Home > Конференции, Новини > ПРОГРАМА НА ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАМА НА ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Paissii Hilendarski

ПРОГРАМА

 

за провеждане на Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на П. К. Яворов

 

Слова… които светят в моя път

 

(8 9 май 2014 г., гр. Пловдив) 

 

08.05.2014 г., 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. Митрополит Паисий” № 6)

 

10.30 – 17.00 ч. – РАБОТА по секции

 

17.00 – „Слова… които светят в моя път” (музикално-поетична композиция по творби на П. К. Яворов (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

 

18.00 – Представяне на новия брой на алманах „Света гора”. Гост – проф. д.ф.н. Сава Василев, главен редактор (Ректорат на ПУ Паисий Хилендарски, 1. етаж, Заседателна зала)

 

19.30 ч. КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-ресторант„F 10”, ул. „Цар Асен” № 24)

 

09.05.2013 г., 9.30 16.00 ч. – РАБОТА по секции

 

16.30 ч. Премиера на сборника „Канонът на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2013 г. (пленарна зала на Дома на учените)

 

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

 

РАЗДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ”

 

08.05.2014 г., Дом на учените

 

Секция за докторанти

 

10.30 10.45 – Илиана Джамбазова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по общо езикознание – Въпросът за инфинитива в катаревуса

 

10.45 11.00 – Таня Иванова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по балканско езикознание – По въпроса за отпадането на аблатива в гръцкия език и алтернативните начини за неговото изразяване (върху материал от вестник „Καθημερινή”)

 

11.00 11.15 – Марияна Карталова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по общо езикознание – Образът на птицата в българската и гръцката фразеология

 

11.15 – 11.30 – Лиляна Чобанова, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по специална педагогикаОртография и дизортография

 

11.30 – 11.45 – Милена Видралска, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – Проблемът за същността на ядрото във функционално-семантичното поле на залоговостта

 

11.45 – 12.00 – Здравко Минчев, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – Класификация на проявите на имперсоналност в българската глаголна система

 

12.00 – 12.15 – Ирена Русева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – Концепции за модалността в англоезичната лингвистична литература

 

12.15 13.00 – Дискусия 

 

13.00 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 14.15 – Ивелина Илиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология)Синтагматика на лексикалните морфеми в съвременния български език (буква Г)

 

 

14.15 14.30 – Слав Петков, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторант по френски езикПревод и скандал

 

14.30 14.45 – Снежанка Георгиева, ШУ „Еп. Константин Преславски”, докторант по методика на обучението по български език – Модел на урок за изучаване на езиковите средства за текстова свързаност

 

14.45 – 15.15 – Дискусия

 

15.15 – 15.45 Кафе пауза

 

15.45 – 16.00 – Петя Славчева, ЮЗУ „Неофит Рилски“, докторант по български език Южнославянското старопечатно издание от 1520 г. „Сборник за пътници” – описателен и езиков анализ

 

16.00 – 16.15 – Катерина Ушева, ЮЗУ „Неофит Рилски“, докторант по български езикЯтовите изоглоси във фономорфологична позиция (с  оглед на диалектната делитба Изток – Запад)

 

16.15 – 16.45 – Дискусия

 

17.00 „Слова… които светят в моя път” (музикално-поетична композиция по творби на П. К. Яворов (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

 

18.00 – Представяне на новия брой на алманах „Света гора”. Гост – проф. д.ф.н. Сава Василев, главен редактор (Ректорат на ПУ Паисий Хилендарски, 1. етаж, Заседателна зала)

 

09.05.2014 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври и магистри

 

9.30 – 9.45Надежда Караянева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Английска филология, 4. курсНаблюдения върху някои сходни думи в български език и в хинди

 

9.45 – 10.00 – Катерина Клашнова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Български език и руски език, 4. курс – Неброимите съществителни в българския и руския език

 

10.00 – 10.15 – Радослава Петрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Тюркология, 2. курсКъм въпроса за българските думи в съвременния турски език

 

10.15 – 10.30 – Валя Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Българска филология, 2. курс – За роднинските названия в българската фразеологична система (с оглед езиковата картина на света)

 

10.30 – 11.00 – Дискусия 

 

11.00 11.30 Кафе пауза

 

Секция за средношколци 

 

11.35 – 12.00 – Кристиан Георгиев, ОМГ „Академик Кирил Попов“, Пловдив, 10. класСтруктури от серийни глаголи в тайския език

 

12.00 – 12.15 – Дискусия

 

12.15 13.00 – Обедна почивка 

 

Секция за бакалаври и магистри

 

13.00 13.15 – Галя Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, Българска филология, 3. курс – Теоретико-практическо състояние и перспективи пред диференциращото членуване в съвременния български език

 

13.15 – 13.30 – Веселина Урумова, ПУ Паисий Хилендарски”, Български език и китайски език, 3. курс – Притежателните местоимения в българския и китайския език

 

13.30 – 13.45 – Гергана Ватова, ПУ Паисий Хилендарски”, Български език и китайски език, 3. курс Българските относителни прилагателни и техните функционални аналози в китайския език

 

13.45 – 14.00 – Елица Миланова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Приложна лингвистика (руски език и китайски език), 3. курс Класификаторите – уникална особеност на китайската граматика?

