Преподаватели: проф. д- р Стефка Георгиева

                                гл. ас. д-р Милена Стойкова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: ІV

Семестър: VІІІ

Хорариум: Лекции – 30 ; Семинарни занятия: 30

Кредити: 5

Методи на оценяване:  посещение на лекции, участие на семинарни занятия, тест, подготовка на курсов проект, писмен изпит.

Предварителни изисквания: Крайната оценка е комплексна и се формира от работата на студента на лекционните занятия и на практическите семинари, от успешно представяне на два теста през семестъра и от работата на курсовия проект.

Цели на курса: Да запознае студентите с основните стилове на езика, с тяхното уместно използване и с влиянието на езиковите и извънезикови фактори при формиранто им.

Анотация: Курсът по Стилистика на съвременния руски език е предназначен за студентите, които имат основна специалност Руски език и които са минали основните теоретични курсове на съвременния руски език, овладели са категориите и единиците на езика и устройството на езиковата система. Тези знания са базови за  езиковата грамотност, за разбиране на същността и структурата на езиковата система, но те не осигуряват стилистическата грамотност – най-високото ниво при усвояване на езика.

Изучаването на стилистиката на езика има както теоретична, така и практическа цел. Практическото значение на тази дисциплина е преди всичко в повишаване на речевата култура на студентите, които изучават руски език като специалност в извънезикова среда и за които руският език е чужд.

Целта на курса по Стилистика е студентите да овладеят общите принципи на Стилистиката, основите за системност на стила, законите, които управляват функционирането на езиковите  средства в различните сфери на общуване, овладяването на стилистичните ресурси на езика и стилистичните норми.  Студентите получават знания за историческите изменения и за вариативността при употребата на езиковите единици, в зависимост от сферата на употреба, а, следователно, за стилистичната обусловеност при използване на езиковите средства от особеностите на контекста, да усвоят закономерностите на връзката: езикови и извънезикови фактори при формирането на стила. Важно е и усвояването на различията между езикови и собствено стилистични проблеми ивъв връзка с това да се научат да определят собствено стилистичните грешки в езика от останалите ненормативни употреби.

Познаването на стилистичните норми позволява да се избягнат неоправданите нарушения на еднородността на текста, неумението да се използват средствата за езиковата образност, бедността от запаса на синоними, изобилието от стандарти в речта, лъжливата патетика на текста на съчинението и т.п.

Всички тези знания ще помогнат на бъдещите специалисти-русисти (учители, преводачи) в тяхната практическа работа.

 

Програма на лекционния курс:

1. /ВВЕДЕНИЕ/: Стилистика как особая научная лингвистическая дисциплина.

О становление стилистики как особой научной дисциплины. Предмет, задачи  и научные направления курса стилистики современного русского литературного языка. Соотношение стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Краткий исторический очерк развития стилистики. Значение этой науки.

2. Традиционные понятия стилистики: стилистическая окраска, стилистические средства языка, стилистическое значение.

Характеристика основных видов стилистической окраски: эмоционально-экспрессивной и функциональной. Стилистически нейтральные средства языка. Синонимика – центральная проблема стилистики. Сравнение лингвистического и стилистического значений.

Определение понятия “стиль” в традиционной практической стилистике и в лингвистической стилистике. Функциональный стиль – своеобразная организация языковых средств. Стили языка и стили речи.

3.  Классификация стилей. Лингвистические и экстралингвистические факторы в стилистике. 

Факторы, влияющие на характер высказывания. Закономерности функционирования языковых единиц. Функциональные стили – глубинные стилевые особенности речи. Объективные и субъективные стилеобразующие факторы. Проблема общего и индивидуального при классификации стилей. Внутристилевая дифференциация. Функционально-стилевая типология текстов. Разговорная речь. Научная речь. Официально-деловая речь. Художественная речь. Публицистическая речь.

4. Понятие стилистической нормы.

Историзм стиля. Формирование функционального стиля в национальный период развития русского литературного языка. Теория Ломоносова, реформы Пушкина. Стилистическая норма и культура речи. Соотношение стилистических и “речевых” ошибок. Классификация  нестилистических (лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических и др.) и стилистических (бедность словаря и фразеологии, отсутствие стилистического чутья, нарушение норм конкретных стилей, нарушение требований контекста) ошибок.

5. Стилистические ресурсы русского языка.

