СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ

 

На Доц. д-р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ

 

ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

МОНОГРАФИИ:

 1. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001. – 319 с. ISBN 954-561-105-7
 2. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8

 

ДИСЕРТАЦИИ:

 1. Нейчев, Николай. Влияние на догмато-мистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски (научен консултант: доц. д-р Николай Звезданов; рецензенти: проф. д-р Николай Шиваров, доц. д-р Лазар Цветков). Дисертация за присъждане на научната степен „доктор по филология”. Пловдив, 1997.
 2. Нейчев, Николай. Влияние на догмато-мистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски. (Автореферат – за присъждане на научната степен „доктор по филология”.) Пловдив, 1997 ‒ 31 с.

 

СТУДИИ:

 1. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. София: ИК „Анубис”, 2001, с. 7–23.
 2. Нейчев, Николай. „Престъпление и наказание” ‒ книга за тайнствените пъти­ща на Спа­се­ни­ето. В: Ф. М. Достоевски. Престъпление и на­казание. София: ИК „Анубис”, (под печат).

 

УЧЕБНИЦИ:

 1. Нейчев, Николай. Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив: ИК „Хермес”, 2002 (2-ро изд. 2005). – 558 с. ISBN 954-459-963-0 (в съавторство с: Р. Евтимова, Р. Корсемова, Р. Божанкова, Л. Димитров, Хр. Манолакев, М. Дачев).

 

СТАТИИ:

 1. Нейчев, Николай. Петокнижието на Ф. М. Достоевски – принос в развитието на източноправославната духовна култура (от гледна точка на проблема за съня). В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 29, кн. 1, 1991, с. 445–453.
 2. Нейчев, Николай. Мотивът “митарства на душата” в структурата на „Шинел” и „Братя Карамазови”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 33, кн. 1, 1995, с. 299–307.
 3. Нейчев, Николай. Отражение на ортодоксалната храмова архитектоника в „Петокнижието” на Ф. М. Достоевски. // Летописи, № 1–2, януари-февруари, София, 1996, с. 91–104.
 4. Нейчев, Николай.Петокнижието на Ф. М. Достоевски – тайнствената поетика. // Литературен вестник, № 33, от 23–29 окт. 1996, с. 13.
 5. Нейчев, Николай. Иконата в света на Достоевски (екзистенциални и естетически аспекти). В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 34, кн. 1, 1996, с. 369–377.
 6. Нейчев, Николай. „Идиот” на Ф. М. Достоевски в светлината на православната мистика. // Проглас. Филологическо списание. Велико Търново: УИ. „Св. св. Ки­рил и Методий”, 1997, № 3–4, ISSN 0861-7902, с. 164–178. Същата ста­тия е препечатана и в: Стра­ница, № 2, Пловдив, 1998, ISSN 1310-9081, с. 44–51.
 7. Нейчев, Николай. Темата за синовната святост в романа на Достоевски „Бра­­­тя Карамазови” – опит за епифанично тълкуване. В: На­­­учни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 35, кн. 1, 1997, с. 481–489.
 8. Нейчев, Николай. Догмато-мистични тезиси по достоевистика. В: Сб. „Сла­ви­­с­­­тика” (По случай ХІІ Международен конгрес на слави­с­­тите в Краков, 1998). Пловдив, 1998, с. 263–270.
 9. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” на М. Ю. Лермонтов като stru­c­­tura antropomorphica. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­­лен­дарски” – Филоло­­гии. Том 36, кн. 1, 1998, с. 433–437.
 10. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” на М. Ю. Лермонтов като ро­ман за „hi­s­to­ria anima”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­лен­дарски” – Фи­ло­­логии. Том 36, кн. 1, 1998, с. 463–469.
 11. Нейчев, Николай. Символно-съдържателен анализ на Пушкиновата поема „Ру­слан и Люд­ми­ла” (Начало на месианизма в руската лите­ра­тура). В: Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­с­ки”. Т. 37, кн. 1, 1999, с. 619–627.
 12. Нейчев, Николай. „Бесът” и „Идиотът” или за двойствения лик на Кра­со­­та­та у Достоев­с­ки. В: Изворът на Нарцис. Сбор­ник научни ста­­­тии. Литературознание. Плов­див, 2000, с. 158–172.
 13. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” като текст – „есхатос”. В: На­учни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000, с. 551–556.
 14. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” и кризата на рус­кия ме­си­а­ни­зъм. В: Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000, с. 557–565.
 15. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руския меси­а­ни­зъм. // Страница, № 4, Пловдив, 2001, ISSN 1310-9081, с. 55–67.
 16. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” – формални аспекти на един­на­та епо­пея. В: На­учни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 39, кн. 1, 2001, с. 267–276.
 17. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” в светлината на руската месиани­с­ти­чна идея. В: Научни трудове на ПУ „Па­исий Хилендарски”. Т. 39, кн. 1, 2001, 301–310.
 18. Нейчев, Николай. „Метафизичната” поетика на късния Достоевски. В: Рус­ка литература ХІХ и ХХ век”. Университетски уче­б­ник. Пловдив: ИК „Хер­мес”, 2002, ISBN 954-459-963-0, с. 269–292.
 19. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” поетика и херменевтика на метафизичното. В: Четене на литературната класика (в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Петко Троев). Со­фия: Факел, 2002, с. 48–55.
 20. Нейчев, Николай. „Мъртви души” на Н. В. Гогол като сотериологична „по­е­ма”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 40, кн. 1, 2002, с. 111–115.
 21. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен фе­но­мен. // Болгарская русистика, 2002, бр. 2, с. 29–38.
 22. Нейчев, Николай. Пушкинская концепция философии истории в трагедии „Бо­рис Годунов”. В: Юбилейни Паисиеви четения. Меж­ду­на­ро­ден славистичен симпозиум 30 години филология. (Сбор­ник с резюмета). Пловдив, 2003, с. 37.
 23. Нейчев, Николай. Пушкиновата концепция за философия на историята в „Бо­рис Годунов”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­с­ки”. Пловдив, 2003. Т. 41, кн. 1, с. 325–334.
 24. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, с. 427–439.
 25. Нейчев, Николай. А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой – за същността на историята („Борис Годунов” и „Война и мир”). В: Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност. Сборник доклади от Национална научна конференция. Бургас, 4–5 декември 2003. Т. 1, с. 109–115.
 26. Нейчев, Николай. Чеховата драматургия и трагедията на човешката историчност. // Славянски диалози, №1, 2004, ISBN 954-8779-65-Х, с. 68–88.
 27. Нейчев, Николай. За двата типа история в Пушкиновата драматургия („Бо­­рис Годунов” и „Малки трагедии”). В: Слово, Време, Литература. Юбилеен сборник, по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. София, 2004, с. 30–39.
 28. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 978-954-407-237-5, с. 229–236.
 29. Нейчев, Николай. Източната и западната лексика в романа „Евгений Онегин” – цивилизационни диалози. В: Международна конференция „Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”. Сборник доклади. Т. 1. Бургас, 2004, с. 323–331.
 30. Нейчев, Николай. Проблема о значении “второстепенного” персонажа в русской литературе ХІХ века. В: Конференции МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Том 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2007, ISBN 978-954-423-409-6, с. 175–182.
 31. Нейчев, Николай. Толстой и Достоевски – pro et contra Платон („Война и Мир” и „Братя Карамазови”). В: Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес Охрид, 2008. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2008, с. 244–263. ISBN 978-954-423-450-8.
 32. Нейчев, Николай. Достоевски – „Pro aut Contra” Платон. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д–р Лила Мончева. (Сборник научни статии). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2009, ISBN 978-954-577-494-2, с. 113–126.
 33. Нейчев, Николай. Църковните минеи и иконографията в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология. Т. 49, кн. 1, Сб. „В”, 2011, ISSN 0861–0029, с. 125–138.
 34. Нейчев, Николай. „Идиот” и „Бесы” Ф. М. Достоевского как иконографический диптих. В: Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. (Сборник текстове и документи). София: Факел, 2013, ISBN 978-954-411-198-4, с. 74‒86.
 35. Нейчев, Николай. За скрития календар в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Календарът в литературата/културата. (Сборник научни статии). Шумен: УИ „Епископ Константин Плеславски”, 2013. ISBN 978-954-577-817-9, с. 115‒135.
 36. Нейчев, Николай. Карендарът ‒ икона на времето? (За „стария” и „новия” стил ‒ pro et contra). В: Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 9‒10 (434‒435), от 19 дек. 2013, с. 12‒13.

