ФУНКЦИОНАЛНО-КОМУНИКАТИВНА ГРАМАТИКА НА РУСКИЯ ЕЗИК

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева
Вид на дисциплината: Факултативна
Форма на обучение: Редовна
Година: III
Семестър: VI
Хорариум: Лекции – 15
Кредити: 2
Методи на оценяване: