Home > Конференции, Новини > Програма на Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти

Програма на Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти

May 14th, 2012
ПРОГРАМА
за провеждане на Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти
Словото – (не)възможната мисия
(1718 май 2012 г., гр. Пловдив)

 

17.05.2012 г., 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. Митрополит Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

18.00 ч. – среща разговор с писателя Петър Денчев (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

19.30 ч. КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-бар в Ректората на ПУ)

18.05.2012 г., 9.30 16.00 ч. – РАБОТА по секции

16.30 ч. Премиера на сборника „Безкрайността на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2011 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

 

РАЗДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ”

 17.05.2012 г., Дом на учените

Секция за докторанти

 

10.30 – 10.45 – Алексей Стамболов, СУ Св. Климент Охридски, докторант по средновековен гръцки език – Езикови особености в оригиналното житие на свети Никодим Светогорец (от йеромонах Евтимий, 1813 г.)

10.45 11.00 – Марияна Николова, СУ Св. Климент Охридски, докторант по история на българския език – Концепция за времето и структура на текста във „Видение Даниилово“ (XIXII век)

11.00 11.15Полина Николова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по словашки език – Словото – (не)възможната мисия, или как междуезиковата омонимия оставя отпечатък върху комуникативния акт (върху българо-словашки материал)

11.15 11.30 Елена Нейчева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по руски език – К вопросу об оппозиции „своечужое” в русских и болгарских паремиях

11.30 – 11.45 – Стойно Спасов, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по общо и сравнително езикознание – Полската и българската езикова картина на света през призмата на семейните вицове

11.45 – 12.00 – Виолета Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по български език – Наблюдения върху една специфична група полипредложни конструкции в съвременния български език

12.00 – 12.15 – Ивана Давитков, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по славянско езикознание – Някои наблюдения върху превода на българските минали времена на сръбски език

12.15 – 12.30 – Ива Апостолова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по специалност „Масова култура” – “К`ви вафли бе, мен” – младежкият жаргон в съвременните реклами (от субкултурен език към масовизация)

12.30 13.30 – Дискусия

 

13.30 14.30 Обедна почивка


14.30 – 14.45 – Илия Солтиров, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен руски език – О значении вариантных форм в парадигме склонения русских имен существительных

14.45 15.00 – Лилия Бабакова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по психология Психолингвистична структура на семантичното поле на думи за родство в българския език

15.00 15.15 – Надя Хамами, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по специалност „Теория на книжовните езици” – Някои форми на дублетност в българската медийна реч

15.15 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.15 Кафе пауза

 

16.15 – 16.30 – Станислава Кънчева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по български език – Корпусни наблюдения върху морфологичната многозначност в българския език

16.30 – 16.45 – Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по български език – Аспектуална характеристика на българските конструкции с глагола има

16.45 – 17.00 Милена Нецова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по общо и сравнително езикознание Най-ранни английски фамилни имена – видове и произход

17.00 -17.15 – Нина Чочева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по френски език – Съвременни методи за корекция на произношението в чуждоезиковото обучение (задочно участие)

17.15 – 17.45 – Дискусия

18.00 Среща разговор с писателя Петър Денчев (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

 

18.05.2012 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври

 

9.30 9.45 – Красимир Коилов, ПУ Паисий Хилендарски”, БЕИ, 4. курсЗа пловдивските ходоними, мотивирани от ойконими (лингвокултурологични наблюдения)

9.45 – 10.00 – Димитрия Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, БЕАЕ, 4. курс – Съществителните имена от r-основи с общи корени в старобългарския и староанглийския език

10.00 – 10.15 Мария Ямболиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, Приложна лингвистика (немски и новогръцки език), 3. курс Съпоставителни наблюдения върху степенуването в немския и новогръцкия език

10.15 – 10.30 – Спасиана Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски”, БЕНгрЕ, 3. курс – Функционално-семантични характеристики на българския предлог на и неговите преводни аналози в новогръцкия език

10.30 10.50 Дискусия

 

10.50 11.00 Кафе пауза

 

11.00 – 11.15 – Антоан Батаклиев, ПУ „Паисий Хилендарски”, БЕНгрЕ, 3. курс – Наблюдения върху употребата на умалителни съществителни нарицателни имена в съвременния български и гръцки език

11.15 – 11.30 – София Тодорова, ПУ „Паисий Хилендарски”, БЕТЕ, 3. курс Българските неопределителни местоимения и техните функционални аналози в съвременния турски език

