Home > Конференции, Новини > Международна конференция за млади учени в Украйна

Международна конференция за млади учени в Украйна

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА УКРАЙНА

Запорожки национален университет
Институт по филология към Бердянския държавен педагогически университет
Изпълнителен комитет на Бердянския градски съвет
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Уважаеми ученици, студенти, магистранти и докторанти!

Каним Ви да вземете участие в Международната научна конференция за млади учени

„Типология на символите в социалното, междуетническото, психологическото и интеркултурното измерение”,

която ще се състои на 23 24 септември 2010 година на базата на Института по филология към Бердянския държавен педагогически университет.

Тематични области:

–          лингвофилософски проблеми на изследване на езиковата и литературната символика;

–          символът в системата на текстовите структури;

–          социолингвистични аспекти на анализа на езиковата символика;

–          теоретичен аспект на изследване на символа в контекста Изток – Запад;

–          символи в родните и чуждите средства за масова информация и в масовата култура;

–          етноспецифични особености на фолклорните символи;

–          символът в междукултурните контакти от древността до съвременността;

–          национални символи в менталните проекции.


По план ще работи кръгла маса „Религиозни и национални традиции и символи: проблеми на междуконфесионалното взаиморазбиране и толерантността”.

В процеса на работа на конференцията ще бъде организирана презентация на най-новите научни и учебно-методични издания по филологически дисциплини. Авторите, които желаят да участват в презентацията, трябва да дадат предварително заявка.

Работни езици на конференция: украински, руски, полски, български, английски, немски, френски и др.

За участие в конференцията трябва до 25 август 2010 г. да се подадат три отделни файла: заявление (по поща или e-mail), доклад с обем от 6 страници и отзив на научен ръководител (образецът е в края на информационния лист).

Докладът трябва да се разпечата в 2 екземпляра, които заедно с електронен вариант могат да бъдат изпратени преди конференцията или предадени по време на самата конференция. Материалите от конференцията ще бъдат издадени в рамките на една година в три сборника: «Філологічні студії» (за студенти), «Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство» (за аспиранти), «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство» (за аспиранти).

Редакционната колегия си запазва правото на подбор и редакция на статиите.

Покани и допълнителна информация ще бъдат изпратени по електронна поща в първата декада на септември 2010 година. Молим в заявката да отбележите дали имате нужда от покана в писмена  форма и съответно изпратете 2 плика с обратен адрес.

Разходите за пътуването, храната и нощуванета са за сметка на участниците в конференцията или организацията, в която те работят.

Контакти:

Пощенски адрес: Глазова Светлана Николаевна, ул. Шмидта, 4, гр. Бердянск, Запорожка област, 71100, Институт по филология към Бердянския държавен педагогически университет, катедра «Филологически дисциплини за студенти нефилолози».

Е -mail: symbole-2010@ukr.net

Телефони: (06153) 7-07-53 – Катедра „Общо езикознание и славянска филология” и катедра „Филологически дисциплини за студенти нефилолози”;

+38-066-310-97-40 – Сердюк Алла Михайловна, ръководител на катедра „Общо езикознание и славянска филология”;

+38-050-28-08-648 – Глазова Светлана Николаевна, ръководител на катедра „Филологически дисциплини за студенти нефилолози”;

+38-050-640-40-05 – Сеничева Олга Анатолиевна, заместник-директор на Института по филология към Бердянския държавен педагогически университет по научна работа и международна дейност.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Име, фамилно име, бащино име на учасника
Висше научно заведение, организация (пълно название), факултет
Тема на доклада
Секция / кръгла маса
Кръг на научите интереси
Адрес за контакти, телефон
Е-mail (задължително)
Необходимост от покана в писмен вид
Необходимост от нощувка по време на конференцията
Вариант за участие (лично / задочно)
Информация за научен ръководител
Име, фамилно име, бащино име
Висше научно заведение, организация, длъжност
Научна степен, научно званиеИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ В СБОРНИКА С НАУЧНИ СТАТИИ (ЗА СТУДЕНТИ “ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ” И В ПРОФИЛНИТЕ ИЗДАНИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ)

Молим да се съобразите със следните препоръки:

Обем на статия – от 6 пълни страници.

–    Стандарти: формат А4, шрифт Times New Roman Cyr, Font Size 14 pt, междуредов интервал – 1.0, всички полета – 20 мм. Страниците без номерация (номерацията с молив на обратната страна на листа). Първи ред – 1,25 мм надясно.

–    Тексът се набира без пренасяне, на цялата ширина на страницата. Допуска се подчертаването на ключови понятия с черен шрифт, цитатите – с курсив. При набора на текста трябва да се прави разлика между символите дефис (-) и тире (–).

Текстът трябва да бъде структуриран по следния начин:

1)             име и фамилно име на автора (отделен абзац вдясно);

2)      място на обучението: пълно название на учебното заведение (отделен абзац вдясно);

3)      научен ръководител: научна степен, длъжност, научно звание, фамилно име (отделен абзац вдясно);

4)      название на статията (големи букви, черен шрифт, отделен абзац в центъра);

5)      текст на статията; библиографията вътре в текста в квадратни скоби. Първа цифра – номер на източника в списъка на литературата, втора цифра – номер на страницата. Номерът на източника и номерът на страницата се разделят със запетая с интервал, между номерата на източниците се поставя точка и запетая, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117].  В изречението точката се поставя след скобите.

6)      библиографичните източници се подреждат в азбучен ред;

7)      три анотации към статията с ключови думи (на български, руски, английски език).


Според постановлението на Президиума на ВАК на Украйна № 7-05/1 от 15 януари 2003 г. за печат се приемат научни статии, в които са налице следните елементи:

1) обща характеристика на проблема и дефиниране на научните задачи, които си поставя авторът;

2) анализ на основните изследвания и публикации, на които авторът основава своите идеи;

3) посочване на нерешените проблеми, на които е посветена статията;

4) формулиране на целите и задачите на статията;

5) излагане на основния материал и обобщаване на получените резултати;

6) изводи и посочване на перспективите за по-нататъшна работа върху проблема.


Образец

Иванченко Олга Ивановна,

Бердянски държавен

педагогически университет

Научен ръководител –

кфн, доц. Сеничева О.А.

ИМЕ НА СТАТИЯТА

След текста на статията:

Литература

1. Шкляр В. Елементал : [роман] / Васил Шкляр. – Львов: Кальвария, 2005. – 196, [1] с.

Анотация

Аннотация

Summary

Ключови думи:

Ключевые слова:

Key words:

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.