Характеристика стилистических ресурсов  всех языковых уровней. Ресурсы лексики – специальные стилистически окрашенные единицы; эмоциональная и экспрессивная лексика; пласты словаря ограниченного употребления (диалектизмы, просторечные слова, арготизмы, профессионализмы, варваризмы, архаизмы, неологизмы и т.п.) Ресурсы фразеологии. Наличие параллели “слово – фразеологизм”. Ресурсы фонетики (интонационно-ритмические средства). Ресурсы морфологии и словообразования (стилистическая роль суффиксов, префиксов, явление словообразовательной синонимии, переносное употребление грамматических форм и др.). Ресурсы синтаксиса (синонимика словосочетаний и синтаксических конструкций, вариации порядка слов в предложении, ограниченность в функционировании некоторых предложений и др.)

6 .Средства словесной образности как стилистические ресурсы речи.

Тропы – явления лексико-семантические (метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, образное сравнение, эпитет, гипербола и др.). Синтаксико-поэтические фигуры (анафора, эпифора и др.). Характер и различия метафор. Употребление их в разных стилях речи. Использование эпитетов в стилистических целях. Метонимия, синекдоха и перифраза в контексте стилистики. Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. Использование синонимов в различных функциональных стилях. Стилистическое своеобразие синонимии разных языковых уровней. Использование других языковых средств в стилистике ( явления антонимии, омонимии и др.)

7.  Стилистически окрашенная лексика.

Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная. Характер окраски (иронический, неодобрительный,  презрительный, ласкательный, торжественно-приподнятый и др.) и контекстные видоизменения. Ситуативно-стилистически окрашенные слова. Разряд окрасок с положительной оценкой (торжественный, возвышенный, возвышенно-поэтический, риторический,  одобрительный, ласкательный, шутливый и др. оттенки). Разнообразие негативных оттенок (неодобрительный, презрительный, укоризненный, иронический, пренебрежительно-фамильярный, бранный и др.). Лексика функционально-стилистически окрашенная. Лексика научного стиля (общенаучная и узкоспециальная). Характер терминологии. Специфика лексики официально-делового стиля . Лексика публицистического стиля. Вопрос о функционально-стилистической окраске лексики художественной речи. Лексика книжная и разговорная. Стилистические ресурсы фразеологии.

8.  Стилистические ресурсы словообразования и морфологии.

Стилистическая синонимия словообразовательных аффиксов. Суффиксы и префиксы субъективной оценки (уменьшительно-ласкательные, увеличительные и т.п.) Суффиксы книжные и разговорные. Суффиксы, характерные для конкретных функциональных стилей. Стилистические возможности словосложения. Стилистическая синонимия грамматических категорий – именных (существительных, прилагательных, местоимений) и глагольных (глаголов, причастий и деепричастий) форм.

9.  Стилистические ресурсы синтаксиса.

Синонимия синтаксических явлений. Наиболее типичные и частотные  для конкретных стилей синтаксические средства. Строй простого предложения (средства выражения членов предложения, особые случаи использования однородных членов предложения, средства связи членов предложения, стилистически значимые разновидности простых предложений, порядок слов и др.). Сложное предложение – предпочтительность и большая частотность в конкретных сферах общения. Роль союзов. Средства поэтического синтаксиса – анафора, эпифора, антитеза, градация, период и др.

10. Характеристика функциональных стилей русского языка.

Научный стиль.   

Основные стилевые черты научной речи. Обобщенность и подчеркнутая логичность изложения. Характер образности и наглядности. Особенности функционирования грамматических единиц – глаголов (выбор категорий и форм времени, лица, числа, вида и др.), существительных (категории числа и рода), прилагательных, частиц, местоимений, наречий. Использование конструкций и оборотов связи для выражения подчеркнутой связности и логичности изложения. Роль терминологии, однозначных слов для выражения точности научной речи. Именной характер речи.

11.  Официально-деловой стиль.  

Окраска долженствования официально-деловой речи; точность, не допускающая инотолкования. Неличный характер речи. Стандартизованность  (шаблон, форма),  условий общения. Анализ и аргументация предшествуют составлению текстов. Констатации и утверждения в изложении. Характерное проявление лексических и морфологических средств в официально-деловой речи (употребление времен, видов глаголов, кратких прилагательных, собирательных существительных и т.п.). Именной характер стиля.

