ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ РУСКИ ЕЗИК

Преподавател: гл. ас. д-р Мария Зозикова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна (бакалавърска програма Руска филология)

Семестър: III

Хорариум: Лекции – 30; Семинари – 30

Кредити: 5

Форма на проверка: Изпит

Методи на оценяване: Оценката е комлексна и се формира от прякото участие на студента по време на занятия, изпълнение и представяне на курсов проект и писмен изпит в края на курса с теоретичен въпрос и решаване на практически задачи по разглежданите теми.

 

Съдържание на курса

Курсът представлява изложение на основите на теоретичната лексикология на съвременния руски език. Той се базира на положението за системния характер на лексиката и за думата като основна значима лексикална и езикова единица. В него се изучава лексико-семантичната система на руския език и нейната специфика в сравнение с другите нива на езика. От тези позиции се осветляват най-важните понятия на лексикалната семантика: лексикално значение, вътрешна форма, семантична структура на думата. Проследяват се различните лексико-семантични връзки между лексикалните единици и основните лексикални категории: синонимия, омонимия, антонимия, паронимия. Друго направление на курса е класификацията на лексиката на руския език от гледна точка на нейния произход, сфери на употреба, активен и пасивен запас, стилистична принадлежност. По този начин се постига системно многоаспектно описание на лексико-семантичните категории, което е необходимо условие за формиране на пълноценна лингвистична компетенция у студентите.

В курса е отделено място и на руската фразеология и лексикография. Разглеждат се особеностите на фразеологичните единици и техният системен характер, въпросите на теорията и практиката на лексикографията, типологията на речниците на руския език. Основните положения на дадения курс се осветляват в съпоставителен план, а също така с акцент върху най-новите явления в лексиката в края на миналия и началото на нашия век

Форматът на семинара е обсъждане на теоретичните въпроси на учебната дисциплина, изпълняване на практически задачи по всички раздели на курса, работа с речници.

 

Цели на курса:

• да даде познания по един от важните раздели на курса по съвременен руски език;

• да изгради умения за опериране с базовите теоретични понятия;

да формира способност за прилагане на практика на изучените теоретични положения при анализа на конкретни езикови явления;

• да помогне на студентите да се ориентират в различни речеви ситуации и адекватно да реализират своите комуникативни умения.

• да създаде навици и умения за работа с различни видове речници и справочници.

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина:

 

Лекции

Тема 1. Введение в лексикологию

Понятие о лексике и лексикологии. Лексическая система русского языка. Предмет и задачи лексикологии как науки и учебной дисциплины. Системные отношения в лексике: парадигматические, синтагматические, эпидигматические.

Тема 2. Слово в лексической системе языка

Слово как основная значимая единица языка. Номинативная функция слова. Основные признаки русского слова. Трудности определения слова. Лексическое значение – понятие и структура. Лексическое и грамматическое значение слова. Типы лексических значений: по способу номинаций, по степени семантической мотивированности, по лексической сочетаемости, по выполняемой функции.

Тема 3. Семантическая структура слова в современном русском языке

Понятие о моносемии и полисемии. Прямые и переносные значения слов. Типы переносных значений: метафора, метонимия, синекдоха. Семантическая структура многозначного слова. Типы полисемии: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. Функции полисемных слов.

Тема 4. Лексическая омонимия в русском языке

Понятие об омонимии и лексических омонимах. Причины и пути появления омонимов.  Типы омонимов в русском языке. Омонимичные явления: омофоны, омоформы, омографы. Проблема разграничения омонимии и полисемии. Стилистическое использование омонимов.

Тема 5. Лексическая синонимия  в русском языке

Понятие о синонимии и синонимах. Причины возникновения синонимов. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Стилистические функции синонимов.

Тема 6. Антонимия как семантическая противоположность слов

Понятие об антонимии и антонимах. Типы антонимов (семантические, структурные, конверсивы). Антонимия и полисемия. Энантиосемия. Стилистические функции антонимов.

Тема 7.  Паронимия. Гиперо-гипонимия. Тематический ряд

Понятие о паронимах и парономазах. Причины смешения паронимических слов. Гиперо-гипонимия в русском языке. Тематическое объединение слов в русском языке.

Тема 8. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконная и заимствованная лексика. Славянизмы

Исконная русская лексика, её состав. Заимствованная лексика. Типы заимствований в русской лексике. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. Сфера применения и функции старославянизмов.

Тема 9. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения (продолжение). Иноязычные заимствования

Иноязычные заимствования. Признаки заимствований. Причины и условия заимствования. Процесс освоения иноязычных слов в русском языке. Калькирование как особый вид заимствования. Роль иноязычных заимствований в пополнении словарного запаса современного русского языка.

Тема 10. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Специальная лексика (терминологическая, профессиональная). Жаргонная и диалектная лексика. Причины проникновения жаргонизмов в современную разговорную речь.

Тема 11. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса

Активный и пассивный запас русского языка. Устаревшие слова (архаизмы и историзмы). Типы архаизмов и историзмов. Новые слова. Типы неологизмов. Роль неологизмов и архаизмов в современных языковых процессах.

Тема 12. Стилистическая дифференциация лексики современного русского языка

Стилистическое расслоение русской литературной лексики. Функционально-стилевая и эмоционално-экспрессивная характеристика слов. Межстилевая лексика. Книжная лексика, ее разновидности. Разговорная лексика. Эмоционально-экспрессивная окраска слова.

Тема 13. Фразеология русского языка. Классификация фразеологических единиц с точки зрения семантической слитноси их компонентов

Понятие о фразеологии. Широкое и узкое понимание фразеологии. Определение фразеологизма. Признаки фразеологической единицы. Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний. Семантическая классификация фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические выражения.

