СПИСЪК С НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА  КРЪСТЕВА

 

М. Кръстева, Самоконтроль знаний по древнерусской литературе при помощи персонального компьютера. ІV национальная конференция на тему: Реформа образования и новые тенденции в обучении русскому языку и литературе в средних и высших школах НРБ. Тезисы докладов и сообщений. Бургас, 6-8 октомври 1988, стр.65.

М. Кръстева, Отражение некоторых древнеславянских мифологических представлений в русских заговорах. Научни трудове на ПУ, т.27, кн.1, 1989, стр.213-219.

М. Кръстева, Някои наблюдения върху фолклорния материал в речниците на Найден Геров и Владимир Дал. Научни трудове на ПУ, т.28, кн.1, 1990, стр.249-255.

Т. Атанасова, М. Кръстева, Смеховое поведение персонажей в пьесе Чехова “Три сестры” – В: Национална конференция “Млада академична русистика”, София, юни 1991.

Т. Атанасова, М. Кръстева, Об одной комической паре в пьесе А.П.Чехова „Три сестры”. Научни трудове на ПУ, т.29, кн.1,1991, стр.435-443.

М. Кръстева, Мифологические мотивы в поэзии Г.Р.Державина. Научни трудове на ПУ, т.31, кн.1,1993, стр.303-311.

М. Кръстева, М. Илиева, Литературният етикет и образът на княза в руската литература от XI-XII в. Научни трудове на ПУ, т.33, кн1, 1995, стр.309-316.

М. Кръстева, М. Илиева, Християнската мъдрост и руската литература на 11-12 век. – В: Научна конференция „Християнската традиция – естетически и езикови аспекти”, Варна, октомври 1995.

М. Кръстева, М. Илиева, Естетически виждания в паметниците на руската литература от XI век и връзката им със Светото писание. Научни трудове на ПУ, т.34, кн.1, 1996, стр.363-368.

М. Кръстева, М. Илиева, Корреляция Библия – литература в плане исследования произведений древнерусскй литературы ХІ-ХІV вв. – В: Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години Руска филология в СУ “Св. Климент Охридски”, София, октомври 1996.

М. Кръстева, Образът на княза и владетелската идеология в руската литература от XI-XIII в. Научни трудове на ПУ, т.35, кн.1, 1997, стр. 461-468.

М. Кръстева, М. Илиева, За силата на интертекста като изразно средство в произведенията на старата руска литература от X до началото на XIV век. Научни трудове на ПУ, т.36, кн.1, 1998, стр.417-423.

М. Кръстева, М. Илиева, Магията на библейското слово в Киево-печорския патерик. Научни трудове на ПУ. Научни трудове на ПУ, т.40, кн.1, 2002, стр.77-82.

М. Кръстева, М. Илиева, “Киево-Печорският патерик” и интерпретирането на библейска образност. Научни трудове на ПУ, т.41, кн.1, 2004.

М. Кръстева, М. Илиева, “Библейският път” на средновековната руска словесност. – В: Сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, Пловдив, 2005, стр. 376-382.

М. Кръстева, М. Илиева, Езиковото обучение и използването на нови технологии като образователно средство. – В: Сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, Пловдив, 2005, стр. 369-376

М. Кръстева, Житието като морален канон, Научни трудове на ПУ, т. 42,2005.

М. Кръстева, М. Илиева, Корреляция Библия – литература в плане исследования произведений древнерусской литературы ХI-ХIV вв. – В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка, Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 100-летию со дня рождения профессора С.В. Фроловой, Самара, 2006.

М. Кръстева, Праведност и греховност в древноруските жития, Международен симпозиум МАПРЯЛ “Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры”, Пловдив 31.Х-3.ХІ,2006 – В: Сборник докладов. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Том ІІ, Пловдив, 2006, стр. 124-130.

М. Кръстева, Моралното съзнание на Киевска Рус на основата на писмени източници. Scientific Publications 2006, Scientific Articles Vol. 1, Humanities, Science Invest Ltd – branch Bourgas, с.269-277. ISBN 978-954-9368-21-5.

Т. Атанасова, М. Кръстева, Мотив странствия молодого человека в русской литературе ХVІІ-ХІХ вв. (Конспект к теме) – В: Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ, Варна 17-23 сентября 2007. Т. 7. Русская литература: история и современность. Heron Press. София. 2007. Стр. 45-52

М. Кръстева, Л. Каравелова, Морални аспекти на чудото в агиографията на Киевска Рус – В: Сборник доклади от ІІІ Национална конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловив, 2009, стр. 224-229.

М. Кръстева, М. Илиева, Компютърно-подпомогнато езиково обучение – идеи за обучителя – В: Сборник доклади от Шеста научна конференция Мениджмънт и предприемачество, Пловдив, 2009, стр. 189-194.

М. Кръстева, М. Илиева, Д. Будакова, Каталог „Послания от древността” –  в помощ на изследователите на руската литература, Международна научна конференция „Славянски фолклор и славянски литератури”, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Симеон Русакиев, гр. Нови Пазар, октомври 2010.

Д. Будакова, М. Кръстева, М. Илиева, За думите и тяхната потребностна компонента – изследване, базирано върху „Български език. Основен курс за чуждестранни студенти” – В: Сборник доклади от Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество, Пловдив, 2010, стр. 142-147.

М. Кръстева, Милосърдие и любов в ранната руска агиография //Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Филологически факултет.Т- 49, кн.1, Сб. В, 2011, с.236-246, ISSN 0861-0029.

М. Кръстева. Смирение и търпение в старата руска агиография. // Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Филологически факултет. Т – 50, кн. 1 Сб.  Г, 2012, с. 9 – 16, ISSN 0861-0029.

М. Кръстева. За покаянието и страданието като елементи от православнославянския образ на светостта  // Сборник с доклади от международната конференция по повод 20 г. От създаването на специалност Славянска филология. Благоевград, 2014, с.491- 498, ISBN: 978-954-680-976-6.