 

РЕЦЕНЗИИ, СТАНОВИЩА:

 1. Нейчев, Николай. Да бъдеш шут в играта на съдбата… [Рецензия: Людмил Димитров. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006. – 577 с.]; URL: <http://www.litclub.com/library/kritika/neichev/l_dinitrov.htm> (20. 06. 2007).
 2. Нейчев, Николай. Морякът и Монахът или Стихове, писани с кръв от целувка. [Рецензия: Иван Янев. От цветето до кръста. София: Захарий Стоянов, 2009. – 101 с.] // Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 7–8 (402–403), от 14 октомври 2010, с. 23.
 3. Нейчев, Николай. Битието на предмета и Предметът на битието. [Рецензия: Наталия Няголова. Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Митодий”, 2009. – 220 с.] // Проглас. Филологическо списание. Велико Търново: УИ „Св. св. Ки­рил и Методий”, 2013 (год. ХХІІ), ISSN 0861-7902, с. 209‒211.
 4. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на доц. д-р Денка Недева Кръстева-Петрова на тема: Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца) – 365 с. за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. URL: <http://www.shu.bg/wp-content/uploads/2011 /10/Stanovishte_Neichev .pdf > (02.2012).
 5. Нейчев, Николай. Становище, относно хабилитационния труд на доц. д-р Людмил Иванов Димитров на тема: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6, за присъждане на научното звание “професор”. URL:<https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/…/st_Neychev_ pdf> (30. 12. 2013), с. 1‒3.
 6. Нейчев, Николай. За ранната Чехова любов към Мелпомена. [Рецензия: Людмил Димитров. Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6] // Литературата. Издание на Факултета по славянски филологии. София: УИ „Св Климент Охридски”, ISSN 1313-1451, год. VІІ (2013), кн. 13, с. 190‒198.

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИЦИСТИКА:

 1. Нейчев, Николай. Достоевски в новото хилядолетие на глобализма. // Прия­тел­с­т­­во, № 3, сеп­т. 2001, с. 4.
 2. Нейчев, Николай. Членовете на научните комисии за студентския форум. // Vivat philologia. 21–22 май 2003. (Изданието се посвещава на петгодишнината от възобновяването на Националните студентски конференции в Пловдив и 30-годишния юбилей на филологическите специалности в ПУ „Паисий Хилендарски”) Пловдив, с. 6.
 3. Нейчев, Николай. Писателят като пророк. // Пловдивски университет, № 2, от 10 март 2006, с. 12–13.
 4. Нейчев, Николай. Восток – дело тонкое… или честване на 180 години от рождението на Лев Толстой в Турция. // Пловдивски университет, № 10 (385), от 19 дек. 2008, с. 8–9.
 5. Нейчев, Николай. Часовниците... В: Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 585.
 6. Нейчев, Николай. К русскому читателю. В: Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010, с. 9–11. ISBN 978-5-7996-0561-2.
 7. Нейчев, Николай. Червеният Конфуций, или кой се страхува от Китай? // Пловдивски университет, № 7–8 (412–413), от 3 ноември 2011, с. 16–17.
 8. Нейчев, Николай. Кулинарната рецепта-панацея на д-р Нейчев за новогодишните празници. // Пловдивски университет, № 10 (425), декември 2012 ‒ януари 2013, с. 16.
 9. Нейчев, Николай. Интервю: „Спец по Достоевски пазел водите на Пловдив” (интервюира Галина Константинова) // Марица, № 279 (7270), 28 ноември 2013, с. 10.
 10. Нейчев, Николай. Руският Логос в Шанхай (под печат).

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

МОНОГРАФИИ:

 1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2

 

СТУДИИ:

 1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. В: Дергачевские чтения – 2006. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы международной научной конференции 5–7 октября 2006 г. Екатеринбург: Издательство Уралского университета. Издательский дом „Союз писателей”, 2007. Т. 1, с. 188–212. ISBN 978-5-7525-1679-Х

 

СТАТИИ:

 1. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братья Карамазовы” к идее о единой ру­с­ской эпопее. В: Материалы ХХХІ Всероссийской научно-ме­тодической конференции пре­подавателей и аспирантов. Седь­мые Державенские чтения. Выпуск 14. Часть 2. Санкт-Петербург: Фи­лологический факультет Санкт-Петербургского го­су­­дар­ственного университета, 2002, с. 34–39.
 2. Нейчев, Николай. Девятнадцатое столетие как кульминация русского литературного мессианизма. В: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy. Praha: Pavel Mervart, 2005, с. 139–157.
 3. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. В: Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, с. 11–24. ISBN 978-5-7996-0283-8
 4. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda “L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi”. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13-15. 11. 2008. (=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). В: Тезисы Международной конференции „Литературное наследие Л. Н. Толстого” Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя. Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13–15. 11. 2008, с. 29.)
 5. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). // L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi. Istanbul: Istanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali., 2008, р. 156–162. [=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). // Литературное наследие Л. Н. Толстого. Istanbul: Istanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali., 2008, р. 156–162. ISBN 978-975-9060-52-7].
 6. Нейчев, Николай. Функция идей Платона в „Войне и мире” и „Братьях Карамазовых”. В: Дергачевские чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы ІХ Международной научной конференции 9–11 октября 2008 г. Екатеринбург: Издательство Уралского университета, 2009. Т. 1, ISBN 978-5-7996-0427-1, с. 252–266.
 7. Нейчев, Николай. Представления Н. В. Гоголя о идеальном правителе. В: Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VIII Славянский научный Собор „Урал. Православие. Культура”. Вып. II. Часть I. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010, с. 231–236.
 8. Нейчев, Николай. Художественная функция восточного типа социальной иерархии в творчестве Н. В. Гоголя. В: ХІІ Конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). „Русский язык и литература во времени и пространстве” (Под редакцией Вербицкой Л. А., Лю Лиминя, Юркова Е. Е.). Shanghai (上海): Foreign language education press, 2011. Т. 4, с. 593–599. ISBN 978-7-5446-2256-1.
 9. Neychev, Nikolay.Мессианистическая модель в русской литературной классике. В: Toronto Slavic Quarterly. № 44, Spring 2013, Department of Slavic Languages and Literatures, Univepsity of Toronto, 2013. ISSN 1925-2978, р. 221‒234.
 10. Neichev, Nikolai. The Messianistic Model in Classical Works of Russian Literature. В: Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014, (Edited by Yordan Lyutskanov, Hristo Manolakev and Radostin Rusev). ISBN (10): 1-4438-5904-4; ISBN (13): 978-1-4438-5904-2; 150‒162.
 11. Нейчев, Николай. Иконографическая колористика в „Преступлении и наказании” Ф. М. Достоевского. В: Obraz świȩtości – świȩtość w obrazie. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2014. ISBN 978-83-939694-0-1, s. 291‒302.

 

 

ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ (Uniform Resource Locator):

 1. Нейчев, Николай. „Бесът” и „Идиотът” или за двойствения лик на Кра­со­­та­та у Достоев­с­ки.

URL: <http://liternet.bg/publish26/nikolaj-nejchev/ besyt.htm> (07. 07. 2010).

 1. Нейчев, Николай. Писателят като пророк.

URL: <www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=160> (08.09.2008).

 1. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен феномен.

