Гл. ас. Мария Веселинова Кръстева

Катедра по руска филология
Филологически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
ул. Цар Асен  24
Пловдив 4000

Тел.:  (++359) 32 /261 453

E-mail:  mkrusteva@abv.bg

Образование

Магистър: ПУ „Паисий Хилендарски”, 1979, магистър, специалност Руски език и литература

1989, 1 месец – специализация по руски език и литература в Център за международно образование при Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”.

Област на научната квалификация

Стара руска литература, руска литература на 18 век, руски фолклор, методика и практика на преподаването на руски език

Лекционни курсове

 • Руски фолклор (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)
 • Стара руска литература (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)

Ръководство на семинарни занятия

 • по руски фолклор (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)
 • по стара руска литература (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език)

Практически занятия

 • по руски език – лексика, аналитично четене, разговорна практика, превод, писмена култура – за филолози (бакалавърски програми Руска филология, Руски език и български език, Руски език и западен език)

Заемани преподавателски длъжности до момента

 • 1997 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1994 – 1997 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1988 – 1994 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
 • 1987 – 1988 – учител по руски език в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 • 1985 – 1987 – учител по руски език в 60-класно училище ЖР”Тракия”, Пловдив
 • 1984 – 1985 – учител по руски език в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
 • 1980 – 1987 – хоноруван асистент в Катедра „Руски език и литература” в ПУ

Участие в проекти

І. Проекти по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС:

1. BABELIA – Training the e-learning Language Trainers, Project No ES/03/B/F/PP-149.024

2. EUROMENTOR, Project No UK/05/B/F/PP-162_389

3. Music for Deaf, HU/05/B//F/PP-170017

 

ІІ. Участие във вътрешноуниверситетски проект към Фонд „Научни изследвания” при ПУ “Паисий Хилендарски”:

Нов тематичен руско-български речник (електронен вариант), 2007–2008, ФЛ-41

Владеене на чужди езици

 • руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене
 • английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

Участие в професионални научни асоциации

 • МАПРЯЛ
 • Дружество на русистите в България