Междукултурна комуникация

 

Преподавател: Доц. д-р Ирина Чонгарова

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Задочна

Година: IV

Семестър: VIII

Метод на обучение: лекции

Хорариум: Лекции – 15

Кредити: 2

Методи на оценяване: Писмен курсов проект

Анотация: Лекционният курс «Междукултурна комуникация» е свободно избираема дисциплина за студентите от специалността «Руска филология». Курсът представя езика като един от основните начини за формиране, съхранение, предаване на културата и като код, чрез който се осъществява комуникацията между индивидите в едно общество и между индивите от различни лингво-културни общества. Чрез въвеждане в уводната част на основни понятия от теорията на комуникацията и теорията на културата, лекционният курс подготвя студентите за анализ на конкретен случай на лингво-културни взаимоотношения: русско-българските езикови и културни контакти в контекста на историята на руската диаспора в България.

Задачите, които си поставя курсът «Междукултурна комуникация», са свързани с придобиване на знания, както общотеоретични, така и етнокултурно-специфични, с формиране на навици и нагласи за приемане на културните различия, за справяне с междукултурните недоразумения и конфликти. Използваните примери са предимно от руски и български език, но не се ограничават с тези езици. Допълнителна задача на курса е да ангажира студентите чрез използване на техните познания по чужди езици и наличния им междукултурен опит.

Освен придобиването на нови знания, курсът цели развиването на уменията на студентите за работа в група, умения за превод на научен текст, умения за презентация на научно изложение.

 

Теми на лекционния курс:

 

 

Тема 1. Определение на понятието комуникация. Типология на комуникацията.

Междуличностна комуникация. Медии и масова комуникация. Невербална комуникация – 2 часа

Тема 2. Определения и класификации на понятието култура. Културна дистанция. Културни и етнически стереотипи. Организации и култури – 2 часа

Тема 3. Методика и инструментариум на междукултурните изследвания. Модели за описание и сравнение на културите (Хеерд Хофстеде – Михаил Минков, Едуард и Милдред Хол) – 2 часа

Тема 4. Междукултурна осъзнатост, междукултурна компетентност и междукултурна чувствителност. Модел за развитие на междукултурната чувствителност на Милтън Бенет – 2 часа

Тема 5. Руската диаспора в България. Миграционна история. Руско-българските смесени бракове. Второ и трето поколение руски мигранти в България. Език и идентичност – 4 часа

Тема 6. Междукултурно обучение (типът практическо обучение ще бъде определен в зависимост от броя на студентите в групата) – 3 часа

 

Основна литература:

 

Гудков, Д. Межкультурная коммуникация. Москва 2003.

Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва, 2000.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php

Хофстеде Г. Култури и организации. Софтуер на ума. София, 2001.

Чонгарова И. Итеркултурната комуникация. Аспекти на лингвокултурната теория и практика. Пловдив, 2002

 

Препоръчителна литература:

 

Давидков, Ц. Национална и организационни култури. С., 2008.

Димитрова, С. (Ред.) Език и манталитет.  С., 2004.

Лотман, М.Ю. Культура и взрыв. Москва, 1992

Макариев, П.: Intercultural Communication and Civil Society, Plamen Makariev ed.,Sofia, 2000

Минков, М. Защо сме различни. С., 2008.

Пачев, А. Езиковите общности в условията на глобализация, С., 2007

Пенчева, М. Човекът в езика. Езикът в човека. С., 1998

Рожков, С. (Съст.). Русское зарубежье в Болгарии: история и современность, София, 2009. http://www.ruzabul.com/files/book.pdf

Рот, Ю., Рот, К. Студии по интеркултурна комуникация. С., 2007.

Степаненко, В.И. Этносоциология. Москва, 2003

Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Москва, 1997