Проекти

February 5th, 2011 Leave a comment Go to comments


Създаване на речник на българската лингвистична терминология


Речник на българската лингвистична терминология с английски, немски, френски и руски съответствия има дидактико-учебна насоченост. По своята тематична специфика и структурно-композиционен замисъл Реч­никът се оказва точно такова пособие. В него са включени термини от всички дисциплини – общо езикознание, граматика, фонетика, словообразуване, лексикология, сти­листика, текстолингвистика, прагматика, теорията на книжовните езици, социолингвистика, етнолингвистика, психолингвистика, лингвокултурология, диалектология и др. Това пълно представяне на лингвистичните дисциплини и изследователски направ­ления позволява използването му от специалисти езиковеди, студенти по филология във ВУЗ, от учителите и учениците в средното училище, както и от всеки, за когото езиковата система представлява интерес.

На Вашето внимание предлагаме предговора на речника и отчета за работата по създаването му.


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.