Преподаватели: Гл. ас. Катя Ганева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна

Година: III

Семестър: VI

Хорариум: Лекции – 15; Семинарни занятия – 0

Кредити: 3

Анотация: Целта на курса “Методика на обучението по руски език” е да даде на студентите достатъчни по обем знания за учебния процес по руски език в неговото единство /дейност на ученика – дейност на учителя; процес на учене – процес на овладяване и владеене/, да осигури база за формиране на професионалната компетентност на бъдещите преподаватели.

Основните задачи на курса са:

–          да запознае студентите със съвременните представи за изучаването на чужд език с оглед на комуникативната  по своя характер цел, със съвременните методи и технологии в обучението.

–          да запознае студентите с характерните особености на различните видове компетенции, които се включват в общото понятие комуникативна компетентност, с методите и системата от упражнения за формиране на тези компетенции /езикова, речева, комуникативна, културна/, с постепенността в протичането на учебните действия.

–          Да формира професионална компетентност у бъдещите преподаватели на базата на познаване на съвременните теории и системи за овладявяне на чужд език, да формира умения за вземане на адекватни решения в различните дидактични ситуации.

–          Да предостави на студентите знания и практически умения да се ориентират в учебниците и учебните пособия по руски език, да ги анализират и да откриват целесъобразността на всяка предложена учебна дейност в тях.

Методи и форми на обучение: лекции, беседи, анализи на практически ситуации, казуси.

Методи и форми на оценяване: текущо оценяване, писмено изпитване, решаване на практически задачи.

Студентите се допускат до изпит след текущ контрол, който включва успешно изпълнение на 3 задачи, свързани с преподавания материал. Оценката от изпита се формулира на база резултатите от текущия контрол, писмена разработка на 2 теоретични въпроса и практически задачи.

 

Програма на лекционния курс:

 

Тема 1. Иностранный язык как учебный предмет. Специфика русского языка в системе иностранных языков в болгарской средней школе. Методика обучения иностранному языку как наука. Объект и предмет науки методики.

Тема 2. Понятие коммуникативной компетенции. Структура коммуникативной компетенции. Характеристика знаний и их место в учебном процессе. Характеристика навыков и их место в учебном процессе. Характеристика умений и их место в учебном процессе. Соотношение знаний , умений и навыков. Дифференциация цели обучения по видам речевой деятельности. Стратегии обучения как компоненты коммуникативной компетенции.

Тема 3. Цели обучения. Учебное содержание обучения русскому языку. Принципы отбора. Коммуникативный минимум как компонент учебного содержания. Лексический минимум как компонент учебного содержания. Грамматический минимум как компонент учебного содержания. Фонетический минимум как компонент учебного содержания.

Тема 4. Методы обучения иностранному / русскому/ языку на современном этапе развития методики. Сущность понятия метода обучения иностранному языку.  Виды методов. Современные методы в обучении иностранным языкам. Коммуникативная система обучения. Личностно- ориентированное обучение.

Тема 5. Понятие упражнений в методике преподавания русского языка. Сущность понятия упражнений. Внутренняя структура упражнений. Организационная структура упражнений. Типология упражнений.

Тема 6. Обучение русской фонетической системе. Усвоение произношения, ударения и интонационных моделей как одна из постоянных задач курса овладения иностранным языком.

Тема 7. Преподавание русской лексики. Понятие лексической компетенции как часть коммуникативной компетенции. Способы введения и семантизации лексических единиц. Основные этапы формирования лексических навыков и умений.

Тема 8. Преподавание грамматической системы русского языка. Основные предпосылки преподавания грамматики. Грамматическая компетенция как часть коммуникативной компетенции. Понятие практической грамматики. Основные требования к преподаванию грамматики.

Тема 9. Обучение устной диалогической и монологической речи. Характеристика диалогической речи. Система учебных диалогов. Упражнения в обучении диалогической речи. Характеристика монологической речи. Обучение монологической речи. Система учебных монологов и система упражнений. Обучение аудированию.