Тема 14. Системные отношения в сфере фразеологии. Характеристика русской фразеологии по происхождению и стилистической окраске

Семантическая структура фразеологизма в современном русском языке. Однозначные и многозначные фразеологизмы. Парадигматические отношения в сфере фразеологии. Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии. Фразеология книжная и разговорная. Историческое формирование русской фразеологии. Исконно русская и заимствованная фразеология. Фразеологические неологизмы.

Тема 15. Теоретические основы русской лексикографии

Лексикография как наука: определение, задачи, функции. Типы словарей. Энциклопедические и филологические словари. Структура и содержание словарной статьи в толковом словаре. Способы толкования лексического значения слова.

 

Семинари

1. Слово как единица языка. Границы слова. Внутренняя форма и значение.

2. Типы лексических значений слов. Моносемия и полисемия.

3. Переносные значения. Метафора и метонимия.

4. Полисемия и омонимия. Межьязыковая омонимия. Типы омонимов. Омоформы, омофоны, омографы. Роль полисемии и омонимов в тексте.

5. Основные классы антонимов. Контрарная, комплементарная и векторная антонимия. Функции антонимов.

6. Синонимия, её природа и определение. Классификация синонимов, функции синонимов.

7. Паронимия и парономазия. Причины смешения паронимических слов.

8. Славянизмы. Основные признаки славянизмов. Функции и употребление славянизмов в современном русском языке.

9. Заимствованная лексика. Признаки заимствований. Адаптация иноязычной лексики в русском языке.

10. Пассивная лексика: устаревшие и новые слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.

11. Лексика ограниченной сферы употребления: термины, профессионализмы; жаргонная и арготическая лексика.

12. Стилистическая дифференциация русской лексики.

13. Фразеология. Признаки фразеологической единицы. Семантические типы фразеологизмов.

14. Системные отношения в сфере фразеологии.

15. Лингвистические словари. Словарная статья. Принципы определения значения слова.

 

Препоръчителна литература:

Основна

Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. Современный русский язык. Под ред. В. А. Белошапковой. Изд. 4-е, стереотипное. М.: Альянс, 2011.

Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык: Учебник.  Под редакцией Н. С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2002. Електронен вариант: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/

Кошелев А. К., Червенкова И. В., Леонидова М. А.. Современный русский литератературный язык. С.: Наука и изкуство, 1975.

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 2-е изд. М.: Изд. центр „Академия”, 2007.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 1989.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. 11-е изд. М.: Айрис-пресс, 2010.

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2-х ч. Ч. 1. Под ред. Е. И. Дибровой. М.: Академия, 2011.

Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология.  М.: Высшая школа, 2003.

Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. (Изд. 3, перераб. 2007). Изд. 5. М.: Изд. группа URSS, 2013.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Изд. 6, М.: Изд. группа URSS, 2012.

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Изд. 5. М.: Изд. группа URSS, 2009.

 

Допълнителна

Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология. Учебное пособие для бакалаврского уровня филологического образования. М.: Флинта, 2009.

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1986, с. 3-12 (Предисловие).

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. // Вопросы языкознания, 1963, № 5.

Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях. // Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. // Избранные труды: Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.

Вишнякова О. В. Паронимы в современном русском языке. М., Русский язык, 1987.

Граудина Л. К. Стилистические славянизмы. // Русская речь, 1997, № 2.

Грачев М. А. Новое в молодежном сленге. // Русский язык в школе, 2005,  № 4.

Гришанова В. Н. Фразеологические единицы в их соотнесенности с частями речи в русском языке // Русский язык в школе, 1981, № 3.

Димитрова С.  Хрестоматия по лексикологии русского языка.Шумен: ВПИ, 1981.

Емельянова О. Н. О „пассивном словарном запасе языка” и „устаревшей лексике” // Русская речь, 2004, № 1.

Карцевский С. О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака. // В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX – XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М.: Просвещение, 1965.

Ковалев В. П. Экспрессивное использование полисемии, омонимии и паронимии в художественной литературе. // Русский язык в школе, 1980, № 6.

Крысин Л. П. Этапы освоения иноязычного слова. // Русский язык в школе, 1991, № 1.

Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни. // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: „Языки русской культуры”, 2000.

Маркова Е. М. Общеславянская лексика в русском языке. // Русский язык в школе. 1989, № 4.

Минаева Л. Ф., Феденев В. Б. Паронимия в языке и в речи. // Вопросы языкознания, 1982, № 2.

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, 1977.

Новиков Л. А. Семантика русского языка: Уч. пособие. М.: Высшая школа, 1982.

Новиков В. А. Логическая противоположность и лексическая антонимия. // Русский язык в школе, 1966, № 4.

Новиков Л. А. Антонимия в современном русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). М.: Изд-во МГУ, 1973.

Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей. // В кн.: Лексикология. Лексикография. Культура речи. М.: Высшая школа, 1974.

Протченко И. Ф. Словари русского языка: Краткий очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во РОУ, 1996.

Пухаева Л. С. Синонимы в словаре и художественном тексте. // Русский язык в школе, 1991,  № 4.

Сидоренко М. И. О фразеологических антонимах русского языка. // Русский язык в школе,  1969,  № 3.

Смирницкий А. К вопросу о слове (Проблема отдельности и тождества слова). // в кн. Вопросы грамматического строя. М.: Изд.-во АН СССР, 1995.

Сологуб Ю. П. О семантико-грамматической классификации фразеологизмов. // Русский язык в школе, 1988, № 3.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.  М.: Языки русской культуры, 1996.

Улуханов И. С. Славянизмы в русском языке. // Русская речь, 1968, № 1.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М.: Наука, 1977.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973.

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/

 

Изготвил: гл. ас. д-р М. Зозикова