Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна

Година: III

Семестър: V

Хорариум: Лекции – 20; Семинарни занятия – 5

Кредити: 4

Методи на оценяване: Участие на семинарните занятия, изготвяне и представяне на курсов проект, тест и устен изпит

Предварителни изисквания: Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна и върху нея оказват влияние посещението на лекции и упражнения, активното участие на семинарните занятия, успешното представяне на курсовия проект и положителната оценка от теста.

Цели на курса:  Да запознае студентите с основните етапи на формиране на руския книжовен език и особеностите на функционирането му през различните периоди на развитие.

Анотация: Курсът по История на руския книжовен език завършва историческия цикъл от лингвистични дисциплини като старобългарски език и историческа граматика на руския език в учебния план на специалността руска филология. Това предопределя неговия обобщаващ характер. Същевременно овладяването на този курс предполага достатъчна теоретична подготовка и практически умения в областта на съвременния руски книжовен език. Необходими са също така определени знания по история на руската литература и история на руската култура, тъй като историята на книжовния език се разглежда като част от историята на културата. 

            В курса по История на руския книжовен език се проследява формирането и основните исторически промени във функционирането на книжовния език през отделните епохи и в различните жанрови системи, разглеждат се въпросите за връзката на книжовния език с историята на социално-икономическите формации, с историята на обществената мисъл, с идеологията и различните културни влияния.

             Наличието на писменост и писмена фиксация на езика се разглежда като един основните признаци на книжовния език. Книжовният език предполага също така наличието на регламентирани правила на правопис, словооупотреба и използване на граматични форми и конструкции, които носят характера на задължителна за всички членове на езиковия колектив норма. Книжовният език като цяло се противопоставя на некодифицираните форми на речево общуване. През различните етапи на своето съществуване той си взаимодейства активно с разговорния език, като тези взаимодействия са изключително динамични дори в рамките на сравнително кратки периоди от време. Оттук произтича и една от основните задачи на курса – да се проследи взаимодействието на книжовния с народно-разговорния език през различните етапи от историческото развитие на руското общество.

            По време на своето хилядолетно функциониране руският книжовен език е претърпял сложна еволюция, намерила отражение в разнообразната в жанрово и темтично отношение писменост, което от своя страна несъмнено е променило и характера на тази писменост. Редица въпроси и днес предизвикват остри полемики. Запознаването на студентите с различни, в някои случаи диаметрално противоположни концепции и становища по фундаментални въпроси на историята на руския книжовен език има за цел да активизира участието им в учебния процес и да формира самостоятелно критично отношение към сложните дискусионни въпроси.

            Целта на практическите занятия е да развие навици и умения за историко-стилистичен анализ на текстове от различни жанрове и епохи. На студентите се предлагат относително големи и сравнително завършени откъси от писмени паметници. Анализът на текста предполага съотнасяне на паметника към определен тип езикова формация, като се очертават както нормативните особености на езика през посочения период, така и отклоненията от нормата и причините за тези отклонения. Проследява се съотношението между книжните и некнижни езикови средства, на базата на което се прави заключение за типа на езика на дадения паметник.

Програма на лекционния курс                            

 

