Христиана Кръстева

October 21st, 2018

Христиана Николаева Кръстева е докторант по съвременен български език (синтаксис) в Катедрата по български език на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” с научен ръководител доц. д-р Петя Бъркалова.

Завършва средното си образование в ЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград с профил „Английски език и информационни технологии”. Тя е бакалавър по специалността „Български език и история” и магистър по английски език и методика в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Основните ѝ научни интереси са в областта на генеративната граматика, генеративния синтаксис, въпросителните изречения и словореда на въпросителните думи в съвременния български език.

Публикации под печат:

„СЛОВОРЕД НА ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ ДУМИ ЛИ, ДАЛИ, НАЛИ, НИМА В БЪЛГАРСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ. РЕШЕНИ И НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ”

„ЗА СЛОВОРЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С К-ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”

“ПО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С К-ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”

 

Comments are closed.