Home > Новини > ПРОГРАМА НА ПЕТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАМА НА ПЕТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Paissii Hilendarski

ПРОГРАМА

за провеждане на Петнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци

Канонът на словото vs. словото на канона

(1617 май 2013 г., гр. Пловдив)

 

16.05.2013 г., 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. Митрополит Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

17.00 – 17.45В колесницата на Платон – симпозиум (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

19.00 ч. КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (ресторант „Трите липи”, ул. „Цар Асен” №5 )

17.05.2013 г., 9.30 16.00 ч. – РАБОТА по секции

16.30 ч. Премиера на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от конференцията през 2012 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

 

РАЗДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ”

 

16.05.2013 г., Дом на учените

 

 

Секция за докторанти

 

10.30 – 10.45 – Петър Кривчев, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по история на българския език – Текстологични дублети в Стишния пролог от търновската му редакция

10.45 11.00 – Илиана Джамбазова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по общо езикознание – За някои употреби на датива в гръцки ръкопис от XIX  в.

11.00 11.15 – Таня Иванова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по балканско езикознание – Остатъци от дателен падеж и техните функции в съвременния гръцки език (наблюдения върху статии на обществено-политическа и икономическа тематика от Вестник „Βήμα της Κυριακής” за периода 01.01.2012г. – 01.04.2013г.)

11.15 11.30Мариана Карталова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по общо езикознание – Устойчивите сравнения в българския и гръцкия език с образ доместициран животински вид

11.30 – 11.45 – Валентина Стефанова, СУ Св. Климент Охридски”, докторант по история на българския език – Наблюдение върху членните форми в българския език – през призмата на маркираността

11.45 – 12.00 – Виолета Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (синтаксис) – За статута на лексемата отколкото в съвременния български език

12.00 – 12.15 – Ирена Русева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – Наблюдения върху някои актуални тенденции при звателните употреби в съвременния български език

12.15 – 12.30 – Георги Цонев, Нов български университет, докторант по съвременни философски учения (семиотика) – Транслитерационна политика и интернет употреби (микроизследване върху Twitter)

12.30 13.00 – Дискусия

 

13.00 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 14.15 – Илия Солтиров, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен руски език – Внесистемность категории одушевлëнности/неодушевлëнности в современном русском языке (общая характеристика конструкций типа пойти в солдаты)

14.15 14.30 – Ивайло Дагнев, Медицински колеж към МУ–Пловдив, докторант по английски език – Неконвенционални метафорични термини в българската и английската анатомична система

14.30 14.45 – Тенчо Дерекювлиев, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по българска диалектология – За местоименното наречие като релативен съюз

14.45 – Снежанка Георгиева, ШУ „Еп. Константин Преславски”, докторант по методика на обучението по български език – Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции (задочно участие)

14.45 – 15.15 – Дискусия

15.15 – 15.45 Кафе пауза

 

15.45 – 16.00 – Милена Видралска, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – Въпросът за броя на залозите в историята на българското езикознание

16.00 – 16.15 – Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език (морфология) – За една специфична функция на конструкциите с има(м) – изразяване на необходимост

16.15 – Никол Восмикова, Карлов университет в Прага, Чехия, докторант по сравнително езикознание – Към въпроса за лексикалното значение на глаголните представки в българския и чешкия език (задочно участие)

16.15 – 16.45 – Дискусия

17.00 – 17.45 – В колесницата на Платон – симпозиум (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

  

17.05.2013 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври

9.30 – 9.45 Мария Ямболиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, Приложна лингвистика (немски език и новогръцки език), 4. курс Наблюдения върху зоофразеологизмите в българския, немския и новогръцкия език

9.45 – 10.00 – Катерина Клашнова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Български език и руски език, 3. курс – Наблюдения върху падежните остатъци в романа „Антихрист” на Емилиян Станев

10.00 – 10.15 – Мария Кременарова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Български език и английски език, 3. курс – Българското сегашно деятелно причастие и неговите функционални еквиваленти в съвременния английски език