 

14.00 – 14.15 – Ива Янкова, Бургаски свободен университет, Журналистика, 4. курсТъжната българска реалност за днешните тийнейджъри (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)

 

14.15 – 14.30 – Хатидже Осман, ПУ Паисий Хилендарски, Български език и турски език, 3. курс – Българо-турски паралели (наблюдения над деепричастията в два съседни езика)

 

14.45 – 15.00Антоан Батаклиев, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаФункция на лексикалните модификатори във функционално-семантичното поле на темпоралността

 

15.00 – 15.45 – Дискусия

 

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

 

16.30 Премиера на сборника „Канонът на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2013 г. (пленарна зала на Дома на учените)

 

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените) 

 

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

 

08.05.2014 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври

 

10.30 – 10.45 – Тодор Лазаров, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Васил Левски – раждането на мита (образът на Апостола в първите произведения за него)

 

10.45 – 11.00 – Костантин Адирков, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, , 4. курс Петко Тодоров и Пенчо Славейков. Фолклорни мотиви в „Орисия“, „Орисници“, „Неразделни“, „Над черкова“, „Псалом на поета“ и „Молба“

 

11.00 – 11.15 – Лъчезара Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс Символизмът е мъртва поезия” (върху критически текстове на Гео Милев и Атанас Далчев)

 

11.1511.30 – Ния Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсЧасовникът в прозата на Светослав Минков

 

11.30 11.45Цветелина Димитрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсОт огледалото наднича Дяволът

 

11.45 12.00Деница Венкова, СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър по българска филология Всекидневие и смърт в разказите от „Ден по ден“ на Константин Константинов

 

12.00 – 12.15 – Дискусия 

 

12.15 13.15 – Обедна почивка

 

Секция за бакалаври

 

13.15 13.30 – Таня Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски“, Българска филология, 3. курсЧовекът и институциите в разказите на Бранислав Нушич

 

13.30 – 13.45 – Евдокия Петрова, СУ „Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсСамотата като избор или предварително предначертан начин на живот. Полифонията на постмодерния Аз в романите „Физика на тъгата“ на Георги Господинов и „Непосилната лекота на битието“ на Милан Кундера

 

13.4514.00 Веселин Иванов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Българска филология, 4. курсАмерика в пътеписа на И. Илф и Е. Петров „Едноетажна Америка” – преди Бодрияр

 

14.00 – 14.15 – Ива Петрова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Българска филология, 3. курс Обсесии и мании у героите на Патрик Зюскинд

 

14.15 – 14.30Димитър Карамитев, ПУ „Паисий Хилендарски“, Английска филология, 3. курс Забранени територии в поемата „Goblin Market” от Кристина Розети

 

14.30 – 14.45 – Дискусия

 

14.4515.00 – Кафе пауза

 

Секция за докторанти № 1

15.00 – 15.15 – Мария Чорбаджийска, ЮЗУ „Неофит Рилски“Обувките на Естрагон (функции на ремарките в някои пиеси на Бекет)

15.15 – 15.30Мария Маринова, СУ „Св. Климент Охридски“Книга Естир от Стария Завет – ресакрализация на приказни сюжети

15.30 – 15.45 – Владимир Игнатов, СУ „Св. Климент Охридски“Раздробеният разсъдък: между дълга и покрусата (върху военни разкази на Добри Немиров)

15.45 – 16.00 – Александър Христов, СУ „Св. Климент Охридски“Пространствата на ужаса в сборника „Камъните говорят“ от Димитър Хаджилиев

16.00 – 16.15 – Ана Маринова, ПУ „Паисий Хилендарски“Още веднъж за анималистичната проза на Емилиян Станев

16.15 – 16.30 – Мария Панова, ПУ „Паисий Хилендарски“Критически сюжети за контекстуализацията на поезията на Константин Павлов

16.30 – 16.45 – Велика Гюлемерова, ПУ„Паисий Хилендарски“Царството на духа и царството на кесаря. Блудността и светостта в „Балада за Георг Хених“ на Виктор Пасков

16.45 – 17.00 – Дискусия

 

Секция за докторанти № 2

 

15.00 – 15.15 – Яна Мороз, СУ „Св. Климент Охридски“Мотивът за чудото в религиозните разкази

15.1515.30Илина Лулейска, ЮЗУ „Неофит Рилски“Житието на св. Сава Освещени в неиздадените ръкописи 1066, 1073 и 1083 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София

15.30 – 15.45 – Айтен Мустафова, ШУ „Еп. Константин Преславски“Възможни реликти на дуализма в молитвените финали на жития (по материали от Ретковия сборник)

15.45 – 16.00 – Северина Плачкова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Партений Павлович – Мъченик и Герой

