРСКОМ НАРОДЕ СЛАВЕНСКОМ” НА ЙЕРОСХИМОНАХ СПИРИДОН (1792 г.)”, 2009, Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


Борис Симеонов – „ПРАБЪЛГАРСКА ОНОМАСТИКА”, 2008, Пловдив: Фондация “Българско историческо наследство”


Борян Янев – “СИСТЕМА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И НЕМСКИЯ ЕЗИК”, 2009, Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


Ваня Зидарова – „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ТЕОРЕТИЧЕН КУРС С ПРАКТИКУМ”, 2007, Пловдив: Издателство “Контекст”


Ваня Зидарова – „ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, 2008, Пловдив: Издателство “Контекст”


Иван Куцаров – “ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. МОРФОЛОГИЯ”, 2007, Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


Константин Куцаров – “СЛЕДХОДНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”, 2010, Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


Красимира Чакърова – „ИМПЕРАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, 2009, Пловдив: Издателство “Пигмалион”


Лилия Крумова-Цветкова – “СЕМАНТИЧНАТА КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО И НЕЙНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”, 2007, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”


Любомир Андрейчин – “ГЛАГОЛНАТА СИСТЕМА В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, 2010, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”


Мария Чоролеева – “СЕМАНТИЧНАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕН И НЕЙНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”, 2007, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”


Морис Оландер – “АРХЕОЛОГИЯ НА ЕЗИЦИТЕ”, 2006, София: Издателство “Лик”


“ПЛАНЕТАТА СЛОВО”, 2010, Пловдив: Издателство “Контекст”


Стефан Гърдев – „ЕЗИКОВИ СТРУКТУРИ. ПЪТИЩА И ГРАНИЦИ НА СМИСЪЛА”, 2009, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”


Стефана Димитрова и кол. – “ЕЗИК И МАНТАЛИТЕТ”, 2004, София: Военно издателство


Стефана Димитрова и кол. – “ЕЗИК И ИДИОЛЕКТ”, 2007, София: Военно издателство


Стефана Димитрова – “ЛИНГВИСТИЧНА ПРАГМАТИКА”, 2009, София: Издателство “Велес”


Стивън Пинкър – “ЕЗИКОВИЯТ ИНСТИНКТ. КАК УМЪТ СЪЗДАВА ЕЗИКА?”, 2007, София: Издателство “Изток-Запад”


„ТЕКСТОВЕ И ПРОЧИТИ”, 2009, Пловдив: Издателство “Контекст”


Comments are closed.