URL: < http://www.pravoslavie.bg/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC/#.VD49AhaHigI> (12. 03. 2009);

URL: <http://www.russian.slavica.org/article401.html> (14.04.2009);

URL:<http://forum.all.bg/showflat.php/Cat/0/Number/2351807/page/0/fpart/3/vc/1> (09.08. 2011).

 1. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният конник” на А. С. Пушкин.

URL: <http://www.russian.slavica.org/article671.html> (12.05.2009).

 1. Нейчев, Николай. Проблема о значении „второстепенного” персонажа в русской литературе ХІХ века.

URL: <http://www.russian.slavica.org/down/SBORNIK-3.doc> (11.05.2007); URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-36408.html?page=4> (20. 11. 2012).

URL: <http://refdb.ru/look/1077230-p5.html> (18.11.2013).

 1. Нейчев, Николай. Восток – дело тонкое… или честване на 180 години от рождението на Толстой в Турция.

URL: <http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=662> (26.10.2010).

 1. Нейчев, Николай. Да бъдеш шут в играта на съдбата… (Рецензия: Людмил Димитров. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006. – 577 с.)

URL: <http://www.litclub.com/library/kritika/neichev/l_dinitrov.htm> (20.06. 2007).

 1. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda “L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi”. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13-15. 11. 2008. (=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). – Международная конференция „Литературное наследие Л. Н. Толстого” Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя. Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13-15 ноября 2008.)

URL: <http://www.ruthenia.ru/document/546073.html> (12.02.2009).

 1. Нейчев, Николай. Морякът и Монахът или Стихове, писани с кръв от целувка. // Пловдивски университет. № 7–8 (402–403), от 14 октомври 2010 г., с. 23. (Рецензия: Иван Янев. От цветето до кръста. София: Захарий Стоянов, 2009. – 101 с.)

URL: <http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=995> (16.11.2011).

 1. Нейчев, Николай. Русская класика как феномен православной культуры

URL: <http://transformations.russian-literature.com/forum> (27. 05. 2012).

 1. Нейчев, Николай. Представления Н. В. Гоголя о идеальном правителе. В: Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VIII Славянский научный Собор «Урал. Православие. Культура». Вып. II. Часть I. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010, с. 231–236.

URL: <http://scilibria.ru/textfiles/VIIISlavSoborI.pdf> (07.08.2011).

 1. Нейчев, Николай. Червеният Конфуций, или кой се страхува от Китай? // Пловдивски университет, № 7–8 (412–413), от 3 ноември 2011 г., с. 16–17.

URL: <http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2011/vestnik_br_7_ 2011.pdf> (22. 12. 2011).

 1. Нейчев, Николай. К русскому читателю. В: Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010, с. 9–11, ISBN 978-5-7996-0561-2.

URL: <http://russian-literature.com/pdf/ekaterinburg/tainstvennaja-poetika-dostoevskojo-2010.pdf> (21.01.2012).

 1. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на доц. д-р Денка Недева Кръстева-Петрова на тема: Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца) – 365 с. за присъждане на научната степен “доктор на филологическите науки”.

URL: <http://www.shu.bg/wp-content/uploads/2011 /10/Stanovishte_Neichev .pdf > (15.02.2012).

 1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2.

URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4187730> (04. 10. 2012).

URL: <http://www.torrentino.tv/torrents/1214458>;

URL: <http://softportalxx.org/?page=search&mod=book&parent=similar&id =1090203_d&num=7> (22. 02. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Функция идей Платона в „Войне и мире” и „Братьях Карамазовых”. В: Дергачевские чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы ІХ Международной научной конференции 9–11 октября 2008. Екатеринбург: Издательство Уралского университета, 2009. Т. 1, ISBN 978-5-7996-0427-1, с. 252–266.

URL: <http://212.193.64.40/bitstream/10995/2496/1/dch-2008-01.pdf> (20. 11. 2012); URL: <http://scans.hebis.de/30/16/04/30160467_toc. pdf> (02.01.2013).

 1. Нейчев, Николай.Кулинарната рецепта-панацея на д-р Нейчев за новогодишните празници. // Пловдивски университет, № 10 (425), декември 2012 ‒ януари 2013, с. 16;

URL: <http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2012/vestnik_br_10_ 2012.pdf.> (11. 02. 2013).

 1. Neychev, Nikolay.Мессианистическая модель в русской литературной классике. В: Toronto Slavic Quarterly. № 44, Spring 2013, Department of Slavic Languages and Literatures, Univepsity of Toronto, 2013. ISSN 1925-2978, (University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies), р. 221‒234.

URL: <http://www.utoronto.ca/tsq/44/tsq44_neychev.pdf> (29. 06. 2013).

URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/44/index.shtml> (29. 07. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: МАНИЛОВ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 272‒274; (публикувано на 03. 07. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=330> (03. 07. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: КОРОБОЧКА. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 274‒278; (публикувано на 10. 07. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id =345> (10. 07. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: НОЗДРЕВ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 278‒281; (публикувано на 17. 07. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=356> (17. 09. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: СОБАКЕВИЧ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 295‒296. (публикувано 04. 09. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=425> (17. 09. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: ПЛЮШКИН. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 283‒286; (публикувано на 04. 09. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id =380> (17. 09. 2013).

 1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част І). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 115‒118; (публикувано на 08. 09. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=510> (08. 10. 2013).

 1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част ІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 118‒130; (публикувано на 18. 10. 2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=524> (19. 10. 2013).

 1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част ІІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 130‒132 (публикувано на 22.10.2013).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=530> (14. 11. 2013).

 1. Нейчев, Николай. Становище, относно хабилитационния труд на доц. д-р Людмил Иванов Димитров на тема: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6, за присъждане на научното звание “професор”.

URL:<https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/…/st_Neychev_ Dimitrov.pdf> (30. 12. 2013), с. 1‒3.

 1. Нейчев, Николай. Карендарът ‒ икона на времето? (За „стария” и „новия” стил ‒ pro et contra). В: Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 9‒10 (434‒435), от 19 дек. 2013, с. 12‒13.

URL:< https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2013/vestnik_br_9 -10-2013c.pdf> (20. 01. 2014).

 1. Нейчев, Николай.А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм. (Част І: Чеховата „Вишнева градина” като текст „есхатос”.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 453‒459 (публикувано на 04.03.2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=753> (04. 03. 2014).

 1. Нейчев, Николай.А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм. (Част ІІ: Чеховата „Вишнева градина” и кризата на руския литературен месианизъм.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 459‒468 (публикувано на 12.03.2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=767> (14. 03. 2014).

 1. Нейчев, Николай.М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част І: Романът „Герой на нашето време” като текстова антропоморфна структура, отражение на месианистичния тип герой.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 233‒239 (публикувано на 27. 03. 2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=794> (27. 03. 2014).

 1. Нейчев, Николай. М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част ІІ: Романът „Герой на нашето време” като роман за месианската „история на душата” („historia anima”).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 239‒249 (публикувано на 09. 04. 2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=814> (06. 05. 2014).

 1. Нейчев, Николай.М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част ІІІ: Романът „Герой на нашето време” като роман за месианската „история на душата” („historia anima”).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 249‒258 (публикувано на 06. 05. 2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=844> (06. 05. 2014).

 1. Нейчев, Николай.„Война и Мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руското литературно месианство. (Част І: Към идеята за единната епопея (интер­текс­ту­­­а­лен ди­а­лог).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 321‒337 (публикувано на 14. 10. 2014).

URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1026#_ftnref13> (15. 10. 2014).

 1. Нейчев, Николай.Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част ІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 337‒344 (публикувано на 18. 11. 2014; редактор: Христина Мирчева).

URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1069#_ftnref3> (09. 12. 2014).

 1. Нейчев, Николай.Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част ІІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 344‒361 (публикувано на 27. 01. 2015; редактор: Христина Мирчева). URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1172#_ftn16> (01. 02. 2015).

