Ортография и орфоепия

 

Преподавател: гл. ас. д-р Людмила Минкова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Семестър: II

Хорариум: Упражнения – 30

Кредити: 2

Форма на проверка: Текуща оценка

Методи на оценяване: Курсът завършва с текуща оценка, която се формира от присъствие, активност по време на занятията, оценяване на възложената самостоятелна работа и резултатите от една обща за всички контролна работа.

 

Анотация

Дисциплината е предназначена за студентите от 1 курс специалност Приложна  лингвистика и има за цел да разкрие взаимовръзката между двете области. В курса орфоепията – нормите на звучащата реч – и ортографията – нормите на писмената реч – се разглеждат  в едно нормативно пространство. Орфоепичните норми помагат на езика най-пълно изпълнява основната си роля – да служи на хората като средство за общуване. В същото време доста често правилното произношение води до допускане на правописни грешки. Поради тази причина ще се акцентира върху взаимовръзката между правописни и правоговорни норми.

Курсът е с практическа насоченост. Очакван резултат е усъвършенстване на правописа и правоговора на студентите благодарение на разкриване връзката ортография-орфоепия.

 

Основни теми:

 

 1. Произношение ударных и безударных гласных на месте букв А и О и способы проверки их правописания.
 2. Соотношение между произношением и правописанием глагольных окончаний возвратных глаголов –тся и – ться.
 3. Соотношение между произношением и правописанием комбинаций н + [т’] [д’] [н’] [ч’] [ш:’].
 4. Произношение звука [ш:’] и его передача на письме.
 5. Произношение твердых согласных [ш] и [ж] перед гласными И и Е и правописание гласных после Ш и Ж.
 6. Произношение [ш:] и [ж:] на месте комбинации согласных и их передача на письме.
 7. Произношение ударных и безударных гласных на месте букв Е и Э и их правописание в русских и иноязычных словах.
 8. Произношение и правописание буквенных сочетаний гк, гч, чт, чн.
 9. Произношение и написание буквенных сочетаний с непроизносимыми согласными.
 10. Обобщение.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 1958.
 2. Панов М.В. Фонетика. М., 1979.
 3. Панов М.В. История русского литературного произношения. М., 1990.
 4. Орфоэпический словарь русского языка /Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1985.
 5. Мейеров В.Ф. Современное русское письмо. Иркутск, 1999.
 6. Миртов А.В. Как научить и научиться грамотно писать? Общедоступная методика орфографии. М. 2000 (репринтное издание 1912).
 7. Лютикова В. Д. Русский язык: нормы произношения и ударения : учебное пособие для вузов по специальности “Филология” : рек. УМО вузов РФ / В. Д. Лютикова. – Москва : Флинта : Наука, 2009.