Home > Конференции > Програма на Балканистичната конференция във Велико Търново

Програма на Балканистичната конференция във Велико Търново

April 10th, 2011

 

ПРОГРАМА НА БАЛКАНИСТИЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПОСВЕТЕНА НА 1135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВ. ИВАН РИЛСКИ И

1330 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

(Велико Търново, 14-15 април 2011 г.)


ЧЕТВЪРТЪК,

14 АПРИЛ

 

10:00 Откриване на конференцията (5. аудитория „Александър Бурмов” – в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Пленарно заседание

Председател – Недялко Стоянов

10:30 Представяне на филм за Берат, Албания

11:00 Димо Георгиев (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Балканите и британските романтици: пътешествия, политика и литература (1790-1830 г.)

11:15 Марина Братанова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Срещнаха се и не се познаха (Наблюдения върху описанието на световното изложение в пътеписа „До Чикаго и назад” на Алеко Константинов)

11:30 Мила Михайлова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Албанската и българската жена – един многоцветен портрет

11:45 – 12:00 Дискусия

12:00- 12:15 Почивка

 

I заседание

Председател – Симона Петрова

12:15 д-р Росен Малчев (Асоциация “Онгъл”) – По пътя на процесията с мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. – с. Белчин, Самоковско

12:30 д-р Константин Рангочев (Асоциация “Онгъл”) – Фолклор и митология II: политическа етнология

12:45 Красимира Петрова (РУ “Ангел Кънчев”) – Вестник „Труд” (май 2010 г.) – емпирично изследване за установяване социалните представи и стереотипи за другостта в България

13:00 Преслава Георгиева (СУ “Климент Охридски”) – Образът на „другия” съсед в помощната учебна литература от края на ХІХ и началото на ХХ век

13:15 Радостина Петрова (СУ “Климент Охридски”) – Ролята на Ян Гжегожевски за изграждане на образа на България в съзнанието на поляка

13:30-13:45 Дискусия

13:45-15:30 Почивка

 

II заседание

Председател – Радостина Петрова

15:30 Jan Mikołaj Wolski (Университет в Лодз, Полша) – Кои еретици са описани в диалога De operatione daemonum? Схематичното представяне на богомили/масалиани в гръцките антиеретически произведения (XI – XII в.)

15:45 Таня Пеева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Богоборческият хуманизъм – стратегия за удържане на патриархалността в творчеството на Лаза К. Лазаревич

16:00 Илия Георгиев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Богомилство

16:15 Магдалена Иванова (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Исихазмът – пътят на мистицизма в православното християнство

16:30 Георги Камбуров (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Св. Иван Рилски като ключова фигура в утвърждаването на ортодоксалното християнство в българските земи

16:45-17:00 Дискусия

17:00-17:15 Почивка

 

III заседание

Председател – Йоанна Паринова

17:15 Български културен клуб (Скопие) – 70 години од посретнувањето на бугарските војски во бугарскиот Великден од 1941г.

17:30 Arjana Lushi (University of Korca, Albania) – The history and life of the Balkans

17:45 Беата Бебревски (Университет ELTE, Будапеща) – История и съвременност на българското училище в Будапеща

18:00 – 18:15 Дискусия

19:30 Коктейл

 

ПЕТЪК, 15 АПРИЛ

 

I заседание

Председател – Енчо Тилев

09:30 Иван Коцов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) – Прабългарските капища и култови средища в Дунавска България (VІІ-средата на ІХ в.)

09:45 Йоанна Паринова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) – Стенописната украса на раннохристиянските гробници в България (IV-vI в.)

10:00 Тихомир Ташев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Християнизацията като начало на нова ера в българската история

10:15 Венко Иванов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) – Тракийската махайра

10:45 Спас Спасов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) – Осман Пазвантоглу и Али паша Янински-мирни измерения на сепаратизмът им

10:45-11:00Дискусия

11:00-11:15 Почивка

 

II заседание

Председател – Преслава Георгиева

11:15 Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – Антропонимът Йоан/Иван като интерпретативен код на българската колективна памет

11:30 Александър Александров (ПУ “Паисий Хилендарски) – За морфемната структура на сложните български фамилии с турски корени в състава си

11:45 Ивалина Василева (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Сравнителен поглед върху топонимията на селищата от две крайдунавски околии – Ломска и Оряховска

12:00 Симона Петрова (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Наблюдения върху топонимията на с. Големо Острени, обл. Голо Бърдо, Р Албания

12:15 Таня Иванова (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Фразеологизми в български и гръцки език, вклячващи основен компонент сетивен орган ( очи,нос,уши,уста )

12:30-12:45 Дискусия

12:45-14:30 Почивка

 

III заседание

Председател – Ивалина Василева

14:30 Галя Нинова (СУ “Климент Охридски”) – Семантико-функционални особености на адмиратива в български и албански

14:45 Виолета Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Полипредложни конструкции и функции на предложните групи в българското изречение

15:00 Десислава Димитрова (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Английското бъдеще перфектно и функционалните му еквиваленти в българския език

15:15 Енчо Тилев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Семантика и функции на глагола werden в немския език и неговите съответствия в руския език

15:30 Камелия Христова (СУ “Климент Охридски”) – Преводи на “Протоевангелието на Яков” в балкански книжовен контекст

15:45-16:00 Дискусия

16:00 – 16:15 Почивка

 

IV заседание

Председател – Димо Георгиев

16:15 доц. д-р Тодор Моллов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”) – Мартенската нова година по хода на Луната (Кратки подстъпи към темата)

16:30 Мария Маринова (СУ “Климент Охридски”) – Женската инициация в приказките за дванайсетте месеца от българския и гръцкия фолклор

16:45 Стефана Минчева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Превъплъщенията на змея

17:00 Мария Славчева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Съвременно пресъздаване на обичая Кукери

17:15-17:30 Дискусия

17:45 Закриване на конференцията

 

 


 

Categories: Конференции Tags:
Comments are closed.