Статии

February 5th, 2011 Leave a comment Go to comments


Иванка Васева – НЯКОИ СЛАБОСТИ ПРИ ПРЕВОДА НА РУСКИТЕ УСЛОВНИ КОНСТРУКЦИИ

Ирена Савицка – СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКАТА ФОНЕТИКА

Любомир Андрейчин – ПРЕВОДЪТ НА РУСКОТО МИНАЛО ВРЕМЕ

Юрий Маслов – ОЧЕРК БОЛГАРСКОЙ ГРАММАТИКИ

Юрий Маслов – ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ СОВЕРШЕННОГО/НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА

Юрий Маслов – ЗНАКОВАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЬIКА

Юрий Маслов – К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ МОРФЕМ

Юрий Маслов – КАТЕГОРИЯ СОВЕРШЕННОГО/НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЬIКАХ

Юрий Маслов – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЬIКАХ

Юрий Маслов – НЕКОТОРЬIЕ СПОРНЬIЕ ВОПРОСЬI МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЬI СЛАВЯНСКИХ ГЛАГОЛЬНЬIХ ФОРМ

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.