 

 

 

 

ДОКЛАДИ НА ПО-ВАЖНИ НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братья Карамазовы” ‒ к идее об единой рус­­ской мессианской эпопее. – ХХХІ межвузовской научно-методи­чес­кой конференции преподавателей и аспирантов. Санкт-Петербург, 11–16 март 2002.
 2. Нейчев, Николай. Въплъщение на митопоетичната традиция в поемата на Н. В. Гогол – Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература – МАПРЯЛ. София, 3–5 юни 2002.
 3. Нейчев, Николай. „Мъртви души на Н. В. Гогол като сотириологична „по­е­ма”. – Юбилейни Паисиеви четения (1722–2002/1762–2002). Пловдив, 1–7 ноември 2002.
 4. Нейчев, Николай. Пушкиновата концепция за философия на историята в „Бо­рис Годунов”. – Юбилейни Паисиеви четения. Меж­ду­на­ро­­ден славистичен симпозиум 30 години филология. Плов­див, 31–4 ноември 2003.
 5. Нейчев, Николай. За двата типа история в Пушкиновата драматургия („Бо­­рис Годунов” и „Малки трагедии”). – Национална на­уч­на конференция Руският литературен канон – ХVІІІ-ХХІ век. Институт за литература, БАН. Секция „Руска ли­те­ра­­тура”. София, 4 декември 2003.
 6. Нейчев, Николай. А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой – за същността на истори­я­та („Борис Годунов” и „Война и мир”). – На­ци­о­нал­на на­уч­на конференция Хуманита­рното знание – тра­ди­ци­онни опо­­ри и актуалност. Бургаски свободен уни­­вер­си­тет. Бур­гас, 4–5 декември 2003.
 7. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия на апофатичното. – Национални Чехови дни, посветени на 100-годишнината от смъртта на писателя. София, 25–30 май 2004.
 8. Нейчев, Николай. Източната и западната лексика в романа „Евгений Онегин” – цивилизационни диалози. – Международна конференция Предиз­ви­ка­те­л­с­т­вата пред образованието и науката в контекста на глобализацията. Бургаски свободен университет. Бургас, 11–13 юни 2004.
 9. Нейчев, Николай. Проблемът за значението на „второстепенния” персонаж в руската литература на ХІХ век. – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Болгария, Пловдив 31 октября – 3 ноября 2006.
 10. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon („Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13–15. 11. 2008. Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). – Международная конференция Литературное наследие Л. Н. Толстого. (Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя.) Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13–15 ноября 2008.
 11. Нейчев, Николай. Художественная функция восточного типа социальной иерархии в творчестве Н. В. Гоголя. – ХІІ Конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Русский язык и литература во времени и пространстве. 10–15 мая 2011, Шанхай (上海), Китай (吃那).
 12. Нейчев, Николай. Функцията на църковната храмова иконография в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. – Юбилейни Паисиеви четения. Пловдив, 3–4 ноември 2011.
 13. Нейчев, Николай. Словесната иконопис в Петокнижието на Ф. М. Достоевски. – Мiȩdzynarodowa konferencja naukowa. Obraz świȩtości – świȩtość w obrazie. 9–10 maja 2012, Szamotuły, Полша.
 14. Нейчев, Николай. „Идиот” и „Бесове” на Ф. М. Достоевски като иконографски диптих. – Международна научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед”. София, 9–10 ноември 2013.
 15. Нейчев, Николай. Мессианистическая модель в русской литературной классике (тезисы). ‒ Международная конференция „Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры. София, 23‒25 май 2013.

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

 1. Проект на МОН за литература в помощ на средните и висши училища. Поредица „Европейският канон” с ръководител доц. д-р Клео Протохристова. Дата на стартиране: 2001 г. Продължителност: двегодишен. [Съставител на изданието и автор на предговора: Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. София: ИК „Анубис”, 2001, с. 7–23.]
 2. Университетски проект „Славянски диалози – Списание за славянски езици, литератури и култури” с ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. Дата на стартиране: 2005. Продължителност: дългосрочен. [Член на редакционния съвет и автор.]
 3. Университетски проект „Иновации в изследването на руския език, литература и култура” с ръководител доц. д-р Стефка Георгиева. Дата на стартиране: 2005 г. Продължителност: двегодишен. [Член на организационния съвет и автор.]
 4. Образователен проект на Европейската общност „Еразъм” за сътрудничество в областта на висшето образование. Дата на стартиране: 1987 г., като програма за студентска и преподавателска мобилност. В рамките на програма „Сократ” от 2007 г. функционира като част от новата образователна програма на ЕК„Учене през целия живот” (2007‒2013). [Лекция на тема: Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского (Храмово-литургические аспекты), проведена на 27 май 2014 г. Universität Wien, Institut für Slawistik (Виенски университет, Институт по славистика).]
 5. Студентски практики, проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Дата на стартиране: 2013 г. Продължителност: дългосрочен. [Академичен наставник]

 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ:

