Илия Точев

April 6th, 2021

Илия Иванов Точев е докторант по българска литература след Освобождението до края на Първата световна война в Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание към ПУ „Паисий Хилендарски“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Русков. Тема на дисертационния му труд е „Типологии на „чужденеца в битието“: скандинавски и български конкретизации“. Завършва скандинавистика с първи език норвежки и втори – шведски в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики“ в същия университет. Възпитаник на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Варна, с първи език немски.

През 2018 участва в XX национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив, където е отличен с втора награда за доклада „Езикови особености при два български превода на Бьорнсоновата повест „Синьове Сулбакен“ в съпоставка с оригинала“.

През 2018 участва в конференцията по случай юбилея на Катедрата по български език в ШУ „Еп. Константин Преславски“ с доклад на тема „Специфики при употребата на фразеологизми в писмената журналистическа реч“, предаващ в резюме основни изводи от магистърската му теза.

През 2019 участва във форума „Е. Т. А. Хофман в България“, проведен в Пловдив, с доклад на тема „Наблюдения върху раздвоението и двойничеството при Е. Т. А. Хофман и при Кнут Хамсун“.

Участва като технически редактор при подготовката на първите два броя на сборника „Verba Iuvenium”.

Научните му интереси са в областта на българската литература след Освобождението до края на Първата световна война, норвежката литература, сравнителното литературознание.

Член е на Лингвистичния клуб от 2018 г.

Comments are closed.