Български език. Теоретичен курс с практикум

February 16th, 2011 Leave a comment Go to comments


Това е второто преработено и допълнено издание на „Български език. Теоретичен курс с практикум”. В него са поправени допуснатите грешки в първото издание и са направени някои допълнения както в теоретичната, така и в практическата част. Надяваме се в този вид книгата да бъде полезна на много хора, проявяващи интерес към проблемите на съвременния български език.
В теоретичния курс са разгледани системно основните въпроси, свързани с дяловете на съвременния български език – фонетика, лексикология, словообразуване, морфология и синтаксис. Изложението се придържа към утвърдената граматична традиция, но са разгледани и по-широк кръг мнения, засягащи дискусионни въпроси на българския език. Теоретичният материал е съпроводен от значително количество примери, което би трябвало да улесни възприемането му.
В практикума са включени 38 упражнения, свързани с разглежданите в теоретичния курс проблеми. Целта на практикума е да се затвърди усвоеният материал и да се провери лингвистичната култура и компетентност на читателя.
Книгата е предназначена да служи като учебник на студенти от филологически и педагогически специалности, изучаващи в курса на следването си дисциплината Съвременен български език. Но може да се ползва и от преподаватели в средния и горния курс, от преподаватели по български език за чужденци, както и от всеки, който се интересува от системата и структурата на съвременния български език.


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.