Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: III

Семестър: V

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 15

Кредити: 4

Методи на оценяване: участие на семинарните занятия, тест и устен изпит

Предварителни изисквания: Крайната оценка по тази дисциплина е комплексна и върху нея оказват влияние посещението на лекции и упражнения, активното участие на семинарните занятия, успешното представяне на двата теста през семестъра

Цели на курса:  Да запознае студентите с основните промени в системата на руския език, което да помогне за овладяване на законите и закономерностите на развитието на езика.

Анотация: Курсът по Историческа граматика на руския език заедно със следващия го курс по История на руския книжовен език представляват комплекс от дисциплини, изучаващи историята на руския език, предвидени в учебния план на студентите от специалност Руска филология. За разлика от историята на книжовния език историческата граматика като научна и учебна дисциплина изследва историята на народно-разговорния, а не на книжовно-литературния език. За по-пълното представяне на основните процеси в историческото развитие на граматичния строй на руския език значително внимание се отделя не само на промените, настъпили в периода, засвидетелстван от писмените паметници, но така също и на явленията от дописмения период, реконструирани върху основата на сравнително-историческото изучаване на славянските езици, на първо място на основата на старобългарския език, а отчасти и на други индоевропейски езици. Сравнително-историческото изследване на основните граматични явления има изключително значение за историята на руския език, тъй като сведенията за историята на праславянската и старобългарската езикови системи позволява не само да се разбере как са се формирали характерните особености на староруския език, но да се откроят чертите, които го отличават от старобългарския. В учебния план курсът по историческа граматика е предвиден след курсовете по Увод в езикознанието, Старобългарски език и Сравнителна граматика на славянските езици.

В курса по Историческа граматика на руския език се представят основни въпроси от историческата фонетика, историческата морфология и отчасти от историческия синтаксис на руския език. Не се разглеждат проблеми от историческата лексикология и словообразуване, тъй като тази област от историческото изучаване на езика е недостатъчно разработена и историческата наука не разполага с достаъчно материали за систематично обобщено изложение в рамките на общия курс по история на езика; тези проблеми могат да бъдат предмет на отделни спецкурсове. Въпросите на историческата морфология се разглеждат традиционно – като проблеми на отделните явления и категории (в рамките на частите на речта), по отношение на историческата фонетика се разкриват системните отношения във фонетичния строй на староруския език, набелязват се етапите на развитие на фонетичната система.

Специално внимание се отделя на историческия анализ на явления от съвременния руски книжовен език, което подпомага овладяването на законите и закономерностите на вътрешното развитие на езика.

Специфика на семинарните занятия е развиване на умението за наблюдение, сравнение, съпоставка и класификация на отделните езикови явления. Първо се разглеждат звукове, думи, изречения в изолиран вид или в неголям контекст, след което се анализират неголеми писмени паметници или пък относително големи откъси от текстове на староруската литература. Езиковите особености се проследяват не само във връзка със системата на езика в определен исторически период, но се съотнасят и съпоставят с фонетичните, морфологични и синтактични явления в съвременния руски език.

 

Програма на лекционния курс:

 

1. Предмет и задачи исторической грамматики русского языка. Связь исторической грамматики с другими науками. Основные источники изучения истории русского языка – памятники письменности: надписи, грамоты, рукописи, печатные книги; современные русские говоры; сравнительно-историческое изучение славянских и индоевропейских языков; данные лигвистической географии; данные топонимики; заимствованные слова; письменные свидетельства иностранцев. Историческая судьба восточных славян. Образование русского языка.

2. Историческая фонетика. Предмет и задачи исторической фонетики.

Общеиндоевропейская фонетическая система и ее рефлексы в общеславянском и древнерусском языках. Система гласных фонем. Сонанты и дифтонги. Судьба дифтонгов *oi, *ei, *ou, *eu.

3. Фонетическая система древнерусского языка к моменту появления письменности (X – XI вв.)