Тема 10. Чтение как вид речевой деятельности. Место чтения в учебном процессе. Виды чтения. Организация и проведение чтения. Техника чтения. Методы чтения. Специфика работы над художественным текстом. Уровни анализа произведения.

Тема 11.  Методика обучения письму и письменная речь как вид речевой деятельности и как цель обучения.

Тема 12. Контроль в учебном процессе . Функции контроля и виды контроля.Тест и виды тестов. Возможности применения тестов в учебном процессе по русскому языку. Современная система уровней описания русского языка и система тестирования. Государственные стандарты оценки знаний учащихся и их применение.

Тема 13. Инновационные технологии в преподавании русского языка. Проекты и презентации в обучении русскому языку.

 

 

Литература:

 1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов, Санкт-Петербург., 1999
 2. Акишина А.А., Каган О.Е., Учимся учить. М., 2004
 3. Бабов, К. Проблемы интерференции в процессе обучения русскому языку в болгарской школе, С., 1974
 4. Бабов, К. Методика русского языка в болгарской средней школе, С., 1989
 5. Бердичевский А.Л. Современные тенденции в обучении иностранному языку в Европе., Русский язык за рубежом, 2002, № 2
 6. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам, Иностранные языки в школе, 2004, №1
 7. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Москва, 2000
 8. Гочева Е.Чуждоезиково обучение, С., 2000
 9. Гочева Е.Лексический минимум. Активный словарь русского языка, С., 1999
 10. Добровольская В.В., Василенко Е.И. Методические задачи по русскому языку, Санкт-Петербург., 2003
 11. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987
 12. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи, Санкт-Петербург., 1999
 13. Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке, Санкт- Петербург., 2001
 14. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. Москва, 1996
 15. Миролюбов А.А. Культуроведческая направленость в обучении иностранным языкам, ИЯШ, 2001, № 5
 16. Молчановский В.В. Преподаватель русского языка как иностранного. Опыт системно-функционального анализа.
 17. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению .М., 1991
 18. Пассов Е.И. Программа- концепция коммуникативного иноязычного образования. М., 2000
 19. Пейчева С. Учебният процес и урокът по руски език, С., 1983
 20. Попов К.  Типичные для болгар трудности в русском языке, С., 2003
 21. Соосаар Н., Замковая Н. Интерактивные методы обучения, Санкт-Петербург., 2004
 22. Чонгарова И. Интеркултурната комуникация. Аспекти на лингвокултурната теория и практика.Пловдив, 2002
 23. Шопов Т. Чуждоезиковата методика, С., 2002
 24. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 2003.
 25. Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного, М., 2002
 26. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. М., 2003
 27. Учебни програми І част. Културнообразователна област: Чужди езици.С., 2004
 28. Учебни програми ІІ част. Културнообразователна област: Чужди езици. С., 2003
 29. ДОИ  за УС по Културно-образователната област “Чужди езици”. Държавен вестник, бр.48, 2000
 30. Европейский языковой портфель. Предложения по разработке.Страсбург, 1997
 31. Замковая Н. Мойсеенко И .Инновационные формы работы на уроке русского языка как иностранного, Таллин, 2006
 32. Балыхина Т.М. Российская государственная система тестирования по русскому языку как иностранному, Санкт- Петербург, 20011
 33. Вагнер В. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание, М, 2009
 34. Прохоров Ю. Русские: коммуникативное поведение, М. 2007
 35. МАПРЯЛ 2010 ,Десятый международный симпозиум, В. Тырново, 2010
 36. Текст в системе обучения русскому языку и литературе, Астана, 2011
 37. Живая методика. Русский язык. Курсы. Москва., 2011
 38. Московкин Л.В., Щукин А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного, Москва, 2010
 39. Афанасьева Н.Д., Лобанова Л. А. Читаем тексты по специальности, Санкт- Петербург, 2012
 40. Тестовой практикум по русскому языку. РЯ, Москва, 2010