Encho2

            ЕНЧО ТИЛЕВ ТИЛЕВ

             Катедра по руска филология

             Филологически факултет

             Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

             ул. „Цар Асен” 24

             Пловдив 4000

             тел.:  (+359) 32 / 261 477

             E-mail: encho_1@abv.bg

 

Енчо Тилев Тилев е редовен докторант по морфология по съвременния руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Темата на дисертационния труд е „Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)”, а научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

През 2011 г. се дипломира по специалност „Руски език и немски език”, а през 2012 г. в магистърската програма “Актуална българистика” в ПУ „Паисий Хилендарски” защитава дипломна работа на тема: “Проф. Любомир Милетич. Приноси в проучването на родопските говори” (превежда от немски “Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache”. Wien, 1912). Участник и победител в национални и международни олимпиади и конкурси по руски език: „Дружба языков – дружба народов” (България – Русия, 2005 г.), „Россия – ее язык и культура в моей жизни” (България, 2007 г.), І Международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз” (Полша, 2009 г.), Европейски фестивал на руския език (Русия, 2009 г.), Световна интернет олимпиада по руски език (октомври 2009 г.). Участва с приветствено слово в ХІ Световен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) през 2007 г. във Варна, който се провежда под патронажа и в присъствието на първата дама на Русия – г-жа Людмила Путина. Консултант е на помагалото за 7. клас “Да прочетем заедно” с автор доц. д-р Владимир Янев, Пловдив 2002 г.; на учебниците по български език за рускоговорящи – “Болгарский язык. Справочник по грамматике”, “Болгарский язык. Справочник по глаголам” и “Болгарский язык. Самоучитель” с автори М. М. Макарцев и Т. Г. Жерновенкова, Москва 2010. Член е на редакционната колегия на сборниците с доклади от ежегодно провежданата Национална научна конференция за студенти и докторанти: “Планетата Слово” (2010), “Думи срещу догми” (2011), „Безкрайността на словото” (2012). Негови преводи от руски и немски език са отпечатани във в. “Пловдивски университет” и в различни интернет сайтове.

Обучава се по международната програма за обмен на студенти “Еразъм” в Университета в Гент (Белгия) от февруари до юли 2009 г. Стипендиант е на Немската служба за академичен обмен (DAAD) и участва в Летния международен университет в гр. Бамберг (Германия) през август 2009 г. През 2009 г. спечелва поощрителна награда за задочното си участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив “Словото – планета на духа” с доклад на тема „Омографы как составная часть омонимики современного русского языка”. Участва в Десетия юбилеен симпозиум на МАПРЯЛ през 2010 г. във Велико Търново с доклада “О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков”. Докладът му “Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма” е отличен с втора награда на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми” в гр. Пловдив.

През юли 2010 г. е стипендиант на Министерството на образованието, младежта и науката на България и Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” в Москва, където участва в летен университет. През септември 2010 получава стипендия от Фонда “Русский мир” и се обучава в продължение на 18 дни по програмата “Студент Русского мира”, която се осъществява съвместно с Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин”.

От 20 до 24 септември 2010 г. участва във Втория международен студентски фестивал на руския език “Друзья! Прекрасен наш союз!”, който се провежда във Варшава и където е награден за много добро владеене на руски език с покана за участие в Световния фестивал на руския език в Санкт Петербург през 2011 г.

През май 2011 г. получава първа награда за доклада си “Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език”, с който участва в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото – митове и (без)крайности” (19-20 май 2011, Пловдив).

Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г., а през декември 2010 е избран за съпредседател на клуба.

През 2009 г. е обявен от МОМН и от Националното представителство на студентските съвети в България за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки. През 2010 г. за втори път получава приза “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки.

Научните му интереси са в областта на общото езикознание, съпоставителното славянско езикознание, морфологията и синтаксиса на съвременния руски език, морфологията на съвременния немски език, общата морфология.

Води занятия по практически руски език (граматика и лексика) и семинарни занятия по морфология на съвременния руски език.

В различна степен владее руски, немски, английски и фламандски език.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И РАЗРАБОТКИ:

1. Diskurse des Wahnsinns im Bezug auf die Naturbeschreibung. Eine Analyse der Relationen zwischen Wahnsinn und Natur in Lenz von Georg Büchner.

2. Омографы как составная часть омонимики современного русского языка // В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2010, с. 91–97.

3. О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков // В: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2010, с. 133–137.

4. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма // В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, с. 112–117.

5. Семантика и функции на глагола werden в немския език (с оглед на преводните му съответствия в руския език) (под печат).

6. Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012, с. 60–65.

7. Към въпроса за семантиката на представката въз- в съвременния български език. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII. Plovdiv, 2012, p. 249–253.

8. Семантика болгарской именной приставки въз- и ее функциональные соответствия в русском языке. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, с. 64–69.

9. Към въпроса за елатива в българския и немския език (под печат).

10. К вопросу о стилистической окрашенности лексики русского и болгарското языков – опыт сопоставительного исследования. – В: Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23–25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012, с. 133–138.

11. Езикът волапюк – между „блестящата бъдъщност” и тъмното настояще. – В: Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2013, с. 129–134.

12. „Die Rhodopemundarten” в превод на български език. – В: Българска реч, год. ХІХ, 2013, кн. 2, с. 37–40.

13. Александър Пешковски. – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 14.05.2013 г., год. ХХХІ, с. 17.

14. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание (под печат)

15. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание през ХІХ и началото на ХХ век (под печат)

16. Академик Любомир Милетич – по повод на една годишнина. – В: В-к „Пловдивски университет”, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 10–11.

 

РЕЦЕНЗИИ:

1. Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език). Пловдив: “Евро Принт” ЕООД, 2009 (257 стр.). Съставители: Диана Иванова, Илонка Георгиева, Веркин Кюркчиян, Невена Стоянова, Вивиан Арабян, Румяна Янева, Таня Великова, Иванка Куцарова, Любен Леков. Отг. редактор Диана Иванова; редактор И. Георгиева. – В: Славянски диалози, год. VІІ, кн. 10–11, с. 282.

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Междукултурният диалог и младите хора – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9 от 28.11.2008 г., год. ХХVІ, стр. 13.

2. За олимпиадата по олимпийски, или как да станеш “Морфолог на годината”? – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1-2 от 22.02.2010 г., год. ХХVІІІ, стр. 7.

3. Петима студенти от Университета бяха на посещение в Европейския парламент – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 25.03.2011 г., год. ХХІХ, стр. 9.

4. Водени от любов към русистиката… – В: В-к „Пловдивски университет”, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 13–14.

 

ПРЕВОДИ:

1. Направени бяха важни открития в областта на науката и технологиите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1 от 08.02.2006 г., год. ХХІV, с. 9.

2. Windows Vista ще се появи в шест версии – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 10.03.2006 г., год. ХХІV, с. 11.

3. Неочакван рекорд предвещава революция в енергетиката – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 3 от 06.04.2006 г., год. ХХІV, с. 7.

4. Десет технологии, които могат да променят света – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, с. 5.

5. Университетите в Италия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, с. 11.

6. Учени се обявяват срещу теорията за естествения подбор на Дарвин – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, с. 2.

7. Висшето образование в Германия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, стр. 7.

8. Зараждането на университетите. Училищата от ХІІ столетие – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 04.04.2011 г., год. ХХІХ, стр. 10-11.

9. История на университетите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 5-6 от 14.06.2011 г., год. ХХІХ, стр. 12-13.

10. Проф. д-р Любомир Милетич. Родопските говори на българския език. Изд. „Изток-Запад”, София, 2013, 251 с.