Имената на Русия

 

Преподавател: Гл. ас. д-р Надя Чернева

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Курс: І

Семестър: ІІ

Хорариум: Упражнения – 30

Кредити: 2

Методи на оценяване: текуща оценка и проект

Цели на курса:   

 • Разширяване на социокултурната компетенция на студентите
 • Придобиване на умения за разпознаване и използване на прецедентни феномени (имена, текстове и ситуации) в междукултурното общуване и взаимодействие

Анотация:

Във фокуса на вниманието са великите личности на Русия – представители на обществено-политическия живот, култура, изкуство и наука, представени както в контекста на историческото съзнание и формирането на новата руска идентичност, така и чрез „невидимия” диалог, в който встъпват помежду си, подпомагащ разбирането на своеобразието на руския мироглед и менталност.

Основна цел на курса е разширяване на социокултурната компетентност на студентите на базата на адаптирани биографични текстове с интересни факти, съпроводени с кратки коментарии на езикови и културни реалии и система от упражнения, обогатяващи речниковия запас и развиващи както уменията за четене с разбиране, така и на устната монологична реч.

 

Форми на работа:

 • семинар-практикум

Форми на контрол: текуща оценка и проект

Програма на курса:

І. Имена прошлого

 1. Император Петр І.
 2. Екатерина ІІ Великая.
 3. Александр ІІ.
 4. Русский поэт А. С. Пушкин.
 5. Ученый-химик Д. И. Менделев.
 6. Композитор П. И. Чайковский.
 7. Художник И. Е. Репин.
 8. Писатель Ф. М. Достоевский.

 

ІІ. Имена настоящего

 1. Поэтесса Анна Ахматова.
 2. Писатель Александр Солженицын.
 3. Физик и правозащитник А. Д. Сахаров.
 4. Балерина М. М. Плисецкая.
 5. Политик М. С. Горбачев.
 6. Кинорежиссер А. А. Тарковский.
 7. Актер и поэт В. С. Высоцкий.

 

 

Литература:

 

Алликметс К.-А. Ведина. Самые известные россияне. Tallinn, Koolibri, 2004.

Бетеа Д. М. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта. М., 2003.

Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001.

Лященко Л. М. Александр ІІ. М., 2003.

Нейчев Н. М. Тайнствената поетика на Достоевски.

Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 2004.

Сурат И.-Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002.

Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). М., 2007.

Чугаев Л. А. Дмитрий Иванович Менделеев. Биография русского гения//Экология и жизнь, №1, 2009.

Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.

111 знаменитых россиян. Популярная энциклопедия. ИД „Владис”, 2010.

Двенадцать имен России. Книги по русистике ХХХV. Будапешт, Gyula Szvak editor, 2012.

Достоевский и мировая культура. Альманах №22. М., 2007.

Петр Великий: pro et contra. СПб., 2003.