Home > Новини > Технически изисквания за форматиране на докладите

Технически изисквания за форматиране на докладите

June 18th, 2013

 

Уважаеми участници и победители в Юбилейната петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци,

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври – І, ІІ и ІІІ място, без поощрителните награди). Текстовете на докторантите трябва да бъдат придружени от становище на научния ръководител (в отделен файл, който се изпраща заедно с доклада), в което ръководителят на дисертационния труд заявява, че познава текста на докторанта и препоръчва той да бъде включен в сборника.

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат .doc, се предава на електронен носител (CD) или се праща на адрес konferentsiya_plovdiv@abv.bg (за секциите по литературознание, езикознание и тази за средношколци). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия. Обемът на текста не трябва да надвишава 10 машинописни страници, форматирани по изискванията, посочени по-долу.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той трябва да се приложи като файл към доклада.

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

Заглавие: Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано, с главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано.

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано. Следва един празен ред.

Текст на доклада: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

Бележките под линия (footnote), ако има такива, се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, разредка 1, двустранно подравнени.

Цитиране в текста: ако вътре в текста има препратка към друг автор (негов труд, статия и т.н.), следва да се посочи източникът, като в кръгли скоби ( ) се изписват фамилията на автора, годината на публикуване, двоеточие и страницата, напр.: Т. Бояджиев посочва, че… (Бояджиев 2002: 15). При цитиране се използват следните кавички: „ ”.

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman, 12 pt, bold, двустранно подравнено. Следва един празен ред. На следващия ред започва подреждането на авторите в азбучна последователност на фамилиите. Фамилиите на автори, изписвани на латиница, се транслитерират на кирилица.

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Камерън 1985: Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory. London, 1985.

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

Христов 1979: Христов, П. За езиковото значение на глаголните представки в българския език. – В: Български език. Год. ХХІХ, 1979, кн. 2.

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

Забележка: Ако датата на публикацията в интернет не може да бъде установена, допуска се цитиране и само с името на автора.

Крайният срок за изпращане на готовите доклади е 15 октомври 2013 г.

Бележка на редакторите: Доклади, които не са оформени според техническите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани.

Техническите изисквания можете да свалите тук.

Categories: Новини Tags:
Comments are closed.