 1. Язык и формы его существования: а/ народно-разговорный язык (территориальные, социальные диалекты, интердиалекты, просторечие); б/ литературный язык (стили, типы). Языковая норма, норма литературного языка. Литературный язык как компонент языковой ситуации.
 2. История русского (и церковнославянского) языка: предмет, задачи, периодизация. Древневосточнославянский (древнерусский) период (XI – XIV вв.). Великорусский (старорусский) период (XIV – XVII вв.). Переходный период от письменно-литературного двуязычия (церковнославянско-русского) к формированию норм единого общего литературного русского языка (конец XVII – первая половина XVIII в.). Установление норм единого русского литературного языка (вторая половина XVIII в. – XIX в.). Советский период (20-ые – 80-ые годы XX в.). Постсоветский период (90-ые годы XX в. – начало XXI в.).
 3. Распространение письменности в Древней Руси. Древнеболгарский литературный язык на древневосточнославянской (древнерусской) языковой территории. Формирование его древнерусской редакции (извода, локального варианта). Начальный этап сложения норм               церковнославянского языка в Древней Руси (XI – XIV вв.). (Остромирово евангелие, Апостол 1220, Псалтырь 1380 и др.)
 4. Возникновение и распространение оригинальной (и переводной) древнерусской христианской житийной, проповеднической, паломнической и т.п. литературы. Начальный этап формирования древнерусской разновидности (типа) церковнославянского языка  (XI – XIV вв.) (Сказание о Борисе и Глебе, Житие Александра Невского, Слово о законе и благодати митрополита Илариона, Слова Кирилла Туровского, Хождение игумена Даниила и др.)
 5. Появление и распространение оригинальной светской древнерусской письменности и литературы. Начальный этап формирования письменно-литературных норм древнерусского (древневосточнославянского) языка (XI – XIV вв.). Обособление двух его разновидностей (типов): а/ оофициально-деловой (Русская правда, Грамота Мстислава, Церковный устав князя Ярослава, Договорная грамота Смоленска и др.); б/ историко-повествовательной (Поучение Владимира Мономаха, Слово о полку Игореве, Повесть временных лет, Летописец Переславля Суздальского и др.)
 6. Языковая ситуация в Древней Руси (XI – XIV вв.). Компоненты языковой ситуации (народно-разговорный язык, письменно-литературная разновидность древнерусского языка, церковнославянский язык). Монолингвизм, диглоссия, двуязычие, многоязычие. Лингвистические аспекты двуязычия. Возникновение интерференции (взаимовлияния) и ее результаты: формирование редакции, процессы заимствования и т.п.
 7. Великорусский (старорусский) период (XIV/XV – XVII вв.). Изменения в системе великорусского (старорусского) языка. Второе южнославянское влияние. Исправление книг церковных. Формирование стиля «плетение словес». Появление первых печатных трудов, грамматик и словарей церковнославянского языка.
 8. Церковнославянский богослужебный язык. Частичное изменение его норм. Исправление богослужебных книг при Киприане, Филарете, Никоне. Церковнославянский язык как язык восточнославянской православной церкви (богослужения, богослужебных книг и обрядов) в России, на Украине, в Белороссии, Румынии, Сербии, Болгарии (XVII – XXI вв.) (Острожская библия, Евангелие XVII – XIX вв., Псалтырь XIX – XX вв., Апостол XVII – XIX вв.).
 9. Русская разновидность церковнославянского языка (книжно-славянский тип русского литературного языка, гибридный тип церковнославянского языка, славяно-русский язык) (XV – XVII вв.). Оригинальная русская христианская (частично светская) литература: Житие Стефана Пермского, Житие Сергия Радонежского, Великие Четьи-Минеи, Похвальные слова Максима Грека, Послания Нила Сорского, Послания Иосифа Волоцкого, Переписка Александра Курбского с Иваном Грозным, Книга степенная, Временник Ивана Тимофеева, Повесть о взятии Царьграда и др.
 10. Официально-деловая разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (XV – XVII вв.). Судебники XV – XVII вв., Челобитные Ивана Пересветова, Акты Московского государства, Послание Ивана Грозного, Статейные списки русских послов, Домострой, Двинские грамоты, Назиратель и др.
 11. Историко-повествовательная разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (XV – XVII вв.). Задонщина, Сказание о Магмете салтане Ивана Пересветова, Хожение за три моря Афанасия Никитина, Псковская летопись, Московский летописный свод, Повесть о Горе-Злочастии и др.
 12. Переходный период от церковнославянско-русского двуязычия к формированию единых норм русского литературного языка (конец XVII – первая половина  XVIII в.). Характерные черты Петровской эпохи. Взаимопроникновение языковых средств и взаимодействие различных разновидностей (типов) литературного языка. Стилистическая пестрота. Житие протопопа Аввакума, Служба кабаку, Калязинская челобитная, Повесть о Шемякином суде, Гистория о российском матросе и др.
 13. Русская разновидность (тип) церковнославянского языка (конец XVII – первая половина  XVIII в.). Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского, Житие Юлиании Лазаревской, Хронографы XVII в., Повесть о Савве Грудцыне, Сказание о куре и лисице, Комедия о Иудифи, Арифметика Л. Магницкого, стихотворения (вирши) Симеона Полоцкого, Слова Феофана Прокоповича и др.
 14. Официально-деловая разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (конец XVII – первая половина XVIII в.). Уложение Александра Михайловича, Книга Большому Чертежу, Ведомости, Вести-Куранты, Письма и бумаги Петра I, Разговор у адмирала с капитаном К. Н. Зотова, Челобитные, грамоты, отписки и др.
 15. Историко-повествовательная разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (конец XVII – первая половина XVIII в.). Историческая повесть о взятии Азова, Повесть о Ерше Ершовиче, Повесть о Бове Королевиче, О России в царствование Александра Михайловича Гр. Котошихина, Хождение на Восток Ф. А. Котова, История российская В. Татищева, Путешествие стальника П. А. Толстого, Сатиры А. Кантемира, Езда в остров любви В. Тредиаковского и др.
 16. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. Стилистическая теория, сформулированная в его работах «О пользе книг церковных …» и «Российская грамматика».
 17. Карамзинский период в истории русского языка. Демократизация русского литературного языка во второй половине XVIII в.
 18. Предпушкинский период (конец XVIII – начало  XIX в.). Роль И. А. Крылова, А. С. Грибоедова и декабристов в истории русского литературного языка.
 19. Пушкинский период в истории русского литературного языка (начало XIX в.).
 20. Русский литературный язык в XIX в. Значение М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского в истории русского литературного языка.
 21. Русской литературный язык в 20-ые – 80-ые годы XX в. (советский период).
 22. Русский литературный язык в конце XX в. и начале XXI в. (постсоветский период). Актуальные вопросы современного состояния русского литературного языка.

