МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АКТУАЛНА РУСИСТИКА

(езиковедски или литературоведски профил)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Филолог

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ПО ДОКУМЕНТИ:

а) за кандидати, завършили специалностите Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език и Приложна лингвистика с руски език – бакалавърска или магистърска степен;

б) за кандидати, завършили филологически специалности и притежаващи сертификат за владеене на руски език (ниво В 2 или по-високо)

 Среден успех от дипломата: добър 4,00.

С КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ  ЕЗИК (ТЕСТ ЗА НИВО В 2):

за бакалаври или магистри, завършили филологически и други специалности от областите за висше образование.

Среден успех от дипломата: добър 4,00.

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ:  защита на дипломна  магистърска дисертация

ТАКСИ: държавна – 560 лв ( по 280 лв. на семестър)

                платено обучение – 760 лв. (по 380 лв. на семестър)

 

АНОТАЦИЯ

Магистърската програма „Актуална русистика” е ориентирана към специалисти с бакалавърска или магистърска степен, които проявяват интерес към руския език, литература и култура както в парадигмата на съвременните теории, така и към редица приложни аспекти на изследването и преподаването на руския език.

Целта на магистърската програма е да подготвя  висококвалифицирани специалисти в научноизследователската и преподавателската сфера. Лекционните курсове, включени в учебния план, задълбочават и разширяват знанията на студентите по редица актуални въпроси в областта на лингвистиката, теорията на литературата, теорията и практиката на превода, литературната и езиковата комуникация. Предвидено е запознаване с теорията и техниката на научното изследване, както и практикум по руски език за усъвършенстване на езиковите умения.

Основни академични курсове:

  • Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в контекста на световното;
  • Литературна комуникация;
  •  Методика на научното изследване;
  •  Съпоставителна руско-българска граматика (лексикология, морфология, синтаксис);
  • Прагматика и граматика;
  • Лингвистика на текста;
  • Антропология на славяните;
  • Поетика и херменевтика (теория на интерпретацията);
  • Типология на руския роман на 19 в.

 

За повече информация:

Катедра по руска филология

в ПУ „Паисий Хилендарски”

http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg

филолог-специалист Рада Чобанова

тел.: 032/261-451

e-mail: rada.chobanova@gmail.com