11.30 11.45 – Маргарита Пеева, ПУ „Паисий Хилендарски”, АФ, 4. курс – Анализ на концептуалните метафори за смъртта в българския и английския език

11.45 – 12.00 – Елица Миланова, Приложна лингвистика (руски и китайски език), 2. курс; Георги Златев, Приложна лингвистика (английски и китайски език), 3. курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Наблюдения върху употребата на етноними в лексиката и фразеологията на китайския език

12.00 – 12.15 – Асен Андонов, СУ „Св. Климент Охридски”, НгрФ, 1. курс – Уелският – минало и настояще, или за историята на един безсмъртен език

12.15 – 12.30 – Ивелин Димитров, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 2. курсКолкото до „колкото до”… Предлогът „колкото до” като средство за организация на тематичната структура на текста

12.30 – 13.00 – Дискусия

13.00 14.00 – Обедна почивка

 

14.00 14.15 – Кристине Василева, СУ „Св. Климент Охридски”, Книгоиздаване, 1. курс – Интернет езикът – OMG!

14.15 14.30 – Александрина Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски”, Журналистика, 2. курс – Езикови стратегии в отразяването на Пражката пролет във в-к „Работническо дело” (януари-август 1968 г.)

14.30 – 14.45 – Радина Теодосиева, СУ „Св. Климент Охридски”, Книгоиздаване, 1. курс – Транскрипцията на чужди собствени имена в българските книги – мисията невъзможна

14.45 – 15.00 – Евелина Дончева, СУ „Св. Климент Охридски”, Връзки с обществеността, 3. курс – Посланията на студентските протести – организация и реалност

15.00 – 15.15 – Йордан Карапенчев, СУ „Св. Климент Охридски”, Връзки с обществеността, 3. курс – Медийно отразяване на дебата за членуването

15.15 – 15.30 Евгени Тенев, ПУ „Паисий Хилендарски”, Лингвистика с ИТ (френски и английски език), 3. курс – Наблюдения върху езика на чата

15.30 – 16.00 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

 

 

Секция за магистри

 

10.00 10.15 – Енчо Тилев, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика Езикът волапюк – между „блестящата бъдъщност” и тъмното настояще

10.15 – 10.30 – Теодора Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика Семантико-функционално осмисляне на релацията вокатив – императив в съвременния български език

10.30 – 10.45 – Надя Ненкова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по лингвистика Граматическа доминанта – няколко възможни гледни точки

10.45 – 11.00 – Здравко Минчев, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по английски език и методика – Към въпроса за статута на категорията „определеност-неопределеност” („положение”)

11.00 – 11.30 – Дискусия

11.30 12.00 Кафе пауза

 

12.00 – 12.15 – Валентина Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по лингвистика – Против маркираността

12.15 – 12.30 – Надежда Терзийска, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по лингвистика – Взаимовръзката като тип междукатегориално отношение в парадигмата на българския глагол

12.30 – 12.45 – Велислава Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по математика – Категориална граматика

12.45 – 13.00 – Илияна Гегова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по лингвистика – Езикова политика и планиране на българския книжовен език

 

13.00 – 13.30 – Дискусия

13.30 14.00 – Обедна почивка

 

14.00 – 14.15 – Полина Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по превод и бизнес комуникации – Когнитивната категория „хедж” в българския и английския език

14.15 – 14.30 – Веселин Костадинов, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Език. Култура. Превод” – Проявление тенденции к аналитизму в русском языке последних десятилетий

14.30 – 14.45 – Никола Петакович, Белградски университет (Сърбия), магистърска програма „Български език, литература, култура” – Правописни характеристики на съкращенията в съвременния български и сръбски език

14.45 15.15 Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.30 Премиера на сборника „Безкрайността на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2011 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

————————————————————————————————

 

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

 

17.05.2012 г., Дом на учените

 

Секция средношколци

11.00 – 11.15 – Габриела Вълчева, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив – Словото – пътят на една мечта („История славянобългарска”)


Секция за докторанти 1

 

11.15 – 11.30 – Елисавета Ненчева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по старобългарска литература – Школата на Патриарх Евтимий в Бачковския манастир

11.30 – 11.45 – Славка Михайлова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по българска литература за деца и юноши – Мит и история в читанките и христоматиите по литература (след Освобождението до Първата световна война)