 1. Нейчев, Николай. Символно-съдържателен анализ на Пушкиновата поема „Ру­слан и Лю­д­ми­ла” (Начало на месианизма в руската ли­те­ра­тура). В: Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­с­ки”, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, с. 619 ‒ Цитирано в: Арбова Кристина. Россия и Запад в публицистике Татьяна Толстой. // Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендар­с­ки”, т. 39, кн. 1, 2001 – Филологии, с. 319, 326.
 2. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. Со­фия: Изд. къ­­ща „Анубис”, 2001, с. 7‒ Цитирано в: Георгиева Ил. „Бронираната килия” и „бронираният влак”, или за новия образ на дома в руската съветска литература. // Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 39, кн. 1, 2001– Филологии, с. 294, 300.
 3. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” и кризата на рус­кия ме­си­а­ни­зъм. В: На­учни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000 – Филология, с. 557-565. Цитирано в: Георгиева Ил. „Бронираната килия” и „бронираният влак”, или за новия образ на дома в руската съветска литература. // Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 39, кн. 1, 2001– Филологии, с. 294, 300.
 4. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Атанасова Т. За книгата на Николай Нейчев „Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика” (рецензия). // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология, с. 485–487.
 5. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Атанасова Т. Възхождане към света на Достоевски. // Пловдивски университет, бр. 7–8 (307–308), година ХХ, май 2002, с. 8.
 6. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Божанкова Р., Димитров Л. „Академики” на Балканах (Болгарская литературоведческая русистика рубежа веков). // Новое литературное обозрение, № 58, 2002; [=URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2002/58/bozhank.html> (02.2010)].
 7. Нейчев, Николай. „Метафизичната” поетика на късния Достоевски. В: Ру­с­ка литература ХІХ и ХХ век”. Университетски уче­б­ник. Пловдив: ИК „Хер­мес”, 2002, с. 269–292. Цитирано в: Литературен вестник, бр. 27, 10. 07. 2002; [=URL: <http://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:C22nk2jrHhQJ: slovo.bg/litvestnik/index.php> (13.07.2003)].
 8. Нейчев, Николай. „Метафизичната” поетика на късния Достоевски. В: Ру­с­ка литература ХІХ и ХХ век”. Университетски уче­б­ник. Пловдив: ИК „Хер­мес”, 2002, с. 269–292. Цитирано в: Личева А. Учебник по руска литература. // Култура, бр. 27, 5 юли 2002; [=URL: <http://www.online.bg/ kultura/my_html/2235/book. htm> (14.07.2003)].
 9. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Атанасова Т. Николай Нейчев „Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика”. Пловдив, „Макрос”, 2001, 320 с. (Рецензия). // Болгарская русистика, бр. 3–4, 2002, с. 106–108.
 10. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. София: ИК „Анубис”, 2001, с. 7–23. Цитирано в: Манолакев Хр. Прозата на Н. В. Гогол („Петербургски повести”, „Мъртви деши”). В: Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив: ИК „Хермес”, 2002 (2-ро изд. 2005) – 558 с., ISBN 954-459-963-0, с. 121, 139.
 11. Нейчев, Николай. За двата типа история в Пушкиновата драматургия („Бо­­рис Годунов” и „Малки трагедии”). В: Слово, Време, Литература. Юбилеен сборник, по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. София, 2004, с. 30–39. Цитирано в: Люцканов Й. Национална научна конференция „Руският литературен канон – ХVІІІ–ХХІ век” // Болгарская русистика, бр. 3–4, 2003, с. 90; [=URL: <www. slavica.org/journals/index.php/ bulrus/article/viewPDFInterstitial/34/33> (11.12.2004)].
 12. Нейчев, Николай. “Война и мир” и “Братя Карамазови” като кулминация на руския ме­си­а­ни­зъм . // Страница, № 4, Пловдив, 2001, с. 55‒67. Цитирано в: Гетова Е. Гласът на превода във в. „Дунавски лебед”. URL: <http://liternet.bg/publish8/egetova/prevod. htm> (15.02.2003).
 13. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Люцканов Й. „Престъпният душевен опит” у Достоевски (и Ницше): Един руски и един немски поглед. 2003, с. 4.; URL: <http://trigon.hit.bg/jordan.html> (05.07.2004).
 14. Нейчев, Николай. „Метафизичната” поетика на късния Достоевски. В: Ру­с­ка литература ХІХ и ХХ век”. Университетски уче­б­ник. Пловдив: ИК „Хер­мес”, 2002, с. 269–292. Цитирано в: Публикации на института за литература 2002–2003 г. София: Издателски център „Боян Пенев”, 2003, с. 60, 100.
 15. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Манолакев Хр. Убийство и самоубийство в романите на Ф. М. Достоевски. I. „Престъпление и наказание”, 2003 г., с. 8.; URL: <http://trigon.hit.bg/archive.html> (12.11.2005); URL: <http://www. referati.org/ubiistvo-i-samoubiistvo-v-romanite-na-f-m-dostoevski/9674/ref/p19# (18.04.2013), с. 20.
 16. Нейчев, Николай.Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, с. 229–236. Цитирано в: Полонский В. София. Международный Круглый стол „Диалоги с Чеховым. 100 лет спустя”. // Чеховский вестник, №16, с. 25; [=URL: <http://www.antonchekhov.ru/upload/uf/176/vestnik16.pdf> (15. 10. 2005)].
 17. Нейчев, Николай.Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, с. 229–236. Цитирано в: Димитров Л. Чехов. 100 години общуване. // Култура, № 26, 18. 06. 2004 [=URL: <http://www.kultura. bg/media/my_html /2328/c-chehov.htm; http://www.kultura.bg/bg/article/ view/9898> (26.07.2005)].
 18. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Атанасова Т. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос,            2001 – 319 с. (рецензия) // Славянски диалози, бр. 1, 2004, с. 135–137.
 19. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен фе­но­мен. // Болгарская русистика, 2002, бр. 2, с. 29–38. Цитирано в:    Јован Ајдуковић. Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књ.1. Фо-то Футура, Београд, 2008. [=Јован Ајдуковић. Садржаj интернет портала „Балканская русистика” у 2004 години]; URL: http://ajdukovicj.narod.ru/ AjdukovicBR2004.pdf
 20. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, с. 427–439. Цитирано в: Јован Ајдуковић. Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књ.1. Фо-то Футура, Београд, 2008. [Јован Ајдуковић. Садржаj интернет портала „Балканская русистика” у 2004 години]; URL: http://ajdukovicj.narod.ru/AjdukovicBR2004.pdf
 21. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. Цитирано в: Люцканов Й. Изтокът, Гърция и Рим в контекста на руския „Сребърен век” (Дмитрий Мережковски и Николай Гумильов). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2004, с. 183, 482 (ръкопис).
 22. Нейчев, Николай. Чеховата драматургия и трагедията на човешката историчност. // Славянски диалози №1, Пловдив, 2004, с. 68–88. Цитирано в: Černý M. Plovdivský dialog se slovanským světem. // Slavia. Časopís pro slovanskou filologii. [Slavia – Journal of Slavic Philology] Ročník 73, Praha 2004, sešit № 2, s. 218. [=URL: <http://www.lib.cas.cz/casopisy/contents/Slavia_ htm> (09.08.2004)].
 23. Нейчев, Николай. Мотивът „митарства на душата” в структурата на „Ши­­­нел” и „Бра­­тя Карамазови”. В: Научни трудове на ПУ „Па­­исий Хи­лен­дар­с­ки” – Филологии, том 33, кн. 1, 1995, с. 299–307. Цитирано в: Звезданов Н. Космосът на Гогол. Същият в огледалото на Другия. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 128, 347.
 24. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, с. 229-236. Цитирано в: Димитров Л. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 524, 540.
 25. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Михайлов К. „Петокнижието” на Достоевски – мистериозно и дълбинно възстановяване на загубената православна идентичност (Н. Нейчев). В: Михайлов К. Християнство и идентичност. София: Нов човек, 2007, ISBN 978-954-407-237-5, с. 94‒96, 202. [=Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du sud-est européen: la literature et la vie intellectuell au XX-e siècl. Sofia/Arras, Editions de I’Institut d’Etudes balkaniques/Artois Press Université, 2007, pp. 35‒41].
 26. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, ISBN 978-5-7996-0283-8, с. 11‒24. Цитирано в: Зырянов О. В. Предисловие. // Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). Сборник научных статей. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, ISBN 978-5-7996-0283-8, с. 7.
 27. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. // Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 954-411-116-6, с. 229–236. Цитирано в: Чавдарова Д. Концепты русской культуры с точки зрения литературоведа. В: Инновациии в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2007, т. 2, ISBN 978-954-423-409-6, с. 238, 242; [=URL: <russian.slavica.org/ down/SBORNIK-3.doc> (21.08.2009); URL:<http://do.gendocs.ru/docs/ index-36408.html?page=2> (20.11. 2012); <http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:6 VFR9lEfNMQJ:do.gendocs.ru/docs/index-36408.html%3 Fpage%3D2 +&cd= 10&hl=bg&ct=clnk&gl =bg&client=firefox-a> (07.01.2013)].
 28. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руския месианизъм. // Страница, № 4, 2001, ISSN 1310-9081, с. 55–67. Цитирано в: Атанасова Т. В., Кръстева М. В. Мотив странствия молодого человека в русской литературе ХVІІ–ХІХ вв. В: Мир русского слова и русское слово в мире (Материалы ХІ Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17-23 сентября 2007). Sofia: Heron Press, 2007, т. 7, с. 50, 52.