10.15 – 10.30 – Даниела Стамова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Български език и руски език, 4. курс – Наблюдения върху явлението префиксална асиметрия в българския и руския език

10.30 – 11.00 – Дискусия

 

11.00 11.30 Кафе пауза

 

Секция за средношколци

 

11.35 – 12.00 – Виктория Крънева, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица, 9. клас – За имената на чешмите в гр. Златица

12.00 – 12.15 – Дискусия

12.15 13.00 – Обедна почивка

 

Секция за магистри

 

13.00 13.15 – Красимир Коилов, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаИмената на улиците в град Пловдив, мотивирани от апелативи

13.15 – 13.30 – Ивана Лесова, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаНаблюдения върху някои фонетични особености на павликянския говор в с. Житница, Пловдивско

13.30 – 13.45 – Нина Теохарова, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистика Функции на лексикалните модификатори във функционално-семантичното поле на темпоралността в съвременния български език

13.45 – 14.00 – Кристиян Ненков, Ивелина Петкова, Красимир Коилов, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаЕзикът на футболните агитки като важен социолингвистичен маркер за идентификация в обществото

14.00 – 14.15 – Димитрия Иванова, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаФункционално-семантичното микрополе на условността в съвременния български и английски език

14.15 – 14.30 – Преслава Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Опазване на българското културно наследство” – „Хей, ръчички” (за причастията – неканонично)

14.30 – 14.45 – Ивелина Петкова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма Актуална българистикаМодификатори за изразяване на граматичното значение едновременност в съвременния български език

14.45 – 15.00 – Кристиян Ненков, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаСинтактични средства за изразяване на модалност в съвременния български език

15.00 – 15.45 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.30 Премиера на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от конференцията през 2012 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

————————————————————————————————

 

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

 

16.05.2013 г., Дом на учените

 

Секция за магистри

 

10.30 – 10.45 – Мария Маринова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Интерпретативна антропология” – Мотивът за кукувицата у Далчев и Багряна

10.45 – 11.00 – Боряна Владимирова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Литературознание” – Човекът и трамваят при А. Далчев, Ал. Геров и Г. Райчев

11.00 – 11.15 – Анелия Тотева, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Интерпретативна антропология” – За параметрите на ентропията в „Дилетант” на Чавдар Мутафов. Доминанти за перспектива и разколебавания на Същото

11.1511.30 – Десислава Узунова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Литературознание” – Механизъм на процеса раздвояване. Функцията на Двойника в разказа „Ерих Райтерер” от Владимир Полянов

11.30 11.45Мария Панова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма „Актуална българистика” – Лириката на Константин Павлов от шейсетте години на XX век и проблемът за обезличаването на човека

 

Секция за средношколци

11.45 12.00Боряна Стоичкова, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица, 11. клас – СвръхАз у Славейков – дали?

12.00 – 12.30 – Дискусия

 

12.30 13.30 – Обедна почивка

 

Секция за магистри

13.30 13.45 – Росина Петрова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Литературознание” – Голдмунд и Еньо или комплексната фигура на „теофоба” (Сравнение между романите „Нарцис и Голдмунд” на Херман Хесе и „Антихрист” на Емилиян Станев)

13.45 14.00 – Димитър Шопов, ПУ Паисий Хилендарски, магистърска програма Актуална българистикаМъртвешки танц и Мъртвешките танци продължение през вековете и символиката на смъртта

14.00 14.15 – Катерина Клинкова, СУ „Св. Климент Охридски”, МП Литературознание” – „Ако пътник в зимна нощ” на Итало Калвино – литературен канон и постмодернизъм

 

Секция за докторанти

14.15 – 14.30 – Аглика Попова, СУ Св. Климент Охридски”, докторант по сравнително литературознание – Аспекти на мита за първата библейска двойка в европейския роман между двете световни войни (в примери от френската, румънската и българската литература)