11.4512.00 – Галина Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по българска литература за деца и юноши – Аспекти на визуалността в романа „Детски години” на Константин Петканов

12.00 12.15Ивайло Димитров, ШУ „Епископ Константин Преславски”, докторант по българска литература – За европейското лице на Иван Вазов

12.15 – 12.20 – Иглика Милушева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по латински език – Понятия за добродетелност в епитафии от Долна Мизия (задочно участие)

12.20 – 12.30 – Дискусия

 

12.30 13.30 – Обедна почивка

 

Секция за докторанти 1

 13.30 13.45 – Богдана Паскалева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по теория на литературата – Към определението за поезия (Въпроси върху „За поетическото изкуство” на Аристотел)

13.45 14.00 – Стоян Меретев, Институт за литература при БАН, докторант по славнително литературознание – Камерите са картечници, или непосилната лекота на rewriting

14.00 14.15 – Велемира Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по западноевропейска литература –  Мечът на Принца или мечът на Търговеца? Унизеният благородник от „Флорентинска трагедия” на Оскар Уайлд

14.15 – 14.30 – Филип Стоилов, СУ Св. Климент Охридски, докторант по теория и история на литературата – Езикова трансгресия и пропиляване на значения в романа История на окото на Жорж Батай

14.30 – 14.45 – Гергана Златкова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по западноевропейска литература – Магията в „Думата за Освобождение” на Урсула Ле Гуин

14.45 – 15.00 – Павлина Рибарова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, докторант по съвременна френска литература – Езикът у Амели Нотомб: убежището небосвод

15.00 – 15.15 – Северина Плачкова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, докторант по литература – Практики на всекидневието и техники за оцеляване на двама „корабокрушенци”

15.15 – 15.30 – Дискусия

15.3015.45 – Кафе пауза

 

 

15.45 – 16.00 – Елица Гоцева, Институт по изследване на изкуствата, БАН, докторант в сектор Екранни изкустваЕмоционална структура или значимостта на премълчаното във филма „Прекършени прегръдки” на Педро Алмодовар

16.0016.15 – Йосиф Аструков, Институт по изследване на изкуствата, БАН, докторант в сектор Екранни изкуства” – Експеримент или резултат

16.15 – 16.30 – Теодора Дончева, Институт по изследване на изкуствата, БАН, докторант в сектор Екранни изкуства Продуктово позициониране на ниво сценарий

16.30 – 17.00 – Зорница Миланова, Институт по изследване на изкуствата, БАН, докторант в сектор Екранни изкустваЖенски светове в новото българско кино

17.00 – 17.15 – Илиана Новак, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по полска литература – „Ръкопис, намерен в Сарагоса” на Ян Потоцки и функцията на културноисторическата топонимия на Новия свят в модификациите на мотива за „героичното пътуване” във френския роман на XVIIXVIII век

17.15- 17.30 – Дискусия

 

Секция за докторанти 2

15.00 15.15 – Димана Митева, СУ Св. Климент Охридски, докторант по славянски литератури – Романът Троянска кобила на Марина Шур-Пухловски – спомняне против забрава

15.15 15.30 – Катерина Кокинова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по славянски литературиАвторефлексивното слово – (не)възможната мисия

15.30 15.45 – Трифон Войводов, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по славянски фолклор –  Персийският принц – между приказния и виртуалния свят

15.45 – 16.00 – Иван Райчев, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по полска литература – „303-та ескадрила” на Аркади Фидлер: фактът през призмата на емоциите

16.00 – 16.15 – Димитрина Хамзе, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант на свободна подготовка – Конвергентни импулси в диалога Автор–Читател (върху текстове на Витолд Гомбрович)

16.15 – 16.30 – Владислава Иванова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по руска литература на 19. век – От Онегин до Базаров (за генерационната проблематика в руския роман от първата половина на 19. век)

16.30 – 16.45 – Атанаска Методиева, ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант по руска литература – „Дом на поета” на Максимилиан Волошин

16.45 – 17.30 – Дискусия

18.00 – Среща разговор с писателя Петър Денчев (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

 


18.05.2012 г., Дом на учените


Секция за магистри

 

9.30 9.45 – Андриана Спасова, СУ Св. Климент Охридски, магистърска програма Изкуства и съвременност на XX и XXI век. Културология” Играта с болестта: подземната истина („Записки от подземието” – Ф. М. Достоевски)

