Христова Наталия Василева

Доктор по филология (2004 г.) в научна специалност “Теория и практика на превода”. Преводач на свободна практика – руски, френски и италиански език.
Родена в гр. Етрополе 1975 г. Възпитаник на СОУ „Патриарх Евтимий”, паралелка с изучаване на френски и италиански език. Завършила ПУ “Паисий Хилендарски” 1997 г., специалност “Руска филология”. Диплома за Екскурзовод с френски език. Сертификат CELI за владеене на италиански език.
Сътрудник на списание „Факел”. Член на МАПРЯЛ. Член на Италианския културен клуб към НЧ „Алеко Константинов”. Има публикувани преводи на художествена и специализирана литература от и на италиански, френски и руски език.
Професионално развитие:
От 2009 щатен преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски”.
2001 – 2004: Редовен докторант към катедра Руска филология. От 2001 г. хоноруван преподавател, от 2009 г. щатен преподавател в същата катедра.
2006 – 2008: Главен редактор в рекламно-издателска агенция.
2004 – 2006: Екскурзовод в туристически комплекс.
1999 – 2004: Главен редактор на периодичното издание „Е-XXI”.
1997 – 1999: Преподавател по италиански език във ФЕГ – Пловдив.
Чете лекционен курс „Теория перевода – история, терминология, принципы” в бакалавърска програма на студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ и ПЛ с руски език.
Чете лекционни курсове по „Странознание на Италия” , „Увод в теорията на превода” и „Бизнес италиански език” на студенти от специалности БЕИт и ПЛАИт.
Чете лекционен курс „Переводческая эквивалентнось – виды и уровни” в магистърска програма „Актуална русистика”.
Води Факултативен курс 2 „Межъязыковая асимметрия и проблемы перевода ” на студенти Руска филология.
Води Факултативен курс 4 „Конкуренция на формите в превода ” на студенти от специалности РФ и БЕРЕ задочно обучение.
Преподава практически руски език на студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ и ПЛ с руски език.
Преподава практически италиански език на студенти от специалностите БЕИт, ПЛАИт.
Преподава италиански език в магистърска програма „Превод и междукултурна комуникация”.
Публикувани 20 научни статии свързани с проблемите на съвременната теория и стилистика на превода, езиковата картина на света, превода на художествена литература, културната конотация и междуезиковите отношения, съпоставителни изследвания върху славянския и романския културно-езиков мироглед.
Научен ръководител на 5 дипломни работи в магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация” с италиански език.
Чужди езици: руски, френски и италиански – ниво С 2; английски – С1; гръцки – В1.