14.30 – 14.45 – Стоян Меретев, Институт за литература – БАН, докторант по сравнително литературознание – Книгата „Сърцето е самотен ловец” като детайл от филмовия интериор на „Любовната песен за Боби Лонг”

14.45 – 15.15 – Дискусия

15.1515.30 – Кафе пауза

 

15.30 – 15.45 – Ина Кукунджиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по сравнително литературознание – Приказката в „Приказка за слона на везира”

15.4516.00 – Радостина Петрова, СУ Св. Климент Охридски, докторант по история на полската литература – Романтическият канон в концепциите на полския междувоенен авангард

16.00 – 16.15 – Иван Райчев, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по история на полската литература – Човекът срещу машината в „Пътят водеше през Нарвик” на Франчишек Ксавери Прушински

16.15 – 16.30 – Димитрина Хамзе, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по история на полската литература – Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на Витолд Гомбрович

16.30 – 16. 45 – Дискусия

17.00 – 17.45 – В колесницата на Платон – симпозиум (Дом на учените, 2. етаж, фоайе)

 

17.05.2013 г., Дом на учените

 

Секция за бакалаври

 

9.30 9.45 – Иван Димитров, СУ Св. Климент Охридски”, Балканистика, 1. курс Другата „Епопея на забравените” – „Рапсодия на българския гуслар” на Антон Ашкерц

9.45 10.00 – Марцела Зарубова, Масариков университет, Чехия, Славянска филология, 4. курс – На ръба на постмодернизма: наблюдения върху произведения на Войислав Деспотов

10.00 10.15 – Мирела Миладинова, СУ Св. Климент Охридски, Българска филология, 4. курс Теософският поглед към света и човека в романа Между пустинята и живота на Николай Райнов

10.15 – 10.30 – Полина Христова, СУ Св. Климент Охридски, Българска филология, 4. курс Фигурата на девственика в поезията на Николай Лилиев и романа Дилетант на Чавдар Мутафов

10.30 – 10.45 – Савина Дзанева, СУ Св. Климент Охридски, Българска филология, 4. курс – Човек и машина (смърт и безсмъртие) в „Технически разкази” на Чавдар Мутафов

10.45 – 11.00 – Деница Венкова, СУ Св. Климент Охридски, Българска филология, 4. курс – Функции на тялото в „Аутопсия на една любов” на Виктор Пасков

 

11.00 11.30 Кафе пауза

 

11.30 – 11.45 – Таня Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, Българска филология, 2. курс – Мол Фландърс – пътник на пътя

11.45 – 12.15 – Дискусия

 

12.15 – 13.30 Обедна почивка

 

Секция за докторанти

13.30 13.45Елисавета Стойчева, ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант по възрожденска литература – Образи на Паисий Хилендарски в някои художествени произведения на българската литература

13.45 – 14.00 – Милена Джерекарова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант по възрожденска литература – За т.нар. „горско-хъшовска спев”

14.0014.15 Ивайло Димитров, ШУ „Епископ Константин Преславски”, докторант по българска литература – Константин Величков и краят на Българското възраждане

14.15 – 14.30 Шинка Дичева-Христозова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по българска литература – Сервилия на Стоян Михайловски – метаполитически рефлексии от края на XIX век

14.30 – 14.45 – Владимир Игнатов, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – „Барабанен огън” на Стефан Руневски и сатирично-изобличителните вглеждания във военното битие

14.45 – 15.00 – Велика Гюлемерова, ПУ Паисий Хилендарски, докторант по българска литература – Домът на Пастира. Неприслоненият свят във Време разделно

15.00 – 15.15 – Илвие Конедарева, СУ Св. Климент Охридски, докторант по българска литература – Поетика на тялото в българския роман от 90-те години на XX век

15.15 – 15.45 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.30 Премиера на сборника „Словото – (не)възможната мисия”, включващ отличените доклади от конференцията през 2012 г. (пленарна зала на Дома на учените)

17.00 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличените участници (пленарна зала на Дома на учените)

 

Categories: Новини Tags:
Comments are closed.