12. Публицистический стиль.   

Экстралингвистическая основа стиля. Неоднородность  его задач и условий общения. Особенности газетной речи – информационная и ярко выраженная функция воздействия. Открытая оценочность, призывность, простота и доступность, рекламность и т..п. публицистической речи. Многообразие газетных жанров. Средства и способы достижения
экспрессивности в публицистической речи.  Основной стилистический принцип публицистики – единство экспрессии и стандарта. Массовый харакрер коммуникации, подчеркнутая документально-фактологическая точность выражения. Специфические особенности стиля в области лексики, фразеологии, морфологии, синтаксиса. Характер изложения передовой статьи, репортажа, очерка, хроники и др.

13.  Художественный стиль.    

Правомерность выделения художественного стиля среди других функциональных стилей. Эстетическая функция языковых средств. Художественно-образная речевая конкретизация речи. Сравнение научного и художественного стилей. Эмоциональность и особая экспрессивность художественной речи. Употребление языковых единиц всех уровней языковой системы.

14. Разговорно-бытовой стиль.  

Особенности и колорит устно-разговорной речи. Устная и письменная форма проявлений стиля. Общение в бытовой и в профессиональных сферах. Экстралингвистические признаки стиля: неофициальность и непринужденность общения; непосредственное участие говорящих в разговоре; неподготовленность речи, преобладающая устная форма общения. Преобладание диалогической речи. Лингвистические признаки разговорно-бытового стиля.  Своеобразие синтаксического строя разговорной речи. Типичная эмоциональность и оценочность в речевых особенностях стиля. Разные точки зрения об отнесении разговорной речи к функциональным стилям.

Основна литература

 

КОЖИНА М.Н. Стилистика русского языка. М., 1977.

ВАСИЛЬЕВА А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1976.

ВАСИЛЬЕВА А. Н. Основы культуры речи.  М., 1990.

ВАСИЛЬЕВА А. Н. Художественная речь. М., 1983.

ВАЛГИНА Н.С. Теория стилей русского языка. М., 1974.

СОЛГАНИК Г.Я. Стилистика текста. М., 1997.

СОЛГАНИК Г. Я. Стилистика. М., 1995.

АБРАМОВИЧ А. В., Бельчиков Ю. А., Вакуров В. Н., Вомперский , В. П., Зарава М. В., Панюшева М.С. Практическая стилистика русского литературного языка. М., 1974.

ГОРШКОВ А. И. Русская словесность. М., 1995.

ГОРШКОВ А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. Учебник для педагогических университетов и гуманитарных вузов. М., 2006.

ЕФИМОВ А. И. Стилистика русского языка. М., 1969.

РОЗЕНТАЛЬ Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1977.

ГОЛУБЬ И. Б. Стилистика современного русского языка. М., 1976

ГВОЗДЕВ  А. Н. Очерки по стилистике русского языка. Изд. 3-е, М., 1965.

СКВОРЦОВ Л. И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.

САВЕЛЬЕВА Л. В. Языковая экология. Петрозаводск, 1997.

СКВОРЦОВ Л. И. Экология слова или Поговорим о культуре русской речи. М., 1996.

ШМЕЛЕВ Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.

ЩЕРБА Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

ВИНОГРАДОВ В. В. О языке художественной литературы. М., 1959.

ВИНОГРАДОВ В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963 (“Введение”).

МИТРОФАНОВА О. Д. Научный стиль речи. М., 1976.

СЕНКЕВИЧ М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1976.

ТЕОРИЯ и практика сочинений разных жанров. М., 1970.

КАРАУЛОВ Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2009 (изд. 7).

ЮДИНА Н.В. Русский язык в ХХІ веке: кризис? эволюция? прогресс? М., 2010.

Допълнителна литература

 

РАЗИНКИНА Н. М. Функциональная стилистика. М., 1989.

СТИЛИСТИКА газетных жанров /Под ред. Д.Э.Розенталя/. Москва, 1981.

БУДАГОВ Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

ВАКУРОВ В. Н. Основы стилистики фразеологических единиц. М., 1983.

ВИНОГРАДОВ В. В. Проблемы русской стилистики. М., 1981.

ГАЛЬПЕРИН И. Р. Является ли стилистика уровнем языка? – В кн.: Проблемы языкознания. М., 1967.