 • Закон открытого слога. Праславянские изменения в системе согласных, вызванные законом открытого слога: утрата конечных согласных *t, *s, *d, *n; упрощение групп согласных; расподобление согласных; судьба сочетаний *tl, *dl в диалектах праславянского языка.
 • Закон слогового сингармонизма. Смягчение заднеязычных согласных к, г, х (первая, вторая и третья палатализации).
 • Система гласных фонем древнерусского языка в X-XI вв. Происхождение гласных. Происхождение, развитие и судьба носовых гласных, ятя, редуцированных гласных.
 • Система согласных фонем древнерусского языка в X-XI вв.

4. Древнейшие фонетические изменения в общеславянском языке-основе и их отражение в древнерусском языке.

 • Отражение праславянских явлений начала слова.
 • Изменение праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt (первое полногласие).
 • Изменение праславянских сочетаний *ort, *olt в начале слова.
 • Судьба праславянских сочетаний редуцированных ъ,ь с плавными р,л между согласными.
 • Смягчение согласных под воздействием звука j. Судьба сочетаний *tj, *dj.

5. Отличия древнерусского языка от древнеболгарского и других славянских языков, сложившиеся к  X-XI вв.

6. Фонетические изменения, относящиеся к историческому периоду развития русского языка.

 • Падение редуцированных. Редуцированные ъ,ь в сочетании с плавными р,л. Второе полногласие. Изменения фонетической системы и фонетико-морфологической структуры слова в результате падения редуцированных.
 • Фонетические изменения в системе гласных, вызванные падением редуцированных.  Появление беглых гласных о и е. Изменение и и ы в начале слова. Редуцированные гласные [ы], [и].
 • Фонетические изменения в системе согласных, вызванные падением редуцированных. Ассимиляция согласных по глухости/звонкости, твердости/мягкости и по месту и способу образования. Диссимиляция согласных. Упрощение согласных. Появление новых сочетаний согласных. Возникновение нового согласного звука [ф].
 • Переход е в о (ё).

7. Историческая морфология русского языка. Имя существительное. Типы склонения имен существительных – склонение и  изменение существительных с основой на *o, *u, *a, *i, *u и на согласный. Судьба звательного падежа. История двойственного числа. Развитие категории одушевленности.

8. Имя прилагательное. История кратких прилагательных. История местоименных (полных) прилагательных. Изменения притяжательных прилагательных .

9. История личных местоимений. История неличных местоимений.

10. История имен числительных.

11. История глагола и его категорий. Инфинитив. Супин. Исторические изменения в системе глагольных времен – история настоящего времени, аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта и будущего времени. История повелительного и сослагательного наклонений.

12. Исторические изменения древнерусских действительных причастий.

13. Синтаксические особенности в древнерусском языке.

 

Програма на семинарните занятия

 

1. Отражение индоевропейских и праславянских качественных и количественных чередований гласных в корне слова.

2. Происхождение гласных.

3. Носовые гласные и их история в русском языке.

4. Первое полногласие.

5. Древнейшие изменения групп согласных.

6. Палатализация заднеязычных согласных. Изменение согласных перед j.

7. Изменения редуцированных гласных ъ,ь и [ы],[и].

8. Следствия утраты редуцированных гласных в звуковой системе древнерусского языка. Переход е в о (ё). Изменение сочетаний кы, гы, хы в ки, ги, хи.

9. Остромирово евангелие (1056-1057гг.)

10. Тмутороканская надпись 1068 г.

11. Грамота великого князя Мстислава Володимировича Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.)

12. Задонщина XIV в., список  XVII в.

 

Литература:

 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Москва: Изд. АН СССР, 1963

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1959

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1981; 2-е изд., испр. Москва: Изд. МГУ, 1997

Дылевский Н.М. Очерк исторической грамматики русского языка. София: Изд. Наука и искусство, 1965

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1983; 2-е изд. Москва: Просвещение, 1990

Колесов В.В. История русского языка. СПб.: Филол. фак-т СпбГУ; Москва: Академия, 2005

