ТЕКСТ И РИТУАЛ

Преподавател: доц. д-р Елена Томова

Вид на дисциплината: избираема

Година: 2

Семестър: 4

Хорариум: лекции – 30

Кредити: 3

Теми на лекционния курс:

 

РИТУАЛ И ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА ТРАДИЦИЯ

Уводна лекция

2 часа

1.

 Ритуалите като традиционно символично действие и система в средновековната култура

2 часа

2.

 Единството на ритуала и текста във фолклора

2 часа

3.

 Календарна обредност и песенна поезия:

– зимен календарен цикъл (Коледа, Рождество и Масленица)

2 часа

4.

Календарна обредност и песенна поезия:

 

– пролетно-летен календарен цикъл (Егорий, Кострома, Купала); водата и нейната символика;

– есенен календарен цикъл (символика на житния клас)

2 часа

5.

Вълшебните предмети и словесните магически формули в руската народна приказка (анализ на Василиса Прекрасна, Иван Царевич, Морозко )

2 часа

6.

Ритуал и текст в руската народна лирика

2 часа

7.

Ритуал и текст в руския народен театър и драма

2 часа

8.

Древният ритуал “огнен танц” и неговите интерпретации в България (нестинарство), Гърция (в Ландагас), Китай, Северна Америка, Шри Ланка, Индия и други.
Ритуалът “прескачане на огън” в руската народна обредност.

2 часа

9.

Основни образи в традиционната обредност

 

Хлябът и неговата символика у славяните

2 часа

10.

“Бялата” и “черната” магия като единство на слово и действие – анализ на езически и християнски черти

2 часа

11.

Руската народна сватба като спектакъл, система от ритуали, обреди, символика и поетичен текст

2 часа

12.

Символиката на амулетите и талисманите в ритуалното действие

2 часа

13.

Езически и християнски ритуали: общо и различно

 

Анализ на ритуала “Принасяне на човек  в жертва на езически бог”

2 часа

14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ

Значението на единството “ритуал – изкуство на словото” в развитието на духовната култура на славяните

2 часа

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

Гусев, В. Е. Эстетика фольклора. Л.,1967

Кравцов, Н. И., С. Г. Лазутин. Русское народное поэтическое творчество. М.,1977,1985.

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.

Фрэзер Д. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. М.,1980.

Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М.,1982.

Обряды и обрядовый фольклор. М.,1982.

Круглов, Ю. Г. Русские обрядовые песни. М.,1982,1989.

Метева, Е. Русский фольклор. С.,1982,1992.

Тэрнер, В. Символ и ритуал. М., 1983.

Духовная культура славянских народов. Литература. Фольклор. История. Л.,1983.

Жанровая специфика фольклора. М.,1984.
Славянский фольклор. Тексты. Сост. Н. И. Кравцов, А. М. Кулагина. М.,1987.

Мифы народов мира. Т.1, 2. М., 1987.

Народные знания. Фольклор. Народное искусство. М.,1991.
Еремина, В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.

Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.,1993.
Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М.,1994.
Афанасьев, А. Поэтические воззрения славян на природу. Изд.3-е, M.,1994.

Юдин, А. В. Русская народная духовная культура. М., 1999.

Кравченко, А.И. Культурология. Учебное пособие для вузов. Москва, 2001.
Капица, Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник,

2-е изд. М., 2001.

Лихачев, Д. С. Русская культура. СПб., 2007.

Калашников, В. Боги древних славян. М., 2008.

 

 

Доц. д-р Eлена Томова

elenatom@abv.bg