Васил Стаменов

April 1st, 2021

Васил Николов Стаменов е докторант по съвременен български език (морфология) в Катедрата по български език към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2019 г. се дипломира като магистър по специалността „Актуална българистика“, езиковедски профил,  в същото учебно заведение. През 2018 завършва бакалавърската програма „Българска филология“ отново в Пловдивския университет. В периода 2002 – 2014 е ученик в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград.

През 2017 г. печели втора награда в XIX студентска олимпиада по морфология на съвременния български език. През 2019 г. участва в XXI-та национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“ и печели първа награда с доклад на тема „Към въпроса за ядрените модификатори във функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния български език. Релацията персоналност – свидетелственост“, публикуван във Verba iuvenium, т. 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 60 – 72 . През 2020 г. участва в Осмата международна конференция на младите учени – Пловдив 2020, където представя текста „Към въпроса за категорията „рецептивност“ в съвременния български език“ , отличен с първа награда и е публикуван в  Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Б. Обществени науки, изкуство и култура. Том XX. Пловдив: 2020, 79 – 83.

Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Б. Симеонов“ от 2019 г.

Лингвистичните му интереси са в областта на морфологията на съвременния български език, общото езикознание, историята на българския език, сравнителното славянско езикознание.

Comments are closed.