ПРЕЦЕДЕНТНИ ФЕНОМЕНИ

Преподаватели: доц. д-р Надя Чернева

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Редовна

Година : 4

Семестър: 8

Хорариум : Семинарни занятия – 15

Кредити: 3