 

Литература:

 

Виноградов В.В. История русского литературного языка. Москва, 1978

Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерности их развития. Москва, 1964

Горшков А.И. История русского литературного языка. Москва, 1969

Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Москва, 1987

Ефимов А.И. История русского литературного языка. Москва, 1971

Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка ( X – сер. XVIII в.). Москва, 1975

Левин В.Д.  Краткий очерк истории русского литературного языка. Москва, 1964

Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. Москва, 1958

Мещерский М.А. История русского литературного языка. Ленинград, 1981

Павлова Р. Болгарско-русские и русско-болгарские языковые связи. София,  1979

Русский литературный язык конца XX-ого века. М., 1994

Соболевский А.И. История русского литературного языка. Ленинград, 1980

Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. Москва, 1988

Тот И. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв. София, 1985

Тот И. Исторические предпосылки возникновения и распространения древнеболгарской письменности на Руси. – “Материалы и сообщения по славяноведению. Секция лингвистика”, XVI, Сегед, 1984

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI – XVII вв.). Мюнхен, 1987

Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. Москва, 1983

Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVII – начала XIX в. Москва, 1985

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX вв.). Москва, 1994

Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. Москва, 1981

Филкова П. История русского литературного языка (XI – XVIII вв.). София, 1973

Филкова П. История русского литературного языка (XIX – XX вв.). София, 1976

Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка. София, 1991

Филкова П., Градинарова А.. История русского литературного языка. С., 1999

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. Москва, 1953

 

Сборники и пособия

 

Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч.1. Москва, 1952

Русская литература XI – XVIII вв. Москва, 1988

Филкова П. Сборник текстов и упражнений по истории русского литературного языка. София, 1977

Филкова П., Градинарова А., Ралева Ц. Хрестоматия по истории русского литературного языка. София, 1991

