Home > Конференции, Новини > Технически изисквания за оформление на докладите от Националната научна конференция 2012

Технически изисквания за оформление на докладите от Националната научна конференция 2012

June 12th, 2012

Техническо оформление на докладите

 

Текста на техническите изисквания и образеца за оформление на докладите можете да свалите във формат .pdf и .doc:

Технически изисквания: .pdf или .doc

Образец: .pdf или .doc


Уважаеми участници и победители в Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти,

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври – І, ІІ и ІІІ място, без поощрителните награди). Текстовете на докторантите трябва да бъдат придружени от становище на научния ръководител (в отделен файл, който се изпраща заедно с доклада), в което ръководителят на дисертационния труд заявява, че познава текста на докторанта и препоръчва той да бъде включен в сборника.

 

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат .doc, се предава на електронен носител (CD) или се праща на адрес konferentsiya_plovdiv@abv.bg (за секциите по литературознание, езикознание и тази за средношколци). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия. Обемът на текста не трябва да надвишава 10 машинописни страници, форматирани по изискванията, посочени по-долу.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той трябва да се приложи като файл към доклада.

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

Заглавие: Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано, с главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано.

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано. Следва един празен ред.

Текст на доклада: Times New Roman, 12 pt, двустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

Бележките под линия (footnote), ако има такива, се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, разредка 1, двустранно подравнени.

Цитиране в текста: ако вътре в текста има препратка към друг автор (негов труд, статия и т.н.), следва да се посочи източникът, като в кръгли скоби ( ) се изписват фамилията на автора, годината на публикуване, двоеточие и страницата, напр.: Т. Бояджиев посочва, че… (Бояджиев 2002: 15). При цитиране се използват следните кавички: „ ”.

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman, 12 pt, bold, двустранно подравнено. Следва един празен ред. На следващия ред започва подреждането на авторите в азбучна последователност на фамилиите. Фамилиите на автори, изписвани на латиница, се транслитерират на кирилица.

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Камерън 1985: Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory. London, 1985.

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

Христов 1979: Христов, П. За езиковото значение на глаголните представки в българския език. – В: Български език. Год. ХХІХ, 1979, кн. 2.

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

Забележка: Ако датата на публикацията в интернет не може да бъде установена, допуска се цитиране и само с името на автора.

Крайният срок за изпращане на готовите доклади е 30 ноември 2012 г.

Бележка на редакторите: Доклади, които не са оформени според техническите изисквания или не притежават необходимите качества на аргументирано и фактологически издържано научно изследване, няма да бъдат публикувани.

Comments are closed.