ГАЛЬПЕРИН И. Р. К проблеме дифференциации стилей в  сб.: Проблемы современной филологии. М., 1965.

ГОЛОВИН Б. Н. Язык и статистика. М., 1971.

ГОРШКОВ А. И. Русская словесность. М., 1995.

ГОРШКОВ А. И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка: А.С.Пушкин в истории русского языка. М., 1993.

ДЕГТЯРЕВА Т. А. Культура письменной речи. Стилистика слова. М., 1968.

ЗВЕГИНЦЕВ В. А. Функция и цель в лингвистической теории // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.

КОЛШАНСКИЙ Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.

МИХАЛЬСКАЯ А. К. Основы риторики: От мысли к тексту. М., 1996.

НОВИКОВ Л. А. Лингвистическое толкование художественного текста. М., 1979.

ОДИНЦОВ В. В. Стилистика текста. М., 1980.

РАЗНОВИДНОСТИ и жанры научной прозы /Лингвостилистические особенности/. М., 1989.

ШМЕЛЕВ Д. Н. Слово и образ. М., 1964.

 

Семинарни занятия:

 

1. Нормативный характер практической стилистики  и культура речи. Синонимия языковых средств. Тенденции развития современного русского литературного языка:  сближение литературного языка с народным; взаимодействие стилей литературного языка; тенденции к экономии языковых средств в речи; тенденция к единообразию и упрощению отдельных форм и конструкций.

2. Лингвистические и экстралингвистические факторы в стилистике. Стили языка и стили речи. Классификации стилей речи. Функциональные стили и принципы их выделения. 

3. Функциональные стили – глубинные стилевые особенности речи. Объективные и субъективные стилеобразующие факторы.

4. Разговорная речь. Механизмы синкретизма и расчлененности в разговорной речи – план выражения и план содержания, парадигматика и синтагматика.

5. Культура русской речи – задача воспитания заботливого и сознательного отношения к родному языку в плане экологических требований.

 

6. Научный стиль как функционально-речевая разновидность современного русского языка. Специфика лексического состава научной литературы. Морфолого-синтаксические особенности научной речи. Терминология.

7. Официально-деловой стиль. Окраска долженствования, точность, неличный характер речи, стандартизованность.

 

8.Публицистический стиль. Неоднородность его задач и условий общения. Информационная и ярко выраженная функция воздействия.

 

9. Художественный стиль. Эстетическая функция языковых средств. Сравнение научного и художественного стилей.

10. Стилистика текста – наука, изучающая функционирование, стилевое своеобразие типов и единиц текста. Язык и речь. Говорящий, слушающий и передаваемая информация.

 

Литература

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА русского языка для учащихся с неродным русским языком: Учебное пособие для продвинутого этапа (І – ІІ сертификационные уровни). – М., 2007.

РУССКИЙ  язык (Энциклопедия). М., 1979.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ основы преподавания языка. М., 1983.

БАХТИН М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

БЕНВЕНИСТ Э. Общая лингвистика. М., 1973.

ВАСИЛЬЕВА А. Н. Практическая стилистика русского языка для иностранных студентов-филологов старших курсов. М., 1981.

ВАСИЛЬЕВА А. Н., Васева И., Бунджулова Б., Превыш-Квинто Е. И. Практическая стилистика. русского языка. Упражнения. С., 1976.

ВОПРОСЫ стилистики (Межвузовский научный сборник). Саратов, 1977 – 1987

ВИНОГРАДОВ В. В. Русская речь, ее изучение и вопросы культуры речи. “Вопросы языкознания”, N 4, 1961

ГОРБАЧЕВИЧ К. С. Вариантность слова и языковая норма. Л., 1978.

ЛИВШИЦ В. А. Практическая стилистика русского языка. М., 1964.

ПОПОВА З. Д. Грамматическая стилистика русского языка. Воронеж, 1982.

ПОПОВА З. Д. Практическая стилистика. Воронеж, 1967.

ПОПОВА Венче. Българската стилистика до 50-те години но ХХ в. С., 1994.

ПРОБЛЕМЫ сопоставительной стилистики восточнославянских языков. Киев, 1981.

РОЗЕНТАЛЬ Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1977.

СТАЙКОВА Х., Васильева А. Н. Русская разговорная речь в сопоставлении с болгарской. С., 1988.

ТЕОРИЯ и практика сочинений. М., 1977.