Бизнес комуникация

Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Година: III

Семестър: VI

Хорариум: Лекции – 15

Кредити: 2

Методи на оценяване: Тест и съставяне на различни типове документи.
Цели на курса: Да запознае студентите от специалностите Руска филология с основните лигвистични признаци на руския език в сферата на бизнеса, деловото общуване и административната уредба, както и с редица екстралингвистични особености при осъществяването на бизнес комуникацията.
Да формира комуникативни умения за решаване на широк кръг от комуникативни задачи, осигуряващи свободно общуване в посочената професионална сфера.
Успешно преминалите курса студенти ще могат да редактират текстове от посочената професионална сфера, да съставят някои видове документи, да водят бизнес кореспонденция, а така също да се справят успешно в условията на устна бизнес комуникация.
Анотация: Курсът е съставен от два основни тематично-ситуативни модула, които обхващат най-често използваните езикови средства в бизнес комуникацията и административното общуване. Първият модул е с превес на писмената комуникация. В него се акцентира върху спецификата на нормите на деловия език в областта на лексиката, морфологията, синтаксиса, стилистиката; обръща се специално внимание на високата степен на унификация и стандартизация на този език, преобладаването на терминологична лексика, неговата логичност, отсъствие на емоционалност, информационно натоварване на всеки елемент от текста, внимание към детайлите. Запознаването с образците на основните видове документи и вариантите на тяхната композиционна структура помага за развиване на стилистично чувство към езика. Предлаганите упражнения са насочени към отработване на речеви модели и изработване на умения и навици за редактиране на текстове от посочената професионална сфера, за съставяне на някои видове документи, за водене на делова кореспонденция.
Вторият модул е естествено продължение на първия, като тук акцентът се поставя върху устната комуникация. Целта на курса е усвояване на формите на общуване в бизнес среда, както и усъвършенстване на уменията в устна комуникация, защото познаването и владеенето на културните норми и образци на поведение подготвя сътрудничеството в мултикултурна среда, улеснява общуването с чуждестранни партньори и допринася за реализирането на бъдещи бизнес планове. В съответствие с поставените задачи се разглеждат и анализират типични бизнес ситуации, които са свързани с владеенето на обща и специфична терминология и които развиват определени речеви стратегии.
В двата модула са застъпени по шест основни теми.
Основни теми:

Модуль I
Тема 1. Сущность, цели и задачи курса „Бизнес коммуникация”. Основные понятия и проблемы.
Тема 2. Офис и офисное оборудование.
Тема 3. Составление стандартного CV (резюме).
Тема 4. Деловые документы и административное обслуживание. Корректное заполнение различных формуляров в сфере бизнеса.
Тема 5. Бизнес информация в интернете. Нетворкинг. Бизнес социальные сети.
Тема 6. Бизнес корреспонденция.

Модуль II
Тема 1. Основы устной коммуникации и речевой этикет в сфере бизнеса.
Тема 2. Бизнес встреча (Meeting).
Тема 3. Бизнес завтрак/обед/ужин: организация, одежда,поведение. Непринужденный разговор (Small Talk).
Тема 4. Деловой разговор по телефону. Речевой этикет коммуникации по телефону. Международная таблица передачи букв по телефону.
Тема 5. Кандидатура на вакансию. Документы. Интервью.
Тема 6. Интеркультурные компетенции в сфере бизнеса. Стереотипы и национальные характеристики.
Препоръчителна литература:

Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. – Москва: КомКнига, 2006
Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи:
Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону, 2000.
Георгиева Р. Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език. – София: Сиела, 2007
Глива Н.Б., Дынькина Н.Р., Журавлева Л.С., Калиновская М.М., Лаврова Н.В., Трушина Л.Б. Бизнес-контакт. Тестовый практикум образца тестовых заданий по
русскому языку как иностранному для делового общения. – София, 2000
Гочев Г., Гочева С. Руско-български бизнес речник, – София: Наука и изкуство, 2009
Драгоева-Тальская Г., Манчев В., Солнцева-Накова Е. Пособие по учебному переводу официально-деловых текстов (русский и болгарский языки). – София: Издателство „Пропилер”, 2013
Дынькина Н.Р., Журавлева Л.С., Калиновская М.М., Лаврова Н.В., Трушина Л.Б. Тестовый практикум по русскому языку делового общения: Бизнес. Коммерция. Базовый уровень. – М.: Русский путь, 2002
Журавлева Л.С., Исаев Н.П., Калиновская М.М., Трушина Л.Б. Тестовый практикум по русскому языку делового общения: Бизнес. Коммерция. Средний уровень (русский язык как иностранный). – М.: МАКС Пресс, 2003; Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: Русский язык. Курсы, 2006
Кирсанова М .В. Деловая переписка. – М., 2001.
Колтунова М. В. Деловое письмо. Что нужно знать составителю. – М., 2000.
Колтунова М. В. Язык и деловое общение. – М., 2000.
Кузин Ф. С. Культура делового общения. – М., 1999.
Паневчик В. В. Деловое письмо. – Минск, 1998.
Рахманин Р. В. Документы и делопроизводство. – М., 1995.
Рахманин Р. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., 1990.
Трушина Л.Б., Ускова О.А. Элитный персонал и К. Русский язык делового общения (продвинутый сертификационный уровень) – «Русский язык. Курсы», 2002
Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Деловое общение на русском языке. Книга 2. Коммерческие предложения. Объявления. Реклама. – Изд. Просвета, София, 1994
Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Деловое общение на русском языке. Книга 3. Банки и финансы. – Изд. Просвета, София, 1994
Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В., Бубнова А.П. Деловое общение на русском языке. Книга 1. Презентация фирмы. – Изд. Просвета, София, 1993