СТИЛ И РЕДАКТИРАНЕ

Преподаватели: Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Редовна

Година: IV

Семестър: VII

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 0

Кредити: 3

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА