СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

1. О романе Николая Нарокова „Мнимые величины”. – В: Научни трудове на ПУ, т.29, кн.1, 1991.
2. Художественото усвоявяне на пространството и времето в разказите на Л.Андреев от на чалото на ХХ в. – В: Научни трудове на ПУ, т.30, кн.1, 1992, с.173-179.
3. Роман Бориса Пастернака „Доктор Живаго” – к проблеме жанра. В: Научни трудове на ПУ, т.31, кн.1, 1993, с.293-303.
4. Романът на Борис Пастернак „Доктор Живаго” в контекста на руската историософска идея. – В: Научни трудове на ПУ, т.32, кн.1, 1994, с.475-489.
5. Наблюдения върху митопоетиката на романа “Доктор Живаго”. – В: Научни трудове на ПУ, т.33, кн.1, 1995, с.281-289.
6. “Доктор Живаго” в титрологичен аспект. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.38, кн.1, “Филологии”, 2000.
7. “Бронираната килия” и “бронираният влак” или за новия образ на дома в руската съветска литература. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.39, кн.1, “Филологии”, 2001.
8. “Сеанс черной магии с ее разоблачением” или постмодернизмът за утопизма на социалистическия реализъм. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.40, кн.1, “Филологии”, 2002.
9. За метаморфозите на руската култура през ХХ век. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.41, кн.1, “Филологии”, 2003.
10. Об утопическом (социалистическом) реализме. В: “Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век”, С., “Факел”, 2003.
11. За семиотиката на смъртта в п.”Изкопът” на Андрей Платонов. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.42, кн.1, “Филологии”, 2004
12. Социалистический реализм как идеобаллическая система. В: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Т.ІІ. Университетско изд-во „Паисий Хилендарски”, 2007.
13.. Tentative d’analyse attrayante du roman policier écrit par et pur des femmes. B: Le premier quinquennat de la prose russe du XXI-e siècle. De l’est 44. Centre d’etudes slaves et Institut d’etudes slaves, Paris, 2007.
14. Тематичен многоезичен речник по туризъм. „Евро Принт” ООД, 2009.
15. Андрей Кураев. Пространство на културата. Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, кн.9, 2009.
16. Александър Иличевски. Врабец. Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, кн.9, 2009.
17. Участие във вътрешноуниверситетския проект на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” № ФЛ-41 „Нов тематичен руско-български речник” (2007-2008).
18. Структурный и контекстуальный симфонизм романа “Доктор Живаго”. – доклад на международната конференция на МАПРЯЛ, София, 1996.
19. Травестирование и пародирование идеологем социализма в „Котловане” Андеря Платонова,                        как основа антиутопического письма. // Научни трудове на Пловдивския университет, т.48, кн.1,        сб.Б, 2010. Филология. ISSN 0861-0029.
20. Полувековой сатирический ономастикон Владимира Войновича. (На материале романа-анекдота “Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”). Доклад на научната конференция «Имена в русской литературе» в «Георг-Аугуст университет», Гьотинген, Германия, 6-10.10.2011 (под печат).
21. Онимикон Владимира Войновича в “Жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина”, как часть         сатирического арсенала романа-анекдота. Доклад на Юбилейната научна конференция на ПУ „Паисий Хилендарски”, 3-4 .11.2011 (под печат).
22. Нов руско-български тематичен речник (електронен вариант)”           2007 – 2008г. – проект ФЛ-41, финансиран от фонд НПД при ПУ „Паисий Хилендарски”
23. „Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант)” 2009 –2010 г. – проект РС-ФЛФ-020/15.04.2009 г., финансиран от фонд НПД при  ПУ „Паисий Хилендарски”
24. Борис Тимофеевич Евсеев. Месото е скъпо! (От книгата «Магазинчето на сиромасите.  Руски капричиа»). Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”(под печат);
25. Утопическое как зазеркалье исторического в романе Б.Пастернака „Доктор Живаго”. Доклад на Международната научна конференция “Паисиеви четения”, посветена на 250 години от написването на “История славянобългарска”, 2-3 ноември, 2012г.