Светлана Стаменова

October 24th, 2018

 

Светлана Владимирова Стаменова е магистър по специалността “Английска филология – лингвистика и превод” към ПУ „Паисий Хилендарски”. Завършва квалификационната си степен през 2004 с дипломна работа на тема „Определеността в английския език и нейните преводни еквиваленти в българския език” (научен ръководител – доц. д-р Красимира Чакърова). Понастоящем работи в езикова школа „Максимум” като преподавател по английски език. Член е на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” от 2004 г. Научните й интереси са в областта на съпоставителната лингвистика. Печелила е първа награда с доклад на тема “За някои особености при превода на детерминираните именни фрази от английски на български език” в секция Езикознание на Националната конференция за студенти и докторанти към Пловдивския университет през 2005 г. Същият доклад е публикуван в сборника с доклади „Отвъд думите: превращенията на смисъла” (Пловдив, 2006, стр. 257-267). Участва в проекта за създаване на Речник на българската лингвистична терминология със съответствия на английски, немски, френски и руски език.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. За някои особености при превода на детерминираните именни фрази от английски на български език. // Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г., Пловдив 2006

 

Comments are closed.