ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ
с два чужди езика (3 семестъра)

Една от само двете програми по превод във Филологическия факултет (другата е двусеместриалната програма „Превод за европейските институции“), които предлагат комбинация от два чужди езика;

възможностите за избор на езици са: английски / испански / италиански / немски / руски / френски (избират се два в желаната комбинация);

включен в учебния план стаж в преводаческа фирма;

ориентирана към най-широк кръг специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки;

предлага специализирани знания и умения в областта на теорията, методологията и практиката както на класическия превод, така и на локализацията на продукти и уебсайтове;

развива компетентност в областта на междуличностната и между-културната комуникация, както и умения за анализ на културните различия и за работа в многообразна културна среда;

информира за изискванията на пазара и предоставянето на преводачески услуги, съвременните информационни технологии и практическата работа с разнообразни преводачески програми и инструменти и др.;

възможност за международен студентски обмен и практика във водещи европейски университети, както и за участие в научни проекти и форуми;

възможност за участие в преводаческите стажове на европейските институции.
Административен координатор на програмата –г-жа Светла Попчева; Ректорат, каб. 369;032/263-238; моб. тел.: 0888160615; spoptcheva@abv.bg