Таня Бучкова

April 19th, 2021

 

Таня Станкова Бучкова е докторант по история на новобългарския книжовен език с научен ръководител проф. дфн Диана Иванова. Завършила е Славянска филология – сърбо-хърватски език, и Български език и новогръцки език в ПУ “Паисий Хилендарски”през 2003 г. Работила е като преподавател по новогръцки език в ЧПК ДЕЛТА, където в качеството си и на отговорник по европейски програми е била съставител на помагала по гръцки език (“Пея на гръцки”, “Ти вече говориш гръцки”), както и редактор на гръцко-български разговорник (изд. АЛФА, Атина, 2008). Била е стипендиант по международни програми в Белградския и Янинския университет. Участва в работния екип по съставянето на Речник на българската лингвистична терминология (със съответствия на английски, немски, френски и руски език), както и в редакционната колегия на сборника „Словото: образи и отражения”, издаден в Пловдив през 2008 г. Научните й интереси са в областта на балканското езикознание, компаративната лингвистика и историята на езика.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

  Семантична съпоставка на български и сърбохърватски фразеологизми, които съдържат понятието ангел (с оглед и към полския език). – Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения във Велико Търново, 2005, стр. 158-167.
  Семантични особености на фразеологизми с негативен вербален компонент в българския и гръцкия език”. – Научни трудове на съюза на учените-Пловдив, Международна конференция на младите учени, 2007, Пловдив, Том 9, Пловдив 2008, стр. 29-33.
  Литературни текстове и преводи във в. “Труд”, в. “Марица”, сп. “Славянски диалози”.

 

НАГРАДИ:

  2002 г. – II награда за превод на поезия от сърбохърватски език;
  2004 г. – I награда от Националните студентски четения във Велико Търново (секция Езикознание);
  2004 г. – II награда за поезия в конкурса на в. “Пловдивски университет”;
  2007 г. – почетен диплом от Балканската конференция на младите учени за най-добро представяне на млад автор;
  2008 г. – II награда за поезия на в. “Пловдивски университет”;
  2008 г. – I награда за поезия на Шуменския университет.

 

Comments are closed.