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Москва, 1953

Марков В.М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. Москва, 1974

Русинов Н.Д. Древнерусский язык. Москва: Высш. шк., 1997

Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка. Ленинград, 1962

Сулейманова Д.З. Древнерусский язык. Магнитогорск: Изд. МаГУ, 2009

Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Москва: Просвещение, 1962

Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. Москва, 1957

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. Москва: Учпедгиз, 1953

Сборники и пособия

Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Изд. 3-е, пер. и доп., Москва: Просвещение, 1984

Глинкина Л.А., Чередниченко А.П. Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. Москва: Флинта: Наука, 2005

Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка. Москва: Просвещение, 1964

Дылевский Н.М., Еленский Й.Й. Сборник древнерусских текстов X – XVIII веков для практических занятий по исторической грамматике русского языка. 2-е доп. изд. София: Наука и искусство, 1966

История русского языка: практикум / сост. О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Копорулина, В.Н. Калиновская. 2-е изд., испр. СПб.: Филол. фак-т СпбГУ; Москва: Академия, 2007

Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. Москва: Учпедгиз, 1952

Содоль Г.В. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Киев: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1978

Сулейманова Д.З. Историко-лингвистический комментарий. Магнитогорск: Изд. МаГУ, 2005

Шулежкова С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения. Москва: Изд. Флинта: Наука, 2010

Словари

Бончев А. Речник на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002

Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь в 2 т. Москва: Терра, 1998

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1-2. Москва: ГИИНС, 1959

Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. 2-е изд., пер. и доп. Москва: Большая Российская энциклопедия: Дрофа, 1997

Словарь древнерусского языка (XIXIV вв.) в десяти томах под ред. Р.И.Аванесова. Москва: Русский язык: Наука, Т.1 – ,1988 –

Словарь русского языка XIXVII вв. Москва: Наука, Вып. 1-27, 1975 –

Словарь русского языка XVIII в. Л.-СПб.: Наука, Вып. 1-17, 1984 –

Словарь старославянского языка: в 4 т. СПб: Изд. СпбГУ, 2006. Репр. изд. кн.: Slovnik jazyka staroslověnskego / hl. red. Joz. Kurz: T. 1-4. – Praha: Nakladelstvi Československé Akademie Věd – Akademie Věd České Republiky, 1958-1997

Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1958

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1-3. Москва: Книга, 1989. Репр. изд.Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4. Москва: Прогресс, 1964 – 1973

Старобългарски речник. Т. I-II. София: Изд. Валентин Траянов, 1999-2009

Старославянский словарь (по рукописям XXI вв.) / под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва: Русский язык, 1994

Филкова П. Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Учебный словарь. Т. 1-4. София: СУ «Климент Охридски», 1986

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва, 1971

 

Дополнительная литература

Алипий (Гаманович) Иеромонах. Грамматика церковнославянского языка. Москва: Паломник, 1991

Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Москва: Наука, 1961. Ч.I. Введение. Фонетика

Бончев А. Църковнославянска граматика. В. Търново, 1995

Ван-Вейк Н. История старославянского языка. Москва: Изд. иностр. лит., 1952

Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. Москва: Индрик, 2002

Граматика на старобългарския език. София: Наука и изкуство, 1991

Гълъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. София, 1980

Давидов А. Старобългарска лексикология. В. Търново: Унив. изд. «Св. св. Кирил и Методий», 1996

Добрев И. Старобългарска граматика. Теория на основите. София: Наука и изкуство, 1982

Из истории русских слов. Словарь-пособие. Москва: Школа-Пресс, 1993

Колесов В.В. История русского языка в рассказах. 3-е изд., перер. СПб.: Азбука-классика, 2007

Кузнецов П.С. Очерки по морфологии праславянского языка. Москва: Изд. АН СССР, 1961; 3-е изд. Москва: Едиториал УРСС, 2006

Мейе А. Общеславянский язык. 2-е изд. перераб. Москва: Иностр. лит., 1951

Ремнева М.Л., Савельев В.С., Филичев И.И. Церковнославянский язык. Грамматика с текстами и словарем. Москва: Изд. МГУ, 1999

Степанов Ю.С. Несколько гипотез об иманах славянских алфавитов в связи с историей культуры // Вопросы языкознания, 1991, № 3

Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка. Москва: Наука, 1977