 29. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001– 319 с. ISBN 954-561-105-7; Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Янев В. Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни. Пловдив: ИК „Хермес”, 2008, ISBN 978-954-26-0690-1, с. 233 [=URL: <http://www.plovdiv-online.com/manuskripti/plovdivskiiat-universitet-literaturnata-istoriia-na-grada. html> (20.09.2009)].
 30. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” като текст – „есхатос”. // На­учни тру­дове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000 г., с. 551–556; Цитирано в: Кръстева М. К. Проблемът за човека и времето в Чеховата „Вишнева градина” и неговото отражение в „Р.У.Р.” на Карел Чапек. // Българска наука, бр. 12, февруари 2007 [=URL: <http://bg-science.info/magazine archiv/BG-Science12.pdf> (12.11.2008); <http://nauka. bg/index.php? mod=front&fnc=pub_page&pid=10678> (08.09. 2009)].
 31. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” и кризата на рус­кия ме­си­а­ни­зъм. // На­учни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000, с. 557–565. Цитирано в: Кръстева М. К. Проблемът за човека и времето в Чеховата „Вишнева градина” и неговото отражение в „Р.У.Р.” на Карел Чапек. // Българска наука, бр. 12, февруари 2007; [=URL: <http://bg-science.info/magazinearchiv/BG-Science12.pdf> (12.11.2008); <http://nauka.bg/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=10678> (08.09.2009)].
 32. Нейчев, Николай. Функция идей Платона в „Войне и мире” и „Братьях Карамазовых”. В: Дергачевские чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы ІХ Международной научной конференции 9–11 октября 2008. Екатеринбург: Издательство Уралского университета. 2009, т. 1, ISBN 978-5-7996-0427-1, с. 252–266. Цитирано в: Подчиненов А. В. От составителя. В: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности (Проблема жанровых номинации). В двух томах. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2009, ISBN 978-5-7996-0427-1, т. 1, с. 4; [=URL: <http://russian-literature.com/pdf/ ekaterinburg/dergachevskie-chtenija-2010.pdf> (21.01. 2012)].
 33. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Конспект за докторантски изпит по руска литература (18‒19 век). URL:<http://rudocs.exdat.com/docs/index-175875.html> (06.12.2013).
 34. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Меретев С. Образът на проститутката в романите на Томас Ман и Достоевски. // Електронно списание LiterNet, 05.06.2009, № 6 (115). URL: <http://liternet.bg/publish 22/st_meretev/obrazyt.htm> (23.05.2010).
 35. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 954-411-116-6, с. 229–236. Цитирано в: Няголова Н. Между бита и битието. (Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, ISBN 978-954-524-706-4, с. 26, 200, 215.
 36. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Костурков Й. Шедьоврите на една велика традиция. // Пловдивски университет, 22 май 2009, бр. 4­–5 (389–390), год. ХХVІІ, с. 12. [=URL: <http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=735> (23.06.2010)].
 37. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Костурков Й. Шедьоврите на една велика традиция. // Дума, 30 май 2009, година 19, брой 119 (5329), с. 24. [=URL:<http://old.duma.bg/2009/ 0509/300509/kultura /cul-2.html> (10.11.2010)].
 38. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. Со­фия: ИК „Анубис”, 2001, ISBN 954-426-411-6, с. 7–23. Цитирано в: Колева Р. Из „Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя”. // Електронно списание LiterNet, 11.09.2009, № 9 (118). URL: <http://liternet.bg/publish23/r_koleva/metamorfozi.htm> (13.10.2010).
 39. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. Со­фия: ИК „Анубис”, 2001, ISBN 954-426-411-6, с. 7–23. Цитирано в: Чавдарова Д. Rus(оист)кият идеал. (Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век). Велико Търново: Фабер, 2009, ISBN 978-954-400-100-1, с. 115, 221.
 40. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 954-411-116-6, с. 229-236. Цитирано в: Чавдарова Д. Rus(оист)кият идеал. (Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век). Велико Търново: Фабер, 2009, ISBN 978-954-400-100-1, с. 15.
 41. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. Со­фия: ИК „Анубис”, 2001, ISBN 954-426-411-6, с. 7–23. Цитирано в: Колева, Р. Из „Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя”. В: Електронно списание LiterNet, 11.09.2009, № 9 (118). URL: <http://liternet.bg/publish23/r_koleva/metamorfozi.htm> (11.12.2010); [=Колева, Р. Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя. Варна: Силуэты, 2009].
 42. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Костурков Й. За монографията Николай Нейчев „Литература и Месианизъм”. В: Костурков Й. Рефлексии. Книгите на Амалтея. Двадесет години по-късно. Портрети, есета, статии за българската и чуждата литература. Пловдив: ИК „Хермес”, 2010, ISBN 978-954-26-0934-6, с. 180–182.
 43. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен фе­но­мен. // Болгарская русистика, 2002, № 2, ISSN 0323-9160, с. 29–38. Цитирано в: Михайлов Д. М. Страх по руски. Варна: Силуети, 2010; [=Михайлов Д. М. Страх по руски. Варна: Електронно списание LiterNet, 27.08.2010. URL: <http://liternet.bg/publish20/d_m_mihajlov/strah_po_ruski /5.htm> (20.04.2011)].
 44. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Стоилов Д. Дългият бегач на любовни разстояния. Пловдив: ИК „Хермес”, 2010, ISBN 978-954-26-0923-0, с. 127.
 45. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руския ме­си­а­ни­зъм. // Страница, № 4, 2001, ISSN 1310-9081, с. 55–67. Цитирано в: Атанасова Т. Човекът у Толстой между войната и мира. // Болгарская русистика, № 3–4, 2010, с. 120, 121, 123, 124 [=URL: <http://journals.slavica.org/index. php/bulrus/article/download/370/ 479> (12.11. 2011)].
 46. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2, Цитирано в: Есаулов И. „Таинственная поэтика” христианского реализма. В: Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010, с. 5–8; [=URL: <http://www.jesaulov.narod.ru/Code/articles_ tainstvennaja _poetika _hristianskogo _realizma.html> (23.11. 2011)].
 47. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Крыстева Д. Мирская канонизация русского Писателя: похороны и поминания Гоголя. В: Вечният Гогол. Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен 6–7 октомври 2009. Велико Търново: Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-382-1, с. 49, 57.
 48. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Пенков Д. К. Екзистенциални измерения на вярата в творчеството на Ф. М. Достоевски. София: Добротолюбие, 2009, ISBN 978-954-9401-34-9, с. 13, 16, 31, 38, 40, 41, 93, 114, 164 (два пъти), 174‒175, 208, 221.
 49. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. Со­фия: ИК „Анубис”, 2001, ISBN 954-426-411-6, с. 7–23. Цитирано в: Чавдарова Д. Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ – началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност. Шумен: Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-395-1, с. 149.
 50. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Есаулов И. „Тайнствената поетика” на християнския реализъм. // Пловдивски университет, бр. 2–3 (407–408), година ХХІХ, 25 март 2011, с. 11 [=URL: <http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik>/2011/25.03.2011 -2-3.pdf ].
 51. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Шумелов Вл. Литература и Месианизъм: Николай Нейчев. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през XIX век). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009 (рецензия). URL: <http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews &rop= showcontent&id=67> (18. 06. 2011).
 52. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Мусалева Г. В. Старчество как идеальная модель воспитания в „Кадетском монастыре” Н. С. Лескова. URL:<http://www.uralsky-missioner. ru/doc/388> (11. 11. 2011).
 53. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. В: Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, с. 11-24. ISBN 978-5-7996-0283-8. Цитирано в: Смоленцев А. И. „Знание Бога” (Благодать) и „знание о Боге” (Закон) как критерий понимания при изучении объектов гуманитарного исследования. Материалы к постановке проблемы (на примере изучения творчества И. А. Бунина). URL: <http://tgspa.ru/info/science/action/docs/files_16/623. rtf> (08. 12. 2011), с. 1, 2, 8.
 54. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 978-954-407-237-5, с. 229–236. Цитирано в: Николова В. В. А. П. Чехов на болгарской театральной сцене: история и современность. // К 150-летнему юбилею А. П. Чехова. „Русский язык и культура в зеркале перевода” Материалы ІІ международной научно-практической конференции. 28‒30 апреля 2010 г. Салоники. Москва: Московский государственный университет имени В. М Ломоносова. Высшая школа перевода, 2010, ISBN 978-5-87449-085-0, с. 398‒402. [=URL: < http://www.docme.ru/doc/992247/materialy-konferencii—vysshaya-shkola-perevoda> (01. 02. 2015)], с. 402.
 55. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с., ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Давыдов Д. Писатель в свете ортодоксии. Нейчев, Н. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. (Рецензия). В: Книжное обозрение, №12 (2310), 2011, с. 11. [=URL: <http://www.knigoboz.ru/? section=news& news_id=540> (12. 12. 2011)].
