Home > Конференции > Техническо оформление на докладите

Техническо оформление на докладите

June 3rd, 2011

 

Уважаеми участници и победители в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти!

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври).

 

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат RTF, се предава на електронен носител (дискета, CD и др.) или се праща на адрес linguistic.club@gmail.com (за секция „Езикознание”) и Ichevska@yahoo.com (за секция „Литературознание”). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той да се приложи като файл към доклада.

 

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

 

Заглавие: Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано, с главни букви. Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано.

 

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано. Следва един празен ред.

 

Текст на доклада: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

 

Бележките под линия, ако има такива, се разполагат в дъното на страницата (footnote), номерират се с арабски цифри.

 

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman, 12 pt, bold, двустранно подравнено.

 

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

 

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

 

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

 

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

 

Забележка: Ако датата на публикацията в интернет не може да бъде установена, допуска се цитиране и само с името на автора.

 

 

Крайният срок за изпращане на готовите доклади е  31 юли 2011 г.

 

Бележка на редакторите: Доклади, които не са оформени според техническите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани.

Categories: Конференции Tags:
Comments are closed.