Гл. ас. д-р МАЙЯ ДИМИТРОВА КУЗОВА

  Катедра по руска филология

  Филологически факултет

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  ул. Цар Асен, 24

  Пловдив 4000

  Тел.: 032/261 451

                               Email: majakuzova@abv.bg

 

Родена в гр. Пловдив.

 

1.      Образование:

Доктор по филология (Държавен университет – Воронеж, Русия)

Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: руска филология; втора специалност – български език и литература)

Бакалавър  (ИПКУ „Ан. Тошева” (френски език и литература)

 

2.      Владеене на езици:

руски  (говоримо и писмено) – отлично

френски  (говоримо и писмено) – много добре

английски (говоримо и писмено) – добре

 

3.      Месторабота и длъжност:

Пловдивски унивeрситет „Паисий Хилендарски”, Катедра по руска филолгия, главен асистент

 

4.      Заемани преподавателски длъжности до момента:

1994 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

1993 – 1994 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

1993 – асистент в катедрата по руски език в ПУ

1989 – 1992 – преподавател по руски език в Катедрата по чужди езици на ВИЗВМ – Стара Загора

 

5.      Членство в професионални научни асоциации, дружества, комисии и др.:

 • МАПРЯЛ
 • Съюз на учените в България
 • Дружество на русистите в България
 • Член на Държавната изпитна комисия по руски език

 

6.      Област на научната квалификация: съпоставително езикознание, съпоставителен синтаксис, синтаксис и стилистика, етнолингвистика, лингвокултурология, лексикология, проблеми на превода (теория и практика)

 

7.      Научни публикации: статии и доклади (от участия в национални и международни конференции и симпозиуми с тематика, посветена на общи и частни проблеми на съпоставителното изучаване на руски и български език); учебници; рецензии на речници, учебници и учебни пособия (Приложен списък)

 

8.      Участие в конференции и научни форуми:

(Виж Списък с публикации)

 

9.      Лекционни курсове:

.

10.  Ръководство на семинарни занятия:

 • по синтаксис на съвременния руски език (бакалавърска програма – специалности „Руска филология” (редовно и задочно обучение), „Български език и руски език” (редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” (редовно обучение)
 • по хотелиерство и транспортно осигуряване на туризма в езиковия модул на магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма (със специализация по руски, английски, френски, немски език)”

 

11.  Практически занятия:

 • по различни аспекти на практически руски език – граматика, писмени упражнения, лексика, разговорна практика, превод  (бакалавърска програма – специалности „Руска филология” (редовно и задочно обучение), „Български език и руски език” (редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” (редовно обучение);

 

12.  Друга професионална квалификация:

Преводачески опит:

 • художествена, научна и техническа литература
 • делова кореспонденция и документация
 • рекламни материали

 

13.  Научни проекти:

 • Иновации в изследванията на руския език, литература и култура (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2005/2006)
 • Нов руско-български тематичен речник (електронен вариант) (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2007/2008)
 • Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант) (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2009/2010)

 

14.  Организационен опит:

 • Съорганизатор на научни конференции и контактни срещи
 • Участник в проекти