9.45 10.00 – Мартин Бохоров, Елена Борисова, НБУ, магистърска програма „Литература, книгоиздаване, медии” – Плътност на мълчанието в джендър шумовете: Постановки на страстта у Натали Стивънс

10.00 10.15 – Елена Борисова, НБУ, магистърска програма „Литература, книгоиздаване, медии” – Романът на Теодора Димова Емине: ядрото на „Майките

 

Секция за бакалаври 1

10.15 – 10.30 – Николета Кръстева, ПУ Паисий Хилендарски, БЕРЕ, 2. курс Античната литература – извор на Шекспировите творби

10.30 – 10.45 – Веселина Василева, ПУ Паисий Хилендарски, БЕРЕ, 3. курс – За глухотата в романа „Парижката света Богородица” на Виктор Юго

10.45 – 11.00 –  Александър Войнов, НБУ, Език и литература, 4. курс – Анализ на „Портокал с часовников механизъм” и филма към книгата

 

11.00 – 11.15 – Кафе пауза

 

11.15 – 11.30 – Цветелина Панайотова, ШУ „Епископ Константин Преславски”, БФ, 3. курс – Образи на юли в руската литература (Пушкин, Достоевски, Пастернак)

11.30 – 11.45 – Красимира Атанасова, ШУ „Епископ Константин Преславски, БФ, 3. курс – Гробищната тема и руският постмодернизъм (книгата на Борис Акунин „Гробищни истории”)

11.45 – 12.00 – Теодора Топузлиева, СУ „Св. Климент Охридски”, СФ, 4. курс – Смърт и греховност в „Китка” от К. Я. Ербен

12.00 – 12.30 – Дискусия

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка


Секция за бакалаври 2

9.30 9.45 – Йована Гоцич, Белградски университет (Сърбия), БФ, 3. курс Српске славе и обичаjи

9.45 10.00 – Милен Митев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, СФ, 1. курсПредписменни данни за един народен обичай, просъществувал до наши дни

10.00 10.15 – Анита Бокова, СУ „Св. Климент Охридски, СФ, 4. курс Езическото начало в християнските празници при българи и чехи

10.15 – 10.30 – Преслава Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски, БФ, 4. курс – Слово и кризис по време на Балканските войни (Наблюдения върху драмата „Живият труп” на Грядущий миноносец)

10.30 – 10.45 – Деница Венкова, СУ Св. Климент Охридски, БФ, 3. курс (Кръсто)пътят между делата и думите в лириката на Димчо Дебелянов

10.45 – 11.00 – Лидия Кирилова, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Образите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар Мутафов

11.00 – 11.15 – Дискусия

11.15 – 11.30 – Кафе пауза

 

11.30 – 11.45 – Галина Калчева, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Персонажи от „Покера на темпераментите”

11.45 – 12.00 – Красимира Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Женски идеи и мъжки реализации

12.00 – 12.15 – Мария Маринова, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Мит и реалност в „Земните градини на Богородица” от Емилия Дворянова

12.15 – 12.30 – Вероника Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Моята Европа в стихосбирката на Амелия Личева „Моите Европи”

12.30 – 12.45 – Венелин Ковачев, СУ „Св. Климент Охридски”, БФ, 4. курс – Сюжетни и идейни равнища в романа на Милен Русков Възвишение”

12.45 – 13.00 – Дискусия


13.00 – 13.45 Обедна почивка

 

Секция за докторанти

13.45 14.00 – Димитър Бурла, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Книги и читатели в текстовете на Алеко Константинов

14.00 – 14.15 – Шинка Дичева, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по нова българска литература – Директив и комисив в контекста на modus faciendi, или как се печелят избори

14.1514.30 Сирма Данова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Подстъпи към антологиите на Пенчо Славейков

14.30 – 14.45 Яница Радева, СУ Св. Климент Охридски, докторант по българска литература – Иван Теофилов – думите, имената и пространството на творбата

14.45 – 15.00 – Владимир Игнатов, СУ Св. Климент Охридски, докторант по българска литература от Освобождението до наши дни В гротескно-абсурдния свят на „Мартина” от Виктор Пасков

15.00 – 15.15 – Илвие Конедарева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Модуси на преживяване на злото в романа „Наръчник по саморъчни убийства” на Мария Станкова

15.15 – 15.45 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.30 Премиера на сборника „Безкрайността на словото”, включващ отличените доклади от конференцията през 2011 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

Програмата можете да свалите ТУК.
Comments are closed.