Хрестоматия по истории русского литературного языка (Составитель А.Н.Кожин). Москва, 1974, 1989

Словари

 

Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1958

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1989

Словарь древнерусского языка (XIXIV вв.) в десяти томах под ред. Р.И.Аванесова. Москва, Т.1 – 1988, Т.2 – 1989, Т.3 – 1990, Т.4 – 1991

Словарь русского языка XIXVII вв. Москва, Вып. 1-13, 1975 – 1987

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1-2. Москва, 1959

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4. Москва, 1964 – 1973

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва, 1971

 

Програма на семинарните занятия:

 

1. Остромирово евангелие (1056-1057гг.); сравнение евангельского текста из Зографского евангелия IXX вв., Мстиславова евангелия XIXII вв., Острожской библии 1581 г. и Евангелия 1897 г.   

Литература:

Дилевски Н.М. Бележит паметник на старата руска книжнина. – “Български език”, 1957, кн. 3

Жуковская Л.П. Значение и перспективы изучения Остромирова евангелия. – “Исследования по грамматике и лексикологии русского языка”. Москва, 1961

Львов А.С. Особености в лексиката на Остромировото евангелие. – “Български език”, 1958, кн. 3

Розов Н.Н. К юбилею Остромирова евангелия. – “Труды Отдела древнерусской литературы”, Т. XII, М.-Л., 1956

2. Сказание о Борисе и Глебе (в составе Успенского сборника XIIXIII вв.); Житие Александра Невского

Литература:

Воронин Н.Н. Сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор. – “Труды Отдела древнерусской литературы”, Т. XIII, 1957

Демьянов В.Г. Из истории изучеиня языка Успенского сборника XII в. – “Исследования по лингвистическому источниковедению”. Москва, 1963

Щепкина М.В. К вопросу о происхождении Успенского сборника. – “Сокровища древней письменности и старой печати”. Москва, 1958

3. Поучение Владимира Мономаха (по Лаврентьевскому списку 1377 г.); Слово о полку Игореве, Повесть временных лет (по Лаврентьвскому списку 1377 г.)

Литература:

Будовниц И.У. “Изборник” Святослава 1076 года и “Поучение” Владимира Мономаха и их место в истории русской общественной мысли. – “Труды Отдела древнерусской литературы”, Т. X, М.-Л., 1954

Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947

Лихачев Д.С. Повесть временных лет. М.-Л., 1950

Львов А.С. Лексика Повести временных лет. Москва, 1976

Обнорский С.П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.-Л., 1946 (с. 32-80)

Орлов А.С. Владимир Мономах. М.-Л., 1946

Творогов О.В. К вопросу об употреблении старославянизмов в “Повести временных лет”. – “Труды Отдела древнерусской литературы”, Т. XIX, М.-Л.,

4. Грамота великого князя Мстислава Володимировича Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.);  Русская Правда (по Новгородской Кормчей 1282 г.)

Литература:

Винокур Г.О. Фонетика Мстиславовой грамоты около 1130 г. – “Вопросы славянского языкознания”, 1962, № 2

Обнорский С.П. Русская Правда (в краткой редакции) – “Очерки по истории русского литературного языка старшего периода”. М.-Л., 1946

Орешников А.С. К вопросу о составе Краткой Правды. – “Лингвистическое источниковедение”. Москва, 1963

Памятники русского права. Москва, 1953, вып. 2 (с. 102 и 110-111)

Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. Москва, 1953

Черепнин А.В. Русская палеография. Москва, 1956 (с. 125-126)

5. Житие Стефана Пермского; Статейные списки русских послов; Задонщина; Повесть о Горе-Злочастии.

6. Житие протопопа Аввакума, Гистория о российском матросе; Вести-Куранты; Историческая повесть о взятии Азова; Повесть о Ерше Ершовиче

7. Представление курсовых проектов по актуальным вопросам современного состояния русского литературного языка.