 56. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Крыстева Д. Мирская канонизация русского писателя: похороны и поминания Гоголя. Във: Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конферевция, проведена в Шумен на 6‒7 октомври, 2009 г. Велико Търново: Фабер, 2010, ISBN: 978-954-400-382-1, с. 49, 57.
 57. Нейчев, Николай. А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм. В: Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009, ISBN 978-954-423-489-8, с. 453–468. Цитирано в: Люцканов Й. За Чехов от гледище на религиозния максимализъм. URL: <http://www.litclub.bg/library/ kritika/luzkanov/chehov.html#01> (13. 12. 2011); URL: <http://archive-bg.com/bg/l/litclub.bg/2012-10-05_371183> (10.07.2013).
 58. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Монографията на Николай Нейчев „Ф. М. Достоевски–Тайнствената поетика” издадена на руски език. (Анотация от катедрата по Руска филология към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”). В: Болгарская русистика, 2011/3–4, с. 126–127, ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online); [=URL: <http://journals.slavica.org/index.php/bulrus /article/viewFile/427/536> (21.1. 2012)].
 59. Нейчев, Николай. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век („Война и Мир” и „Братя Карамазови” като кулнинация на руското литературно месианство. В: Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. с. 321–453. Цитирано в: Люцканов Й. Дмитрий Мережковски – епигон, ученик и популяризатор на Достоевски. В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология. Т. 49, кн. 1, Сб. В, 2011. ISSN 0861–0029, с. 182.
 60. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, ISBN 978-5-7996-0283-8, с. 11‒24. Цитирано в: Зырянов О. В. Русская литературная классика в этноконфессиональной проекции (к проблеме соотношения общенационального и регионального). // Уральский исторический вестник. Екатеринбург: Институт истории и археологии УРО РАН, 2011, № 4, с. 4‒12, ISSN:1728-9718. [=URL: <http://elibrary.ru /item.asp?id=17031226> (15.04. 2014)].
 61. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика.Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Димитров Л. Програма за кандидат-докторонтски изпит по Руска литература на ХІХ век. (май 2011 г.). URL:<https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/… /Ruska_lit_ doc> (06.12.2013).
 62. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Стойнова М. Руският месианизъм, отразен в идеята „Москва – Трети Рим”. // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том ХІV. Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки” 10–11. ХІ. 2011. Дом на учените, Пловдив, с. 220–223, c. 223. [=Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series B. Natural Sciences end tne Humanities, vol. XIV. “Tehnics and Tehnologies, Natural Sciences and Humanities” 10–11. November 2011 House of Scientists, Plovdiv, p. 220–223, p. 223.]
 63. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Димитров Л. Програма за кандидат-докторонтски изпит по Руска литература на ХІХ век. (май 2011 г.). URL: <https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/…/Ruska_litdoc> (06.12.2013).
 64. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Архимандрит Павел Стефанов. История на руската православна църква през ХХ век. Шумен: Аксиос, 1994. ISBN 954-8789-35-3, с. 35; [=Aктуализирано електронно издание URL: <http://shu-bg.academia.edu/PavelStefanov/Papers/901404/_> (02.2012)].
 65. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен феномен. URL: <http://www.pravoslavie.bg/%D0%9A%D1%80%D0%B8% D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA% D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8% D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82% D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA% D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC/#.VD49AhaHigI> Цитирано в: Добрев И. Българите за руския народ, държава и култура. София: Българска Мултимедийна Компания, 2011, ISBN 9789549245622, с. 731, 916‒917. [=URL: <http://bolgnames.com/Images/Russians_2.pdf> (17.10.2014)].
 66. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Книгата на доц. Николай Нейчев е отличена в конкурс за научни издания в Русия (Отзив). В: Пловдивски университет, № 1­­–2 (416–117), година ХХХ, 22 февруари 2012, с. 15. [=URL: <http://uni-plovdiv.bg/ uploads/site/vestnik/2012/vestnik_br_1-2_2012_color.pdf> (19. 03. 2012)].
 67. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Мосалева Г. В. Храмовый космос Достоевского: pro et contra. (Рец. на кн.: Нейчев, Н. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. /Николай Нейчев; пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010.) В: Известия Уральского федерального университета. Серия Гуманитарные науки. Екатеринбург: Издательство Уральского университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2012, т. 102, № 2. ISSN 2227-2283, с. 265–271; [=URL: <https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/proceedings/2012/Izvestia_ 0102_02_2012_seria02.pdf> (08.12.2012); URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id= 18762567> (14.03.2013); URL: <http://elar.urfu.ru/bitstream/ 10995/21186/1/iurg-2012-102-28.pdf> (24.11.2013).
 68. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Летова И. А. Храмовый космос Достоевского: pro et contra. (Рец. на кн.: Нейчев, Н. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. /Николай Нейчев; пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010.) В: Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. Екатеринбург: Издательство Уральского университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2012, т. 102, № 2. ISSN 2227-2283, с. 271‒278; [=URL: <https://urfu.ru /fileadmin/user_upload/proceedings/2012/ Izvestia_0102_02_2012_seria02.pdf (08.12.2012); URL: <http://elibrary.ru/item. asp?id=18762567> (14.03.2013); URL: <http://elar.urfu.ru/bitstream/ 10995/ 21186/1/iurg-2012-102-28.pdf> (24.11.2013).
 69. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Троев П. Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка. София: ИК „Персей”, 2012. ISBN 978-954-8308-94-4, с. 203, 252.
 70. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Троев П. Достоевски. Духовните митарства на гения и пророка. София: ИК „Персей”, 2012. ISBN 978-954-8308-94-4, с. 19, 23, 25, 26, 228–229, 248, 252.
 71. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Программа к государственному экзамену по литературе. URL: <http://do. gendocs.ru/docs/index-363831.html?page=2> (20.11.2012).
 72. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. В: Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, с. 11–24. ISBN 978-5-7996-0283-8 Цитирано в: Смоленцев А. И. Роман И. А. Бунина „Жизнь Арсеньева”: „Контексты понимания” и символика образов. // Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Воронеж: АНО „Наука˗Юнипресс”, 2012, с. 3, 11. URL: <http://www.aspirant.vsu. ru/ref.php?cand=2347> (07.01.2013); URL: <http://doc2all.ru/article/ 25102012_96565_cmolencev> (02.01.2013).
 73. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Смоленцев А. И. Роман И. А. Бунина „Жизнь Арсеньева”: „Контексты понимания” и символика образов. // Диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Воронеж: АНО „Наука˗Юнипресс”, 2012; URL: <http://www.dissercat. com/content/roman-ia-bunina-zhizn-arseneva> (01.03.2014).
 74. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Гатина Н. Л. Проблема свободы личности в творчестве Ф. М. Достоевского (на примере судьбы Парфена Рогожина в романе „Идиот”). // Уральский филологический вестник: Электроный научный журнал. Екатеринбург, 2012, № 4. Серия „Драфт: молодая наука” (Вып. 1), с. 51‒52, 57. URL: <http://lit.kkos.ru/articles/ruslit/vestnik-4.pdf>; URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/problema-svobody-lichnosti-v-tvorchestve-f-m-dostoevskogo-na-primere-sudby-parfyona-rogozhina-v-romane-idiot> (11.02.2013)
 75. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Троев П. Руска класическа литература. Университетски учебник. Част втора. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, ISBN 978-954-07-3347-0, с. 222, 227, 302, 364, 365.
 76. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, ISBN 978-5-7996-0283-8, с. 11‒24. Цитирано в: Смоленцев А. И. Замысел „воскресить чей-то далекий юный образ…” (стихотворение И. А. Бунина „1885 год”) и роман „Жизнь Арсеньева”). // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Издательство:Самарский научный центр РАН (Самара), 2012, т. 14, №2‒3, с. 776‒783, ISSN: 1990-5378; [=URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=18762848> (15.04.2014)].
 77. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Троев П. Руска класическа литература. Университетски учебник. Част втора. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, ISBN 978-954-07-3347-0, с. 365.
 78. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Протохристова К. Време срещу повествование в „Братя Карамазови”. // Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. София: ИЦ „Боян Пенев”, 2012, т. 2, ISBN 978-954-8712-77-4, с. 119.
