Руски език (Практически курс)

Съвременен руски език (Фонетика)

Руски фолклор

Странознание

Избираема дисциплина 1

Факултативна дисциплина 1

Съвременен руски език (Лексикология)

Избираема дисциплина 2

Избираема дисциплина 3

Стара руска литература

Съвременен руски език (Морфология)

Факултативна дисциплина 2

Увод в теорията на превода

Историческа граматика на руския език

Руска литература (XIX век)

Факултативна дисциплина 3

Методика на обучението по руски език и литература

Съвременен руски език (Синтаксис)

Факултативна дисциплина 4

Избираема дисциплина 4

Избираема дисциплина 5

История на руския книжовен език

Руска литература (XX век)

Факултативна дисциплина 5

Избираема дисциплина 6

Съвременен руски език (Стилистика)

Избираема дисциплина 7

Факултативна дисциплина 6