Глаголно управление и

предложно-падежни връзки в руския език

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Наталия Христова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Година: II

Семестър: III

Хорариум: Семинари – 30

Кредити: 2

Методи на оценяване: Оценката се формира от три междинни писмени теста.

Цели на курса: Предлаганият курс има за цел за формира базови знания за морфологичните особености на руските глаголи и глаголното управление в руския език.

Анотация: Предлаганият курс дава ясна представа за значенията на предлозите в руския език, за зависимостта на предлога от глагола, както и за вариацията в значенията на предложно-падежните съчетания. Успешно завършилите курса ще могат да спрягат глаголите в сегашно, бъдеще и минало време, да формулират прости и сложни изречения, като отчитат глаголното управление в руски език, да избират по смисъл и да използват граматично правилно предлозите. В хода на курса се предоставят различни по трудност граматични упражнения, базирани на предвидените за 2 курс лексико-граматични  теми.

 

 

Основни теми:

 

1. Категорията време на глагола в руски език. Значение и образование на времевите форми.

2. Спрегаеми и неспрегаеми форми на глагола. Граматически конструкции и употреба на инфинитива. Инфинитивни конструкции с глаголите мочь, хотеть, любить и с „должен”.

3. Вид на глагола като граматическа категория: свършен и несвършен вид на глагола. Едновидови/двувидови глаголи и падежно управление.

4. Управление на възвратните глаголи.

5. Основни значения на глаголните представки: в-(во-), вы-, вз-(взо-, вс-), до-, за-, из-(изо-, ис-), на-, о-(об-, обо-), от-(ото-), под-(подо-), пере-, при-, у-, про-, раз-(разо-,рас-), с-(со).

6. Симетрия и асиметрия в употребата на представки и предлози.

7. Многозначност на руските предлози.

8. Предложно-падежна съчетаемост.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

Аверьянова Г. Н., Русские глагольные приставки, Москва:  Русский язык, 2008.

Барыкина А. Н., Добровольская В.В.,  Изучаем глагольные приставки, Санкт-Петербург:  Златоуст, 2009.

Гочев Г., Гочева С. Словоформы и управление русских глаголов. Словарь-справочник. ИВИС, Велико Търново, 2012.

Димитрова, Ст. Кратка руска граматика, София: Наука и изкуство 1997.

Димитрова, Ст. Руска граматика с упражнения, София: Наука и изкуство 2006.

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка:  Словоизменение. Ок. 100 000 слов. Москва:  Русский язык, 1980.

Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и  справочных перечнях / МОРФОЛОГИЯ/, Шумен, 1996 г.

Пехливанова К.И., Лебедева М.Н. Грамматика русского языка в иллюстрациях, Москва, 1990 г.

Словарь русского языка в 4-ех томах, АН СССР, „ Русский мир”, Москва, 1981-84 г.

Фразеологический словарь русского языка, под ред. Молоткова А.И. , „Русский язык”, Москва, 1978 г.

Руско-български фразеологичен речник под ред. Влахова С.И., „Наука и изкуство”, София, 1980 г.

Чобанова Р. Руско-български и Българско-руски речник. ИК „Колибри”, София, 2007.

 

 

Изготвил: гл. ас. д-р Наталия Христова, 2012