 79. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Программа дисциплины „Отечественная словестность (Классический период)” // Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Миссионерский институт при Ново-Тихвинском женском монастыре» теологический факультет кафедра социально-гуманитарных дисциплин. Екатиринбург, 2012, с. 12, 20. URL: < http://www.google.bg/url?sa=t&rct= j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=0CDAQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.uralsky-missioner.ru%2Faccounts%2F1%2Fupload%2Fcfiles%2FOt %2520Slovestnost.doc&ei=rmhnVMGfJIbhywPqlYCIDA&usg=AFQjCNFv67ABXAm2vI93K-2nHfvsXm73TA&sig2=OFa5gDP1AT3G2SxgeeBrAg> (15.11. 2014).
 80. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, ISBN 954-577-173-9, с. 427–439. Цитирано в: Кръстева Д. Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (Литература – Идеологическа история – Неофициални разкази за Двореца). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, ISBN 978-954-577-683-0, с. 202, 306.
 81. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Моллов Н. Сънят и детето в „Братя Карамазови” – тезиси и екстраполации. URL: <http://nilolay-pulp-fictions.blogspot.com/ 2013/11/blog-post.html> (13.11.2013).
 82. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Шумелов Вл. Литература и Месианизъм. (Рецензия: Николай Нейчев. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009). // Шумелов Вл. Лисица в кокошкарника. Критически етюди върху книги и литературни градове. Велико Търново: Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-866-6, с. 131‒138.
 83. Neychev, Nikolay. Мессианистическая модель в русской литературной классике. В: Toronto Slavic Quarterly. № 44, Spring 2013, Department of Slavic Languages and Literatures, Univepsity of Toronto, 2013. ISSN 1925-2978, (University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies), р. 221‒234. Цитирано в: Барковская Н. В., Богдасарян О. Ю. Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры. // Уральский филологический вестник. № 2, 2013, с. 260.
 84. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Подчиненов А. В., Пращерук Н. В. Рабочая программа дисциплины Метафизика русской литературы. Екатеринбург: Министерство образования и науки Российской федерации. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Институт гуманитарных наук и искусств. Кафедра русской литературы. 2013 г., с. 5. URL: < http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21308/1/programme_032700,68_m2.4.pdf> (20.06.2013).
 85. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Подчиненов А. В., Пращерук Н. В. Рабочая программа дисциплины Метафизика русской литературы. Екатеринбург: Министерство образования и науки Российской федерации. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Институт гуманитарных наук и искусств. Кафедра русской литературы. 2013 г., с. 5. URL: <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21308/1/programme_032700,68_m2.4. pdf> (20.06.2013).
 86. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Люцканов Й. Русская литература на грани экфрасиса. Синестетичность эпифании как показатель культурной родословной. // Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 2013. Band 71, p. 69‒132. ISSN 0258-6819, 91, 110, 131.
 87. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Бевзова Е. И. Христианское мировозрение как основа диалогического взаимодействия двух самостоятельных систем в структорной организации романа Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы”. // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сборник статей по материалам ХХХІІ международной научно-практической конференции. Новосибирск, 20 января 2014 г. URL: <http://sibac.info/12841> (03.02.2014).
 88. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Ferygirl. Мне открылась тайна. (Рецензию на книгу Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского ‒ 30 март 2014 г.), URL: <http://www.livelib.ru/book/1000748943> (08. 04. 2014).
 89. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Горчева М. У Одесской лестницы: русский канон в цитатной стратегии популярной болгарской литературы. // Политическая лингвистика. Издательство:Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург), 2014, №1, с. 222‒229. ISSN: 1999-2629, с. 227; [URL: <http://elibrary.ru/download/88139932.pdf> (21.04.2014)].
 90. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Стаева М. Руската месианистична идея. (част 1). // в. Квантов преход, № 89. URL: http://kvantov-prehod.org/article/665 /19.06.2014/; Стаева М. Руската месианистична идея (част. 2) // в. Квантов преход, № 90 URL: http://kvantov-prehod.org/ article/672/ (20.06.2014).
 91. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Кръстева Д. Из тематичните паркове на руската култура и литература. (Културен контекст и литературна тематична линия). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014. ISBN 978-954-577-989-3, с. 13‒14, 238.
 92. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” поетика и херменевтика на метафизичното. В: Четене на литературната класика (в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Петко Троев). Со­фия: Факел, 2002, с. 48–55. Цитирано в: Манолакев Хр. Слово и Тяло (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ в.). Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки”). Велико Търново, 2014 (ръкопис), с. 154, 181, 587.
 93. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Манолакев Хр. Слово и Тяло (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ в.). Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки”). Велико Търново, 2014 (ръкопис), с. 399, 587.
 94. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Парашкевова Р. Драматическата трилогия на А. К. Толстой („Смъртта на Йоан Грозни”, „Цар Фьодор Йоанович” и „Цар Борис”). Непроизнасяният дискурс и действието. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор”. София, 2014 (ръкопис), с. 306.
 95. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Колмаков Б. И. Программа дисциплины Ф. М. Достоевский как мыслитель и художник. Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования „Казанский (Приволжский) федеральный университет”. Отделение русской и зарубежной филологии. (Филология, магистр) Казань, 2014 г. URL: <http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=70&ved=0CFsQFjAJODw&url=http%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Foop_print%3Fp_menu%3D%26p_program%3D18737%26p_h%3DE36B00E87B90DFBFEEA1087AD8DADF65&ei=dAVJVIzhFOT4yQO9rYCADA&usg=AFQjCNF1p2eeLy-MqEx1sq8oZLcby43C4w&sig2=s9YXvTyYd2ASBJhuZqALNg> (10. 10. 2014).
 96. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Коробов-Латынцев А. Ю. Этическая центрированность философского языка Ф. М. Достоевского и его влияние на русский философский экзистенциализм. (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук.) ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». Иваново, 2014, с. 134, 167; URL: < http://old.ivanovo.ac.ru/jdownloads/dissov/%20212.062.08/text_diss_08/_-__1.pdf> (04.12.2014)].
 97. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 978-954-407-237-5, с. 229–236. Цитирано в: Василева В. Н. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890‒1940-х годов (Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова» Москва, 2014, с. 159; URL: <http://mgup.ru/public/files/3887.pdf> (14.12.2014).
 98. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2. Цитирано в: Сызранов С. В. Евангельский текст Достоевского в свете общих закономерностей формообразования. // VІІІ Международная конференция: Евангельский текст в русской словесности: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 9–11 июня 2014 года, с. 417‒437. URL: <http://poetica.pro/konf/2014/Sizranov.pdf> (03. 01. 2015), с. 419, 434, 436. Вж. още в: URL: <http://smalt.karelia.ru/~filolog/conference/Syzranov.htm> (04. 01. 2015).
 99. Нейчев, Николай. „Идиот” и „Бесы” Ф. М. Достоевского как иконографический диптих. В: Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. (Сборник текстове и документи). София: Факел, 2013, ISBN 978-954-411-198-4, с. 74‒86. Цитирано в: Косик В. И. Болгарская книга о русской литературе. // Славянский альманах. Москва: Индрик, 2014. Вып. 1‒2, ISSN 2073-5731, с. 352‒355 ; с. 353; [=URL: <http://www.inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/473-slavianskij-almanah> (11. 02. 2015)].
 100. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, с. 427–439. Цитирано в: Кръстева Д. „Медният конник” на А. С. Пушкин като метафоризирана история на общественото договаряне в петербургска Русия. В: Via Signorum 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014. ISBN 978-954-577-307-7, с. 136, 137.
 101. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001 – 319 с. ISBN 954-561-105-7. Цитирано в: Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел‒личност‒общество). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015. ISBN 978-619-201-009-6, с. 208, 250.
 102. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009 – 622 с., ISBN 978-954-423-489-8. Цитирано в: Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел‒личност‒общество). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015. ISBN 978-619-201-009-6, с. 193, 250.
 103. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, с. 427–439. Цитирано в: Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел‒личност‒общество). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015. ISBN 978-619-201-009-6, с. 151, 250.

 

Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