16.00 – 16.15 – Димитър Димитров, ЮЗУ „Неофит Рилски“Ролята на кръчмата у Владислав Реймонт и Елин Пелин

16.15 – 16.30 – Мина Стойнова, ПУ „Паисий Хилендарски“Концепцията „Москва – Трети Рим“ като основополагащ принцип на руското самодържавие, отразена в кореспонденцията между цар Иван Грозни и княз Андрей Курбски

16.30 – 16.45 – Константина Пунева, СУ „Св. Климент Охридски“Трансформацията на образа на Ана Каренина в адаптациите по едноименния роман на Лев Толстой

16.45 – 17.00 – Дискусия

 

17.00 „Слова… които светят в моя път” (музикално-поетична композиция по творби на П. К. Яворов (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

18.00 – Представяне на новия брой на алманах „Света гора”. Гост – проф. д.ф.н. Сава Василев, главен редактор (Ректорат на ПУ Паисий Хилендарски, 1. етаж, Заседателна зала)

 

09.05.2014 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври

 

9.30 9.45 – Оливия Богуш, Университет Мария Склодовска-Кюри“, Люблин (Полша) – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Руска филология (студент по програма „Еразъм)Онирический мотив в повести Елены Долгопят „Гардеробщик“

9.45 10.00 – Евелина Миодуховска, Университет Мария Склодовска-Кюри“, Люблин (Полша) – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Руска филология (студент по програма „Еразъм)Сонная мечта о возвращении домой на примере творчества Марины Цветаевой

10.00 10.15 – Олга Савеска, Белградски университет (Сърбия), Българска филология, лектор по български език и литератураСинематичността на романа „Тютюн“ на Димитър Димов – анализ на визуалния прочит на романа

10.15 – 10.30 – Павлина Райчева, Бургаски свободен университет, Журналистика, 3. курс„Задочните репортажи“ – свидетелство за една жестока епоха

10.30 – 10.45Мариета Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсЧовекът и Мрежата в романа „Скука“ на Мария Станкова

10.45 – 11.00Марчела Златкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курс„Митът е нещо, което е всичко“. Епиграфиката във „Физика на тъгата“ като синтез на смисъла 

11.00 11.15 Кафе пауза

11.15 – 11.30 – Димитринка Дамянова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсДа се огледаш в книгата: „Някой отдолу…“ на Валери Стефанов

11.30 – 11.45Надежда Маринова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсЗа ползите и вредите от тютюневия дим – една невероятна история за знаменития лечител д-р Монардес и неговия асистент Гимараеш да Силва (Наблюдения върху романа Захвърлен в природата” от Милен Русков)

11.45 – 12.00 – Николета Николова, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 4. курсВаня Щерева и тенденциите на съвременната фрагментарност

12.00 – 12.15 – Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, Българска филология, 3. курсКомуникация, комунитас и карнавал в „Нова земя” на Иван Вазов

 

12.15 – 12.30 – Дискусия

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка

 

Секция за магистри

 

13.30 13.45 – Богдана Тепавичарова, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Литературата – творческо писане”Екзистенциална криза и опит за автентично съществуване в романа „Космополис” от Дон ДеЛило

13.45 – 14.00 – Андерс Е. Мьолер, СУ „Св. Климент Охридски“ – Копенхагенски университет, магистърска програма „Литературознание“Прочит на „Лъжецът“ на Мартин А. Хансен през категориите на Киркегор, или „да лъжеш или да не лъжеш“

14.00 – 14.15 – Стефан Пресиянов, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Преводач-редактор“Софийското общество в контекста на „В полите на Витоша“

14.15 14.30 – Цветелина Цветкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Славянска филология, 5. курсПоезията на Пеньо Пенев в съвременния български литературен канон

14.30 14.45Димитър Шопов, ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска програма „Актуална българистика“Живот и спомени в „Предвестници на бурята“ от Петър Манджуков

14.45 – 15.00 – Инна Ангелова, СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма Литературата – творческо писанеАутопсията като литературен похват в романа на Виктор Пасков „Аутопсия на една любов“

15.00 – 15.30 – Дискусия

 

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

 

16.30 Премиера на сборника „Канонът на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2013 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

 Жури по езикознание:

Проф. д.ф.н. Диана Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски”) – председател

Проф. д-р Иван Чобанов (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Ваня Зидарова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Доц. д-р Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Веселина Ватева (Бургаски свободен университет)

Доц. д-р Константин Куцаров (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Рада Василева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Гл. ас. д-р Росица Декова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Жури по литературознание:

Доц. д-р Иван Русков (ПУ „Паисий Хилендарски”) – председател

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Проф. д.ф.н Инна Пелева (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Проф. д.ф.н. Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски (ЮЗУ „Неофит Рилски”)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Таня Маджарова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Димитър Кръстев (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Соня Александрова (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. Илонка Георгиева (ПУ „Паисий Хилендарски”)

Comments are closed.