Многозначност – проблеми на превода

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Наталия Христова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Година: IV

Семестър: VII

Хорариум: Семинари – 10

Кредити: 2

Методи на оценяване: Курсът завършва с текуща оценка. При оценката на знанията се взима под внимание следното: посещение, участие по време на занятията, изпълнение на поставените задачи по темите от курса, както и получените резултати от писмени работи по превод.

Цели на курса: Предлаганият курс има за цел да задълбочи познанията за семантичните деривации и полисемията на езиковите единици в руския език.

Анотация: С помощта на примери от текстове са показани възможните грешки при превод от български на руски и от руски на български, засягащи проблема многозначност. Успешно завършилите курса ще могат да избират правилния преводачески еквивалент сред конкурентно гнездо от словоформи.

В хода на курса се предлагат за анализ и превод различни по трудност текстове на Български и Руски език.

 

 

Основни теми:

 

1. Превод на лични и безлични конструкции.

2. Превод на причастия, деепричастия и причастни обороти.

3. Употребата на наречия в превода.

4. Съгласуване на времената и наклоненията в текста на превода.

5. Проблеми на граматичната и семантична асиметрия.

6. Граматична и лексическа съчетаемост.

7. Превод на свободни и свързани (идиоматични) словосъчетания.

 

РЕЧНИЦИ:

Словарь русского языка в четырех томах. АН СССР, М., 1980.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999 и др. издания.

Чобанова Р. Руско-български и Българско-руски речник. ИК „Колибри”, София, 2007.

Учебный словарь сочетаемости слов русского языка (под ред. П.Н. Денисова, В.В.Морковкина). М., 1978.

Лексические минимумы современного русского языка (под ред. В. Морковкина). М., 1985.

Лексическая основа русского языка. Комплексный учебный словарь (под ред. В. Морковкина). М., 1984.

Русско-болгарский фразеологический словарь (под. ред. С. Влахова). М.-С., 1980.

Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь (под ред. Е. Верещагина и В. Костомарова). М., 1990.

Словарь образных выражений русского языка (под ред. В.Н. Телия). М., 1995.

ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ:

http://gramota.ru/spravka/letters/

http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?l=ru&page=dicts

http://multitran.ru/c/m.exe?a=5&s=searches

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov.htm

http://gramma.ru/

http://www.shpora07.narod.ru/

http://www.ruslang.com/learning_language.shtml

http://philology.ru/

http://www.gramota.ru/class/

 

 

Изготвил: гл. ас. д-р Наталия Христова, 2012